Xem mẫu

VI N HÀN LÂM KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM<br /> H C VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH<br /> <br /> VŨ VĂN HÀ<br /> <br /> C I M MÔI TRƯ NG TR M TÍCH VÀ L CH S<br /> PHÁT TRI N A CH T HOLOXEN VÙNG C A SÔNG<br /> VEN BI N C A H TH NG SÔNG C U LONG<br /> Chuyên ngành:<br /> a ch t h c<br /> 62 44 02 01<br /> Mã s :<br /> <br /> TÓM T T LU N ÁN TI N SĨ<br /> <br /> HÀ N I – 2015<br /> <br /> A CH T<br /> <br /> -2Lu n án ư c hoàn thành t i: Khoa Các khoa h c v Trái t, H c<br /> Vi n Khoa h c và Công ngh , Vi n Hàn lâm KH&CN Vi t Nam<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c:<br /> <br /> 1. PGS.TSKH Nguy n<br /> <br /> ch D<br /> <br /> 2. TS. inh Văn Thu n<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS Ph m Huy Ti n<br /> <br /> Ph n bi n 2: GS.TSKH<br /> <br /> ng Văn Bát<br /> <br /> Ph n bi n 3: TS. Uông ình Khanh<br /> <br /> Lu n án s<br /> <br /> ư c b o v trư c H i<br /> <br /> ng c p H c Vi n ch m lu n án<br /> <br /> ti n sĩ h p<br /> t i:………………………………………………………………..<br /> vào h i:……gi<br /> <br /> ngày tháng năm 2015<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n án t i:<br /> - Thư vi n Qu c gia Vi t Nam<br /> - Thư vi n H c vi n Khoa h c và Công ngh<br /> - Thư vi n Vi n<br /> <br /> a ch t<br /> <br /> -1M<br /> <br /> U<br /> <br /> Sông C u Long là ph n h lưu c a sông Mekong ch y trên lãnh<br /> th Vi t Nam. Sông Mekong là m t trong nh ng con sông l n nh t<br /> th gi i, b t ngu n t Trung Qu c, ch y qua Lào, Myanma, Thái<br /> Lan, Campuchia và<br /> <br /> ra bi n ông<br /> <br /> Trong giai o n Holoxen – hi n<br /> <br /> Vi t Nam.<br /> i, quá trình b i<br /> <br /> p c a sông C u<br /> <br /> Long ã hình thành nên châu th sông C u Long, châu th có di n tích l n<br /> nh t nư c ta ch a<br /> <br /> ng ngu n tài nguyên thiên nhiên phong phú như th y<br /> <br /> h i s n, nông s n và tài nguyên khoáng s n. Châu th sông C u Long là<br /> v a lúa l n nh t nư c ta, Vùng<br /> <br /> ng b ng sông C u Long cũng là m t<br /> <br /> trong nh ng trung tâm kinh t l n c a c nư c, t p chung nhi u thành ph<br /> l n, có m ng lư i giao thông phát tri n c v<br /> <br /> ư ng b và ư ng th y, nơi<br /> <br /> giao thương c a các nư c trong khu v c và qu c t .<br /> Bên c nh s ưu ãi v tài nguyên v th , vùng nghiên c u cũng<br /> ch u nhi u tác<br /> <br /> ng do thiên nhiên gây ra như lũ l t, h n hán, …<br /> <br /> bi t trong b i c nh bi n<br /> <br /> c<br /> <br /> i khí h u toàn c u như hi n nay.<br /> <br /> Nh ng l i th v tài nguyên thiên nhiên hay nh ng tác<br /> <br /> ng<br /> <br /> tiêu c c do thiên nhiên gây ra có liên quan tr c ti p t i môi trư ng<br /> tr m tích Holoxen, do v y nghiên c u môi trư ng tr m tích Holoxen<br /> vùng c a sông ven bi n c a h th ng sông C u Long th c s c n<br /> thi t cho vi c<br /> <br /> nh hư ng vi c s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> và phòng ch ng thiên tai.