Xem mẫu

  1. T i ưu nh trư c khi up lên site Tôi mu n ư c trao i m t chút v vi c t i ưu nh v i các b n. b c nh v n có ư c ch t lư ng xem t t, nhưng kích thư c c a file l i nh m t cách h p lý, ta nên s d ng l nh " Save for web " trong menu file cu Photshop Các bư c th c hi n như sau : 1- X lí b c nh m t cách thông thư ng d có ư c ch t lư ng như mong mu n , Dùng l nh Save As lưu gi ho c in nh... 2- th c hi n t i ưu bư c 1 : Ch n L nh Image size trong menu Image( hình minh h a 1) bư c 2 : Khai báo l i kích thư c c a nh trong tùy ch n pixel dimesons thông thư ng kích thư c các trang web ư c thi t k theo nguyên t c % c a màn hình ho c theo kích thư c tương ng v i màn hình .Nên n u nh c a b n có kích thư c ( theo ơn v Pixel ) quá l n khi g i lên trang, ngư i xem s không nhìn th y toàn b hình nh cu b n. Mu n xem h t ngư i ta ph i cu n màn hình theo 2 chi u ngang và th ng ng. Vì v y tuỳ theo nh ng ho c ngang ta ch c n ch n kích thư c theo chi u ngang ví d nh ng ch n Width : 450 px ho c 680px v i nh ngang.( hình minh h a 2 ) cu n màn hình theo 2 chi u ngang và th ng ng. Vì v y tuỳ theo nh ng ho c ngang ta ch c n ch n kích thư c theo chi u ngang ví d nh ng ch n Width : 450 px ho c 680px v i nh ngang.( hình minh h a 2 )
  2. bư c 3 ch n l nh "save for Web" me nu File ( hình minh h a 3,4 ) sau ó ti p t c ch n mode nh thư ng là mode jpg. và ch n m c t i ưu : Low, Medium, high, Very high, maximum. b n có th th y ngay kích thư c file ã ư c t i ưu ng thòi nhìn th y ch t lư ng b c nh ó. B n có th ki m tra ch t lư ng b c nh ngay trên trình duy t b ng cách b m vào bi u tư ng c a trình duy t phía áy c a b c nh t i ưu ( ch nhìn 2 up) (hình minh h a5). Trong trư ng h p không nhìn th y bt trình duy t , hãy b m vào nút mũi tên bên c nh và ch n bi u tư ng cu trình duy t trong progam. Có th l a ch n l i các ch t i ưu nh b c nh dã có ch t lư ng nhin t t nh t và kích thư c file nh nh t. k t thúc là l nh save. kh i m t exif, nên dùng l nh save as.... hơn là l nh save for web. Kích thư c t t nh t ưa lên gallery là 800x600 Còn ưa lên forum t t nh t là 640x480. Làm border nh b ng Photoshop và v n gi exif Mu n gi EXIF khi dùng PS thì ph i thao tác trên file g c thôi. Mu n an toàn n u ngh ch PS có sai sót thì các Bác nên sao lưu file ó trư c khi Edit. bvh2228 wrote: N u không mu n m t bác nên dùng PS làm frame. Cái này bác nào bi t ch giúp, em cũng chưa bi t làm Cách làm Border cơ b n nh t 1. Vào PS m file nh c n làm border.
