Xem mẫu

  1. Toán( 35) TÍNH CH T K T H P C A PHÉP C NG I M c tiêu: -Nh n bi t ư c tính ch t k t h p c a phép c ng -S d ng tính ch t giao hoán và k t h p c a phép c ng tính nhanh giá tr bi u th c II dùng d y h c: -B ng ph k s n b ng có n i dung như sau : a b c (a+b) + c a + (b+c) 5 4 6 35 15 20 28 49 51
  2. III Các ho t ng d y h c : TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ - 1 HS lên b ng tr l i câu h i G i HS tr l i câu h i: Cho ví d v bi u th c có ch a 3 ch ? Tính giá tr c a bi u th c v i các giá -C l p nh n xét tr c th c a các ch -GV nh n xét cho i m 2. Bài m i: 2.1 Gi i thi u bài: + Chúng ta ã ư c h c tính ch t nào c a phép c ng ? -HS tr l i + Hãy phát bi u n i dung tính ch t này? - GV nêu : Bài h c hôm nay s gi i thi u v i chúng ta m t tính ch t khác c a phép c ng, ó là tính ch t k t h p c a phép c ng 2.2 Gi i thi u tính ch t k t h p c a phép c ng -HS l ng nghe -GV treo b ng s ã chu n b -Yêu c u HS tính giá tr c a các bi u th c (a+b) + c và a + (b+c) trong t ng trư ng h p i n vào b ng a b c (a+b) + c a + (b+c) 5 4 6 (5+4)+6 = 5+ (6 +4)=
  3. 9 +6 = 15 5+ 10 = 15 35 15 20 (35+15)+20= 35+(15+20)= 50 +20= 35+ 35 =70 70 28 49 51 (28+49)+51= 28+(49+51)= 77 28+ 100 = +51=128 128 - Gi á tr c a 2 bi u th c u b ng 15 -Gv: Hãy so sánh giá tr c a 2 bi u th c khi a =5 , - Giá tr c a 2 bi u th c u b ng 70 b = 4, c = 6 ? - Hai bi u th c u - Gv :Hãy so sánh giá tr c a hai bi u th c khi b ng 128 a=35, b = 15, c = 20? - Gi á tr c a 2 bi u - Gv : H ãy so sánh giá tr c a 2 bi u th c khi a = th c b ng nhau 28 - Hs c: b= 49 , c= 51 ? ( a + b ) + c = a + ( b+ - V y khi ta thay ch b ng s th ì giá tr 2 bi u c) th c như th nào ? - Hs nghe gi ng - V y ta có th vi t ( a+ b)+c = a +(b +c) -Gv v a ch b ng v a nêu : ( a+ b) ư c g i là
  4. t ng c a 2 s h ng , bi u th c ( a+ b)+ c có d ng là m t t ng hai s h ng c ng v i s h ng th ba, s th ba ây là c. -Gv xét bi u th c a + ( b+ c) thì ta th y a là s th nh t c a t ng ( a + b) , còn ( b+c) là t ng c a s th hai và s th ba trong bi u th c ( a +b ) + c *V y khi c ng m t t ng 2 s v i s th ba ta có th c ng s th nh t v i t ng c a s th haivà s - Vài hs c trư c l p th ba - Yêu c u hs c l i k t lu n 2.3 Luy n t p - th c hành : - Tính giá tr b ng B ài 1: cách thu n ti n nh t - Gv h i : Bài t p yêu c u chúng ta làm gì ? - 1 hs làm b ng, c l p - Vi t lên b ng bi u th c 4367+ 199 + 501 làm v - Yêu c u hs th c hi n tính giá tr c a bi u th c 4367 + 199 + 501 = b ng cách thu n ti n nh t . 4367 + ( 199 + 501 )= - Gv :Theo em, vì sao cách làm trên l i thu n ti n 4367 + 700 = hơn so v i vi c chúng ta th c hi n theo th t t 5067 trái sang ph i ? - V ì khi th c hi n (199+ 501 ) thì ta có ư c s tròn trăm vì th bư c tính ti p theo
