Xem mẫu

  1. Toán ( 49 ) NHÂN V I S CÓ M T CH S I M c tiêu : Giúp hs : - Bi t th c hi n phép nhân s có 6 ch s v i s có m t ch s ( không nh và có nh ) - Áp d ng phép nhân s có 6 ch s v i s có m t ch s d gi i các bài toán có liên quan . II Các ho t ng d y và h c: Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Bài cũ : 2.Bài m i: -HS l ng nghe 2.1 Gi i thi u bài : - Bài h c hôm nay giúp các em bi t cách th c hi n phép nhân s có nhi u ch s v i s có m t ch s -HS c 2.2 Hư ng d n th c hi n phéo nhân - 2 hs lên b ng t a) Phép nhân 241324 x2(phép nhân không nh ) tính, HS c l p t tính vào gi y nháp,
  2. -GV vi t lên b ng :241324 x 2 sau ó nh n xét cách t tính trên b ng -GV: D a vào cách t phép tính nhân em ã h c, c a b n. hãy t tính th c hi n phép nhân 241324 x 2 - Ta b t u nhân t - GV: Khi th c hi n phép nhân này, ta ph i th c hàng ơn v , sau ó hiên tính b t ut âu? n hàng ch c,trăm, nghìn…(Tính t ph i -GV yêu c u HS th c hi n phép tính trên .Sau ó sang trái ) g i HS nêu cách tính c a mình, r i GV nh c l i cho HS c l p ghi nh . b) Phép nhân 136204 x 4 (phép nhân có nh ) - HS c GV vi t lên b ng phép nhân 136204 x 4 -M t HS làm trên - Yêu c u HS t tính và th c hi n phép tính, nh c b ng, c l p làm HS chú ý ây là phép nhân có nh . Khi th c hi n nháp. ph i thêm s nh vào k t qu c a l n nhân li n sau. -HS nêu các bư c -GV nêu k t qu úng, sau ó yêu c u HS nêu l i tính t ng bư c th c hi n phép tính 2.3 Luy n t p 4 HS lên b ng (m i Bài 1: em 1 phép tính),c -Yêu c u HS t làm bài l p làm v -Yêu c u HS ã lên b ng trình bày cách tính c a -HS nh n xét mình - Nh n xét và cho i m - Vi t giá tr c a bi u Bài 2: th c vào ô tr ng
  3. - GV :Bài t p yêu c u chúng ta làm gì? - 201634 x m - m =2; 3; 4; 5 - Hãy c bi u th c trong bài - Ta thay ch b ng s r i tính - Chúng ta ph i tính giá tr c a bi u th c 201634 x m v i nh ng giá tr nào c a m? - 1 hs làm b ng, c l p làm v . -Mu n tính giá tr c a bi u th c ch a ch ta làm th nào? - Yêu c u hs làm bài . - Hs nh n xét bài c a b n, hai hs c nh m 2 3 4 5 nhau i v ki m tra . 201634xm 403268 604902 806536 1008170 - 1 hs làm b ng ,c - Yêu c u hs nh n xét bài làm c a b n trên b ng l p làm v Bài 3 : - Yêu c u hs nêu yêu c u bài t p sau ó t làm bài - 1em c ,c l p .Lưu ý hs th c hi n các phép tính theo úng th t c th m theo Bài 4 : - 1 em làm b ng ,c - G i hs c toán . l p làm v - Yêu c u hs t làm bài Bài gi i : S quy n truy n 8 xã vùng th p ư c c p là 850 x 8 = 6800 ( quy n truy n) S quy n truy n 9 xã vùng cao ư c c p là :
  4. 980 x 9 = 8820 ( quy n truy n) S quy n truy n c huy n ư c c p là : 6800 + 8820 = 15620 ( quy n truy n ) áp s : 15620 quy n truy n 3 C ng c - d n dò : T ng k t gi h c , d n dò hs chu n b bài sau
nguon tai.lieu . vn