Xem mẫu

  1. Môn : TOÁN (11) TRI U VÀ L P TRI U I M c tiêu : Giúp Hs - Bi t c vi t các s n l p tri u . - C ng c v các hàng , l p ã hoc . - C ng c cách dùng b ng th ng kê s li u II Chu n b : B ng ph k s n các l p như SGK III Ho t ng d y hoc : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ -3 Hs lên b ng s a bài G i 3 HS -L p theo dõi nh n xét Ch m v c a t 3 Nh n xét c a GV -Hs l ng nghe 2. Bài m i: Gi h c hôm nay cô s hư ng d n các -Vài Hs nh c l i em bi t c, vi t các s n l p tri u. GV ghi lên b ng Hư ng d n c, vi t các s n l p -1 Hs lên vi t vào b ng ph tri u: -C l p vi t b ng con GV treo b ng ph ã k s n lên b ng
  2. GV v a vi t vào b ng ph v a nói: -1 vài Hs c “Cô có m t s g m 3 trăm tri u, 4 -L p nh n xét ch c tri u, 2 tri u, 1 trăm nghìn, 5 -Hs th c hi n tách s như GV ch c nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 ch c, 3 ơn v . Em nào có th lên vi t s này? - Em nào có th c s này? GV hư ng d n + Tách các s trên thành l p thì ư c 3 l p là: l p ơn v , l p nghìn, l p tri u. -M t s Hs c GV v a nói v a g ch chân dư i t ng -L p c ng thanh l p b ng ph n màu 342 157 413 -2 Hs + c t trái sang ph i. m i l p ta d a vào cách c s có 3 ch s c, sau ó thêm tên l p ó. V y s này c là: 342 tri u 157 nghìn 413 G i Hs cl i GV vi t thêm vài s khác g i Hs c G i Hs nêu l i cách c
  3. Luy n t p th c hành: - 1 Hs c yêu c u bài Bài 1: GV treo b ng ph vi t s n bài 1 - 1 Hs lên b ng làm SGK có k thêm c t vi t s -L p vi t s vào v theo th t S úng là: 32 000 000, 32 516 G i Hs nh n xét 000, 32 516 497, 834 291 712, 308 250 705, 500 209 037 Bài 2: G i 1 Hs c -1 Hs GV vi t nhanh các s lên b ng H i: Bài t p yêu c u làm gì? -Hs c GV g i Hs c b t kì s trên b ng do GV ch -Hs làm v Nh n xét -3 Hs lên b ng Bài 3: -S úng : 10 250 214, 253 564 888 Yêu c u Hs vi t vào v theo l i cc a GV 4 036 105, 700 000 231 -M t Hs c bài 4 Bài 4: Yêu c u Hs nhìn vào SGK -L p tr l i GV nêu câu h i như SGK và thêm vài câu -Nh n xét h i khác như: - B c h c nào có s Hs nhi u nh t ? - B c h c nào có s GV ít nh t ?ú
  4. Nh n xét 3. C ng c d n dò: Nêu l i cách c các s n l p tri u ? Nh n xét d n dò
  5. Môn Toán (12) Luy n t p I. M c tiêu: Giúp Hs : + C ng c cách c, vi t s n l p tri u + Nh n bi t ư c giá tr c a t ng ch s trong m t s II. Chu n b : B ng con III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ - Hs vi t s 80 ch c tri u, 4 tri u, 6 trăm nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 7 ch c, 1 ơn v G i 2 Hs - L p nh n xét GV nh n xét ghi i m 2. Bài m i: Trong gi h c Toán này, các em s ư c luy n t p v c, vi t s , th t s các s có nhi u ch s . - L p ơn v , l p nghìn, l p tri u. GV ghi lên b ng Hàng ơn v , hàng ch c, hàng trăm, hàng nghìn, hàng ch c nghìn, a. Hư ng d n luy n t p hàng trăm nghìn, hàng tri u, hàng Bài 1:
  6. H i: Em hãy nêu l i các hàng, các l p ch c tri u, hàng trăm tri u theo th t t nh nl n? - Có 7, 8 ho c 9 ch s Ví d : 34 150 000 - Các s n l p tri u có th có Ví d : 632 547 168 m y ch s ? - Hs quan sát - Cho ví d s có n hàng ch c - G i 1 Hs lên b ng vi t vào ch tri u tr ng - Cho ví d s có n hàng trăm - L p vi t vào b ng con tri u - Nh n xét GV treo b ng ph ghi s n bài 1 -Th o lu n nhóm ôi Yêu c u Hs quan sát - G i Hs c t ng s ( nêu rõ th t G i Hs lên b ng các s t ph i sang trái) Nh n xét - S 32 640 507 có ch s 7 hàng Bài 2: ơn v , ch s 0 hàng ch c, ch s 5 GV vi t các s lên b ng hàng trăm, ch s 0 hàng nghìn, ch s 4 hàng ch c nghìn, ch s 6 G i Hs c hàng trăm nghìn, ch s 2 hàng Gv h i nêu các ch s t ng hàng c a tri u, ch s 3 hàng ch c tri u. s ? - Có 8 tri u 5 trăm nghìn, 6 trăm 5 ch c 8 ơn v . Có th h i s : 8 500 658 - 1 Hs c S này g m m y tri u, m y trăm nghìn,
  7. m y ch c nghìn, m y trăm, m y ch c, - Yêu c u vi t s m y ơn v ? 1 Hs lên b ng, c l p làm vào v Bài 3: G i 1 Hs c - Nh n xét bài làm c a b n H i : Bài yêu c u gì? - 1 Hs c H i : S g m có m y trăm tri u? M y - Hs theo dõi ch c tri u? M y tri u? - G i 1 Hs c s và ch rõ hàng, l p GV nh n xét - s 715 638 thì s 5 thu c hàng Bài 4: G i Hs c nghìn, l p nghìn GV vi t lên b ng: - Là 5 000 a) 715 638 b) 571 638 c) 836 - S 5 thu c hàng trăm nghìn, l p 571 nghìn H i trong s này ch s 5 thu c hàng - S 5 thu c hàng trăm l p ơn v nào? L p nào? V y giá tr c a ch s 5 trong s 715 638 là bao nhiêu? Tương t các s còn l i cách h i như câu a Nh n xét 3. C ng c d n dò GV nh n xét
nguon tai.lieu . vn