  5. - Áp d ng t ính ch t c a phép c ng , khi c ng làm r t nhanh, thu n nhi u ti n. s h ng v i nhau , chúng ta nên ch n các s h ng c ng v i nhau có k t qu là các s tròn vi c tính toán ư c thu n hơn. - Gv yêu c u hs làm ti p các ph n còn l i - 1 Hs làm b ng, c - Gv nh n xét cho i m l p làm v Bài 2 : - Yêu c u hs c - 1 hs c thành ti ng - Mu n bi t c 3 ngày nh n ư c bao nhiêu ti n trư c l p chúng ta làm th nào ? - Chúng ta th c hi n t ng s ti n 3 ngày v i - Yêu c u hs làm bài . nhau. - Nh n xét , cho i m - 1 Hs làm b ng,c l p Bài 3 : làm v . - Yêu c u hs t làm bài . - 1Hs làm b ng, c l p làm v a) a + 0 = 0 + a = a - Yêu c u hs gi i thích bài làm c a mình b)5+a=a+5 - Nh n xét và cho i m c) (a + 28)+ 2 = a + ( 3 C ng c d n dò : T ng k t ti t h c , d n hs v 28 + 2 )
  6. nhà h c thu c tch t k t h p c a phép c ng =a+ 30 Toán tc ( 13) LUY N T P I M c tiêu : -Ôn t p v STN. - Ôn t p v tìm thành ph n chưa bi t trong phép c ng, phép tr . - Gi i toán có liên quan n trung bình c ng. II Các ho t ng d y và h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Gi i thi u bài : Ti t h c hôm nay chúng - Hs nghe. ta s c ng c các ki n th c cơ b n ã ư ch ct u năm n nay . 2 Hư ng dãn luy n t p : Bài 1 : Vi t s : a)3 trăm tri u , 3 ch c nghìn và 3 ơn v . b) 9 v n , 3 nghìn. c)15 nghìn tri u. d)B y trăm hai mươi tám tri u hai trăm
  7. mư i tám . -Gv c t ng s , hs vi t b ng con - Hs vi t b ng con t ng s . -Gv nh n xét. Bài 2 : Tìm x, bi t : x- 23 + 15 = 64 72- x + 34= 87 - 1 em làm b ng , c l p làm v - Yêu c u hs làm bài - Gv hư ng d n ch m ch a x- 23 +15 = 64 72- x +34 = 87 x-23 = 64- 15 72- x = 87- 34 x- 23 = 49 72- x = 53 x = 49 + 23 x = 72- 53 x = 72 x = 19 Bài 3 : i n d u > , < , = vào ch tr ng: 5 kg 43 g ….. 5430 g 4589 kg …. … 5 t n 3km 99dam … . 399 dam ½ t n ….. 49 y n - M t hs làm b ng , c l p - Yêu c u hs t làm bài làm v . - Hd n ch m ch a
  8. Bài 3 : Trong 3ngày , trung bình m i ngày Lan c ư c 23 trang sách. Ngày u Lan c ư c 24 trang và như v y thua ngày th hai 3 trang. H i ngày th ba Lan c ư c bao nhiêu trang sách? - G i hs c - Hs : - Gv : bài cho ta bi t i u gì ? Bi t trung bình m i ngày Lan c ư c 23 trang sách . yêu c u ta làm gì ? Bi t s trang sách ngày u Lan c là 23trang, ít hơn ngày th hai3 trang -Tính ư c t ng s trang c c trong 3 ngày -Gv: ã bi t s trang sách trung bình m i - L y s trang c trong 3 ngày Lan c, như v y ta tính ư c gì? ngày tr i s trang c a 2 ngày u. ã có ư c t ng s trang c trong 3 ngày, mu n bi t ngày th ba c bao nhiêu trang, ta làm th nào? - 1 em làm b ng , c l p làm - Yêu c u hs tóm t t và gi i v - Hd n ch m chéo 3 C ng c d n dò : T ng k t ti t h c , d n hs v nhà ôn t p
nguon tai.lieu . vn