Xem mẫu

  1. Toán (15) VI T S T NHIÊN TRONG H TH P PHÂN I. M c tiêu +Giúp HSh th ng hoá m t s hi u bi t ban uv : - c i m c a h th p phân -S d ng 10kí hi u (ch s ) vi t s trong h th p phân - Giá tr c a ch s ph thu c vào v trí c a ch s ó trong m t s c th II Chu n b : B ng con III Hoat ng d y h c TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ 2 HS lên b ng 2HS Vi t s thích h p vào ch tr ng - Nh n xét a) 110, 120, _-, , , b) 10987, , 10989, , , 2 Bài m i : Gi i thi u Gi h c hôm nay , các em s nh n bi t ư c m t só c i m ơn g n c a h th p phân GV ghi lên b ng +HS n i ti p nhau nh c l i
  2. a) c i m c a h th p phân GV vi t lên b ng và yêu c u + HS lên b ng làm - l p làm HS làm b ng con 10 ơn v = 10 ơn v = 1ch c ch c 10 ch c = 1 trăm 10 ch c = 10 trăm = 1 nghìn trăm 10 nghìn = 1 ch c nghìn 10 trăm = 10 ch c nghìn = 1trăm nghìn nghìn - Trong h th p phân c 10 ơn .. ..nghìn = m t ch c v 1 hàng t o thành 1 ơn v hàng nghìn trên li n ti p nó 10 ch c nghìn =.. .. .. trăm nghìn - HS nh c l i : ta g i h th p GV h i : Qua bài t p trên em nào phân vì c 10 ơn v m t hàng h p cho cô bi t trong h th p phân c l i thành m t ơn v hàng trên li n 10 ơn v m t hàng thì t o thành m y ti p no ơn v hàng trên li n ti p nó ? GV ch t l i : Chính vì th ta g i ây là s th p phân + H th p phân có 10 ch s ó là các ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +1 HS lên bb ng vi t c l p vi t b)Cách vi t s trong h thâp b ng con . phân : + 999, GV h i : H th p phân có bao nhiêu ch só ó là nh ng ch s nào ? + 2005, - Em hãy dùng các
  3. ch s trên vi t các ch s + 685 402 793 . sau Chín trăm chín mươi chín Hai nghìn không trăm linh măm HS : Giá tr c a ch s 9 hàng Sáu trăm tám mươi lăm tri u ơn v , s 9 hàng ch c là 9 ch c , b n trăm linh hai nghìn b y trăm chín hàng trăm là 9 trăm mươi ba HS nh c l i k t lu n c a GV GV : Như v y v i mư i ch s ta có th vi t ư c m i s t nhiên + Hãy nêu giá tr c a các ch s trong s 999 GV ch t : cùng là ch s 9nhưng nh ng vi trí khác nhau nên + HS làm vào v giá tr khác nhau . V y có th nói giá tr c a m i ch s ph thu c vào v trí c a nó trong s ó + HS iv c) Luy n t p : Bài 1: Yêu c u HS oc bài m u sau ó t làm Yêu c u HS i v nhau + 1 HS lên b ng vi t ki m tra 387 = 300 + 80 +7 G i 1 HS c bài làm c a mình +1 HS lên b ng làm ,l p làm cho l p nghe
  4. GV nh n xét ghi i m vào v Bài 2: GV vi t s 387 lên b ng và yêu c u HS vi t thành t ng GV nêu cách vi t úng và h c 1 HS c sinh t làm bài + Ghi giá tri c a ch s 5 trong GV nh n xét ghi i m m i s sau Bài 3 : HS c Giá tr c a m i ch s ph thu c bài yêu c u gì ? vào v trí c a nó trong s ó Giá tr c a m i ch í s ph Trong s 45 giá tr c a ch s 5 thu c vào i u gì ? là5 ơn v vì ch s 5 thu c hàng ơn v l p ơn v GV vi t s 45 và h i : Nêu giá tr c a ch s 5? 1 HS lên b ng làm c l p làm vào v Yêu c u HS t ü làm Nh n xét ghi i m 3 C ng c d n dò Nh n xét
nguon tai.lieu . vn