Xem mẫu

  1. T c ng kính và m Khi g i m t ng kính là "nhanh" hay "ch m", gi i nhi p nh th c ra mu n nói t i ng có m l n hay nh . T c ng kính (lens speed) không nh m nói nt c l y nét dù cùng c p nt c . Th c t , "t c ng kính" mu n nói t i lư ng ánh sáng vào c m bi n thông qua ng kính. Hãy tư ng tư ng m t ư ng h m xuyên núi to (có nhi u làn xe ch y ư c) và ư ng h m nh . Trong cùng m t th i gian, lư ng xe i qua ư ng h m to s nhi u hơn. Vì th khi nói n ng kính "nhanh", ý nói ánh sáng s vào c m bi n ư c nhi u hơn và ng kính ch m s cho ít ánh sáng vào hơn.
  2. Nói v t c ng kính, có nghĩa là ang bàn t i m t i a c a ng. m c a ng kính ư c xác nh là ư ng kính c a vòng tròn m bên trong ng kính. ư ng kính này ư c bi u th b ng s f, ví d như f/2,8 ho c f/16. S f càng th p, m càng r ng, ánh sáng vào c m bi n càng nhi u. Nh ng ng kính ư c g i là "nhanh" thư ng có m kho ng t f/1,4 t i f/2,8. Ngư c l i, s f càng l n thì m càng nh , ánh sáng vào càm bi n càng ít. Nh ng m ki u như f/16 hay f/22 ư c coi là "ch m". T i sao nhi u ngư i cho r ng ng kính "nhanh" l i t t hơn các ng kính "ch m"? D a vào các c i m c p trên có th th y ngay l i th c a ng kính "nhanh" là nhi u l a ch n m trong i u ki n ánh sáng y u, tách ư c i tư ng ra kh i c nh n n m hi u qu hơn. Do ánh sáng có th vào nhi u hơn khi ch f th p, thông thư ng, ngư i ch p s có ư c nh v i ch t lư ng t t hơn, nh t là trong các i u ki n ánh sáng không ư c d i dào.
  3. Ví d , b c nh trên s d ng ng kính Canon 50 mm, m f/1,8 ư c s d ng l y ánh sáng t c a s vào nhi u hơn và t c ch p cũng ư c y nhanh hơn, 1/250 giây. V i m l n và t c nhanh, ngư i ch p s gi m thi u ư c nguy cơ rung máy hay nhòe hình trong cùng i u ki n ánh sáng.
  4. Còn b c nh ch p em bé này, ngư i ch p s d ng ng 70 – 200 mm v i m f/2,8 khi n cho h u c nh tr nên m h n, i tư ng như ư c tách bi t b n ra, vì th trông s c nét và t p trung hơn. N u khép m xu ng f/8, bông hoa trong c nh n n s tr nên rõ hơn và ngư i xem s m t t p trung vào i tư ng chính, t ó làm gi m i v p c a b c nh. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p, m nh cũng t o nên hi u ng nh t nh. Như b c nh dư i ây ch p qu ng trư ng Ceasar t i Las Vegas (M ), v i m f/22, có th th y c các cây c l n tòa nhà phía sau u n m trong t m nét, t o m t khung c nh không kém ph n n tư ng. i u ch nh m trên máy nh, ngư i ch p c n tránh chuy n v các ch Auto hay Program b i giá tr m khi ó s ư c máy nh t ng l a ch n. Hãy chuy n v ch "A" hay "Av" (tùy hãng máy) trên vòng i u khi n và ch n thông s m phù h p v i m c ích ch p nh và y tư ng khung hình. Máy nh s t tính toán t c c a tr p cho phù h p. Nhưng cũng nên m tt it c .N ut c quá ch m s làm nh d b rung, vì th trong trư ng h p này, ngư i ch p l i c n ph i m r ng m thêm 1, 2 giá tr ho c tăng ISO. ng kit i kèm máy thư ng là các ng "ch m", ch y u h giá thành s n ph m. D i tiêu c và m thông d ng nh t cho các ng kit là kho ng 18 – 55 mm v i f/3,5 – 5,6. S dĩ có hai m b il tiêu c góc r ng nh t (18 mm) m t i as m ư c f/3,5, nhưng tiêu c dài nh t (55 mm) m t i a lúc này không ph i là f/3,5 n a mà ã b tăng lên thành f/5,6.
  5. ng kính m t tiêu c (prime) thư ng là các ng kính "nhanh" nh t b i m t i a có th tăng t i f/1,4, f/1,2 hay th m chí là f/1. Tuy nhiên, ng kính có m càng l n, hay nói cách khác, càng "nhanh" s có giá thành càng t (ch ng h n cùng tiêu c 50 mm c a Canon, m f/1,8 có giá kho ng 90 USD, f/1,2 ã lên t i 1.380 USD, f/1 là 4.000 USD). Tương t , ng kính zoom ư c coi là "nhanh" n u c d i tiêu c m t i a v n ch có m t giá tr (như 24 – 70 f/2,8 hay 70 – 200 f/2,8), và t t nhiên các ng "nhanh" này cũng không h r . Chính vì giá thành t nên a s các hãng u u tư khá nhi u công s c và công ngh cho các ng kính "nhanh" này, bi n chúng thành nh ng ng kính ng c p cao (dù không ph i là t t c ). Vì th , bên c nh l i th thu ư c do m l n mang l i, ngư i ch p còn ư c s h u nh ng ng kính ch t lư ng hoàn h o nh t v i các th u kính ư c l a ch n k càng có th có ư c nh ng b c nh ch t lư ng cao.
nguon tai.lieu . vn