Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Các Đảng bộ học viện Quân đội nhân dân Lào lãnh...

  • 30/08/2018 05:43:40
  • 44 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án có kết cấu gồm Phần mở đầu, chương tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, 3 chương, với 9 tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 27

Xem mẫu

Chi tiết

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHU VY KẸO PANG KHĂM<br /> <br /> CÁC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO<br /> LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ<br /> GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC<br /> <br /> Mã số: 62 31 02 03<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại<br /> Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. PHẠM VĂN THẮNG<br /> 2. PGS, TS. PHAN HỮU TÍCH<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Học viện<br /> họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia<br /> và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Các đảng bộ học viện (ĐBHV) Quân đội nhân dân (QĐND) Lào đã<br /> xác định đúng nhiệm vụ chính trị và thường xuyên lãnh đạo thực hiện<br /> thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng<br /> đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện.<br /> Nội dung, phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị không<br /> ngừng đổi mới, hoàn thiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các học viện đã<br /> phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)<br /> ở các học viện được chăm lo xây dựng, chất lượng ngày càng nâng cao.<br /> Tuy nhiên, một số tổ chức đảng thuộc các đảng bộ học viện còn bộc lộ<br /> những hạn chế, khuyết điểm, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị<br /> của một số học viện còn hạn chế, bất cập. Nội dung, phương thức lãnh<br /> đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm<br /> đổi mới, chưa ngang tầm với sự phát triển nhanh chóng, phức tạp của yêu<br /> cầu, nhiệm vụ. Một bộ phận CB, ĐV trong các đảng bộ học viện có biểu<br /> hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu tiên phong, gương<br /> mẫu, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng,<br /> điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước. Kinh tế - xã hội chưa thoát khỏi<br /> tình trạng suy thoái, quốc phòng - an ninh ở Lào nảy sinh nhiều vấn đề<br /> phức tạp. Nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ học viện QĐND Lào ngày<br /> càng nặng nề, phức tạp, đang đặt ra đòi hỏi cấp thiết.<br /> Vì vậy, nghiên cứu về đề tài: "Các đảng bộ học viện Quân đội nhân<br /> dân Lào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay" là vấn<br /> đề cơ bản, cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.<br /> 2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án<br /> 2.1. Mục đích<br /> Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các đảng bộ học<br /> viện QĐND Lào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở đó, đề xuất<br /> những giải pháp tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các<br /> đảng bộ học viện QĐND Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện nay.<br /> <br /> 2<br /> 2.2. Nhiệm vụ<br /> Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.<br /> Hai là, làm rõ quan niệm, nội dung, phương thức, nguyên tắc lãnh đạo<br /> thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ học viện QĐND Lào.<br /> Ba là, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những<br /> kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ học<br /> viện QĐND Lào.<br /> Bốn là, xác định phương hướng, yêu cầu và đề xuất những giải pháp<br /> tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ học<br /> viện QĐND Lào giai đoạn hiện nay.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng: Hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị<br /> của các đảng bộ học viện QĐND Lào.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động<br /> lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ Học viện QĐND<br /> Lào từ năm 2005 đến nay, phương hướng, mục tiêu, giải pháp có giá trị<br /> ứng dụng đến năm 2025.<br /> 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Cơ sở lý luận: Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của<br /> chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Cay Sỏn Phôm<br /> Vi Hản, của Đảng Nhân dân Cách mạng (ĐNDCM) Lào, các nghị quyết,<br /> chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Quốc phòng (BQP), của Tổng cục<br /> Chính trị QĐND Lào về xây dựng và hoạt động của đảng bộ QĐND Lào.<br /> 4.2. Cơ sở thực tiễn: Là thực tiễn hoạt động của các đảng bộ học<br /> viện QĐND Lào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn<br /> hiện nay; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Quốc phòng và Tổng cục<br /> Chính trị QĐND Lào; các báo cáo tổng kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ<br /> chính trị của các đảng bộ; kết quả điều tra, khảo sát tổng kết thực tiễn<br /> cùng với kinh nghiệm công tác của tác giả.<br /> 4.3. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở phương pháp luận<br /> của chủ nghĩa Mác-Lênin, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu<br /> khoa học (NCKH) chuyên ngành và liên ngành, đặc biệt là phương pháp<br /> <br /> 3<br /> lô-gic và lịch sử; phân tích và tổng hợp; so sánh, quan sát, trao đổi, tọa<br /> đàm, điều tra, khảo sát tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia.<br /> 5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án<br /> - Nghiên cứu, xây dựng khái niệm, xác định nội dung, phương thức<br /> lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ học viện QĐND Lào.<br /> - Tổng kết một số kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính<br /> trị của các đảng bộ học viện QĐND Lào.<br /> - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện đầy đủ, toàn diện,<br /> có trọng tâm, trọng điểm các nội dung; đổi mới, hoàn thiện quy chế làm<br /> việc, phương pháp, phong cách lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của<br /> các đảng bộ học viện QĐND Lào giai đoạn hiện nay.<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án<br /> Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học<br /> cho Đảng ủy BQP, các đảng bộ học viện QĐND Lào xác định chủ<br /> trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai<br /> đoạn hiện nay.<br /> Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo,<br /> phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy môn xây dựng đảng ở các<br /> học viện, nhà trường trong QĐND Lào.<br /> 7. Kết cấu của luận án<br /> Gồm: Phần mở đầu, chương tổng quan tình hình nghiên cứu liên<br /> quan đến đề tài, 3 chương, với 9 tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo<br /> và phụ lục.<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