  3. 2. Vào Menu Image/ Canvas size... (phím t t Alt + Crtl + C) Click d u ki m vào Relative (khoanh ) Ch n m r ng và ch n màu cho Border (khoanh vàng) Th là cơ b n ã có Border. 3. Mu n thêm m t chút vi n nh n a thì ch n công c Select như hình dư i (VD ã ch n Canvas size... r ng và cao thêm 1 inch màu Bo en )
  4. s như th này 4. Vào menu Edit/Strock... i n các thông s : dày c a vi n, màu s c vi n, v trí vi n so v i vùng l a ch n 5. Ch n vi n r ng 2px, màu tr ng. Thêm text vào K t qu nó ra th này
  5. PS: vi c l a ch n vùng làm vi n Bư c 3, có cách này s làm chính xác hơn: Ch n t t c : Ctrl + A vào ti p Menu select / Transform selection và nh p % vào 2 ô R ng và cao Kh c ph c Out nét Ngày p tr i nào ó , b n lang thang v i máy nh s "offline " ngòai ph . Ch t b t g p m t ch hay hay và v i vàng ưa máy lên ch p . Th nhưng , do
  6. v i vã b n không k p canh nét cho k và tác ph m c a b n b "out ,out "nét . B thì ti c , gi l i thì cũng ti c và càng trách mình hơn vì sao h ng ch u l y nét cho k . Cũng may là còn anh chàng photoshop . Nhưng xài cái gì ây trong PS c u l y tác ph m c a mình ? Tăng Contrast lên ư ? E r ng không ng . Tăng Unsharp Mark luôn . Thì cũng có th nhưng hình l i không t cho l m . Thôi thì b n hãy làm th theo tui v y : 1. Chuy n i ch hình RGB qua Lab Color . 2. Vào palette Channels , ch n l p Lightness . Khi ó hình nh s chuy n qua tr ng en . B n ng lo . 3. Ch n filter unsharp mask . Ch nh các thông s cho n khi nhìn th y r hơn hình g c . 4. Sau ó ch chuy n hình tr l i qua ch RGB . Cái hay c a th thu t này là khi b n ch nh Unsharp mark , s không làm n i b t các chi ti t trong hình ho c n i các qu ng m u . Và m i b n c th xem . C u nh b xóa trên th nh V i th i i c a k thu t s thì bên c nh nh ng ti n nghi không th nào ph nh n, th m chí b n thân chúng ta còn vô tình l thu c vào chúng n a, thì l i có nh ng v n m i phát sinh mà ta c n có kinh nghi m và phương pháp x lý. NTL mu n c p ây i u mà ch c không ít b n ã g p ph i: xoá nh m nh trong th nh ! Không có gì quá là c bi t c , trong th i c a máy nh ch p phim ta v n g p không ít các bác phó nháy Pro b tai n n m t nh do m nh m lưng máy nh hay em tráng m t cu n phim còn m i nguyên... V i phim, như th là ch m h t nhưng v i m t chi c th nh thì ta hoàn toàn có th ph c h i l i nh ng t m nh ã m t.
  7. Trư c khi i vào chi ti t c th NTL xin ư c li t kê m t s tai n n khá ph bi n v i ngư i dùng máy nh k thu t s : - Xoá nh m nh (thư ng do thao tác xoá nh cũ quá nhanh) - Làm "format" th nh nhưng không ki m tra l i n i dung nh ã có trong th - Rút th nh ra kh i máy nh trong quá trình máy ang thao tác ghi nh lên th nh - L i do u c th nh và ư ng truy n USB... Như th gi i pháp cho b n tránh nh ng trư ng h p d khóc d cư i này là: - Ưu tiên dùng các lo i th nh có thương hi u uy tín, tránh dùng các lo i "no-name" - Trong trư ng h p b n v a ti n hành thao tác xoá toàn b th nh và phát hi n ra là mình làm nh m thì nên t t ngay máy nh, rút th nh ra kh i máy ngay l p t c. - Sau khi chuy n nh t th nh vào máy tính b n nên xem qua m t lư t các nh này trư c khi xoá toàn b th nh - B n nên xoá th nh u n tránh tình tr ng b phân m ng thông tin gây khó khăn cho vi c tìm ki m sau này. T t nh t là nên làm "format" sau khi ã chuy n nh vào máy tính. - B n nên chú ý t i th i gian ghi nh lên th nh . Quan sát c n tr ng tín hi u èn nh p nháy và chú ý t i c năng lư ng c a pin n a