<br /> 1. M c tiêu c a lu n án: Làm sáng t môi trư ng tr m tích Holoxen<br /> và thi t l p các giai o n phát tri n<br /> <br /> a ch t trong Holoxen vùng<br /> <br /> nghiên c u.<br /> 2. Nhi m v nghiên c u:<br /> - Chính xác hóa các phân v a t ng Holoxen vùng c a sông<br /> ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> <br /> -2- Phân chia tư ng tr m tích Holoxen xác l p i u ki n môi trư ng<br /> tr m tích Holoxen vùng c a sông ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> - Thi t l p l ch s phát tri n a ch t Holoxen vùng c a sông<br /> ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u:<br /> i tư ng nghiên c u là các tr m tích Holoxen vùng c a<br /> sông ven bi n c a h th ng sông C u Long trong ph m vi 15-20<br /> km t b bi n vào t li n (hình 1).<br /> <br /> Hình 1. Sơ<br /> <br /> v trí khu v c nghiên c u<br /> <br /> -34. Cơ s tài li u:<br /> + Tài li u kh o sát th c<br /> <br /> a<br /> <br /> Trong quá trình th c hi n các<br /> ã ti n hành 02<br /> <br /> t th c<br /> <br /> tài liên quan<br /> <br /> n lu n án, NCS<br /> <br /> a t i vùng nghiên c u c a lu n án thu c<br /> <br /> tài c p nhà nư c mã s KC09.06/06-10 và<br /> <br /> nghiên c u cơ b n<br /> <br /> mã s 105.99-2010.17:<br /> + S li u, tài li u<br /> Là thành viên chính c a<br /> <br /> tài KC09.06/06-10, NCS ã tr c<br /> <br /> ti p x lý các tài li u, s li u c a<br /> chuyên<br /> <br /> v<br /> <br /> a t ng, chuyên<br /> <br /> báo cáo t ng k t c a<br /> <br /> tài và tr c ti p vi t các báo cáo<br /> tư ng tr m tích và tham gia vi t<br /> <br /> tài.<br /> <br /> - Thu th p và x lý: 300 m u<br /> 150 m u vi c<br /> <br /> h t; 20 m u khoáng v t sét;<br /> <br /> sinh; 150 m u bào t<br /> <br /> ph n hoa; 70 m u t o<br /> <br /> Diatomeae; 150 m u foraminifera và 30 m u tu i tuy t<br /> 14<br /> <br /> b ng phương pháp C thu c<br /> <br /> i phân tích<br /> <br /> tài KC09/06-06.10.<br /> <br /> - Tr c ti p mô t , l y m u và phân tích c u t o 300m khoan c a<br /> 5 l khoan vùng nghiên c u.<br /> - M u do NCS phân tích b sung g m: 70 m u<br /> <br /> h t, 50 m u<br /> <br /> khoáng v t sét b ng phương pháp nhi t - rơnghen, 40 m u lát m ng<br /> th ch h c, 50 m u<br /> <br /> a hóa môi trư ng, 30 m u bào t ph n hoa và 20<br /> <br /> m u t o Diatomeae.<br /> 5. Lu n i m b o v :<br /> Lu n i m 1: Môi trư ng tr m tích Holoxen vùng nghiên c u ư c<br /> ph n ánh qua 20 tư ng tr m tích thu c ba nhóm tư ng<br /> <br /> c trưng cho<br /> <br /> môi trư ng tr m tích châu th và trư c khi hình thành châu th :<br /> - Nhóm tư ng b i l p thung lũng c t x g m 5 tư ng tr m tích<br /> - Nhóm tư ng estuary – vũng v nh g m 6 tư ng tr m tích<br /> - Nhóm tư ng châu th g m 9 tư ng tr m tích.<br /> <br />