Xem mẫu

  1. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh TÓM TẮT CÔNG THỨC CẦN NHỚ K.12 Chương 1: _ Phương trình dao động: x = A cos( ωt + ϕ ) Trong đó: x: li độ dao động. Đơn vị là: mét. A: biên độ dao động. Đơn vị là: mét. ω : tần số góc. Đơn vị là: rad/s. 2π _ Chu kỳ: T = . Đơn vị là: giây. ω ω _ Tần số: f = . Đơn vị là: hz. 2π _ Vận tốc: v = x ' = −ωA sin ( ωt + ϕ )  π = ωA cos ωt + ϕ +   2 • Tại vị trí cân bằng ( x = 0) : v max = ωA . Đơn vị là m/s. • Tại vị trí biên: ( x = ± A) : v = 0. • ( Tại vị trí bất kỳ: v 2 = ω 2 A 2 − x 2) _ Gia tốc: a = −ω 2 A cos( ωt + ϕ ) = −ω 2 x • Tại vị trí cân bằng ( x = 0 ) : a = 0. • Tại vị trí biên ( x = ± A) : a = ω A . Đơn vị là m/s2. 2 • Tại vị trí bất kỳ: a = 2 x .ω _ Lực tác dụng: F = K x . • Tại vị trí cân bằng: F= 0. • Tại vị trí biên: Fmax = KA = mω 2 A . Đơn vị là N. _ Con lắc lò xo: K • Tần số góc: ω = . Đơn vị là: rad/s. m • Độ cứng của lò xo: K = mω 2 . Đơn vị là: N/m. K • Khối lượng của vật nặng: m = 2 . Đơn vị là kg. ω m • Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là: giây. K • Năng lượng: 1  Động năng: Wd = mv 2 . Đơn vị là J. 2 1  Thế năng: Wt = Kx 2 . Đơn vị là J. 2 Năm học: 2009_2010
  2. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Cơ năng: W = Wd + Wt 1 = KA 2 2 1 = mω 2 A 2 . 2 _ Con lắc đơn: g • Tần số góc: ω = . Đơn vị là rad/s. l l • Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là giây. g gT 2 • Chiều dài con lắc: l = . Đơn vị là: mét. 4π 2 _ Tổng hợp dao động: • Biên độ của dao động tổng hợp: A 2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos( ϕ 2 − ϕ 1 ) . 2 • Pha ban đầu của dao động tổng hợp: A1 sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tan ϕ = . A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2  Hai dao động thành phần cùng pha: A = A1 + A2  Hai dao động thành phần ngược pha: A = A1 − A2 .  Hai dao động thành phần vuông pha: A 2 = A12 + A2 2 Chương 2: v _ Bước sóng: λ = vT = f với λ là bước sóng, đơn vị là mét; T là chu kỳ, đơn vị là giây; f là tần số, đơn vị là hz. 1 _ Năng lượng sóng: W = mω 2 A 2 . 2 _ Biên độ sóng tổng hợp: d 2 − d1 A = 2a cos π λ _ Cực đại giao thoa: d 2 − d 1 = kλ .  1 _ Cực tiểu giao thoa: d 2 − d 1 =  k + λ .  2 Năm học: 2009_2010
  3. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh Năm học: 2009_2010
nguon tai.lieu . vn