  8. - Trong trư ng h p th nh b h ng do tác ng cơ h c thì b n hoàn toàn có th l y l i các hình nh c a mình thông qua m t d ch v chuyên nghi p. Sau ây là nh ng ph n m m ư c nhi u ngư i bi t n và s d ng ph c h i nh: 1. Smart Recovery (mi n phí) 2. Lexar Image Rescue 2 (35€) Ph n m m này ư c t ng k m theo m t th nh 512Mo Pro 3. Rescue Pro (Sandisk) (35€) Ph n m m này ư c t ng k m theo m t th nh 512Mo Pro 4. Xzeos Media Recover 5. Flash File Recovery (40€) 6. Ontrack EasyRecovery (230€) ây là ph n m m ư c thi t k tìm và khôi ph c d li u trên c ng c a máy tính và sau ó nó ư c phát tri n cho các lo i thi t b nh bên ngoài. In nh t i Labs Mình nghĩ r ng ây là câu h i khá ph thông c a t t c nh ng ai ang s d ng máy nh k thu t s . Trong khi mà k thu t in nh ngày càng hoàn thi n và phát tri n hơn thì câu h i này ôi khi l i r t khó tr l i. T i sao Labo này nh r a p mà ch khác l i không p? Và giá c ôi khi chênh l ch khá nhi u. Không
  9. c n ph i là " i lý" c a các Labo m i nh n ra s khác bi t v ch t lư ng và giá c . N u như HN giá cho m t t m nh 10x15 là 3000 ng thì trong thành ph HCM giá này l i ch có 2000 ng! HN n u b n r a nh v i s lư ng nhi u thì thư ng d dàng m c c xu ng còn 2800 ng/ nh (t i a là 2600 ng/ nh) còn trong TP HCM s vào kho ng 1800 ng/ nh (có nơi nh n làm 1500 ng/ nh). Khái ni m MiniLab ã tr thành quen thu c v i ngư i Vi t nam t hơn 10 năm nay nhưng ít ai th t s bi t h th ng máy in nh ph c t p này ho t ng như th nào? Có 2 lo i máy MiniLab khác nhau: 1. MiniLab k thu t "analogique" ki u c i n 2. MiniLab k thu t s N u như MiniLab "analogique" in nh úng theo phương pháp truy n th ng nh t nghĩa là r i sáng qua phim lên gi y nh thì MiniLab k thu t s l i làm "scan" ngay c v i các phim âm b n, x lý t ng b ng máy tính r i in ra. in nh trên gi y các MiniLab k thu t s s d ng m t lo i máy in chuyên d ng siêu t c có th thao tác in t 70-200m/gi . Như th mb o chính xác cao c a lư ng phơi sáng ngư i ta ph i s d ng n m t ngu n sáng tia la-de siêu t c mà h th ng k thu t c a nó bao g m r t nhi u t m gương siêu nh . Vì th i gian in m t t m nh là r t ng n nên các nhà s n xu t cũng ã ưa ra m t lo i gi y nh c bi t, v n d a trên c u t o c a gi y nh truy n th ng, có kh năng nh y sáng cao, chuy n tông màu tinh t áp ng v i k thu t la-de. a ph n Vi t nam hi n t i ngư i ta v n s d ng gi y nh lo i bình thư ng in nh k thu t s do ó ch t lư ng nh không th t s cao. N u b n mang cu n phim âm b n c a mình n m t dLab thì nên nh r ng nh ng t m hình b n nh n ư c 1h sau ó không h ư c "nhìn" th y gi y nh.
  10. ơn gi n b i vì cu n phim âm b n c a b n ã ư c làm "scan" b ng m t máy chuyên d ng. Ví d như lo i máy Agfa dScan 20 có th "scan" 20 000 nh/gi phân gi i 2048x3072 (16bit); Sau ó thông tin v hình nh c a b n s ư cx lý b ng máy tính v m u s c, tương ph n...và c hi u ch nh nh ng l i phơi sáng n a. ây ta nh n ra s khác bi t l n gi a hai th h MiniLab. N u như lo i MiniLab c i n ch có th hi u ch nh toàn ph n m t t m hình thì DLab l i có th ch nh s a theo vùng và lo i b nh ng ph n ánh sáng sai. Như th ngư i ư c l i nh t chính là b n! Và bây gi s là s khéo léo c a b n, m i khi vào m t Labo r a nh, s giúp b n bi t mình ang giao phó nh ng k ni m quý giá c a mình cho ai? Dư i ây là danh sách các dMiniLab x p h ng t ch t lư ng cao xu ng th p, nhưng dĩ nhiên chúng u là nh ng MiniLab t t c . 1. Agfa d-lab.2 2. Fuji Frontier 340 3. Kis DKS 1500 4. KOdak 29 DLS 5. Konica R1 Super 6. Noritsu QSS-2901
nguon tai.lieu . vn