Xem mẫu

 1. Tóan M T TÍCH CHIA CHO M T S I-M c tiêu Giúp HS: • Bi t cách th c hi n phép chia m t tích cho m t s . • Bi t v n d ng vào tính toán thu n ti n, h p lý. II- dùng d y h c III-Các ho t ông d y và h c Tg Ho t ng c ath y Ho t ng c a trò A Bài cũ -G i hs nh c l i qui t c chia m t s cho m t -2 HS lên b ng làm bài, HS dư i tích l p theo dõi nh n xét bài làm c a b n. B.Bài m i 1.Gi i thi u bài -GV: Gi h c toán hôm nay các em s bi t cách th c hi n chia m t tích cho m t s . a)So sánh giá tr các bi u thưcï * Ví d 1 -HS nghe GV gi i thi u bài. -GV vi t lên b ng 3 bi u th c sau: -HS c các bi u th c. (9x15):3
 2. 9x(15:3) (9:3)x15 -GV yêu c u HS tính giá tr c a các bi u -3 HS lên b ng làm bài, HS c l p th c trên. làm bài vào gi y nháp. (9x15):3=135:3=45 9x(15:3)=9x5=45 (9:3)x15=3x15=45 -GV yêu c u HS so sánh giá tr c a 3 bi u -Giá tr c a 3 bi u th c trên b ng th c trên. nhau và cùng b ng 45. -V y ta có (9x15):3=9x(15:3)= (9:3)x15 *Ví d 2 -GV vi t lên b ng hai bi u th c sau: -HS c các bi u th c. (7x15):3 7x(15:3) -GV yêu c u HS tính giá tr c a các bi u th c trên. -2 HS lên b ng làm bài, HS c l p làm bài vào gi y nháp. (7x15):3=105:3=35 7x(15:3)=7x5=35 -GV yêu c u HS so sánh giá tr c a 2 bi u -Giá tr c a 2 bi u th c trên b ng th c trên. nhau và cùng b ng 35. -V y ta có:
 3. (7x15):3=7x(15:3) b)Tính ch t m t tích chia cho m t s -GV h i: Bi u th c (9x15):3 có d ng như th nào? -Có d ng m t tích chia cho m t -Khi th c hi n tính giá tr c a bi u th c này s . em làm như th nào? -Tính tích 9x15=135 r i l y 135:3=45. -Em có cách tính nào khác mà v n tìm ư c giá tr c a (9x15):3?. G i ý: D a vào cách -L y 15 chia cho 3 r i l y k t qu tính giá tr c a bi u th c 9x(15:3) và bi u tìm ư c nhân v i 9 (L y 9 chia th c (9:3)x15. cho 3 r i l y k t qu v a tìm ư c nhân v i 15). -GV h i: 9 và 15 là gì trong bi u th c (9x15):3?. -Là các th a s c a tích (9x15) -GV: V y khi th c hi n tính m t tích chia cho m t s ta có th l y m t th a s chia -HS nghe và nh c l i k t lu n. cho s ó (n u chia h t), r i l y k t qu tìm ư c nhân v i th a s kia. -GV h i HS: V i bi u th c (7x15):3 t i sao chúng ta không tính (7:3)x15? -GV nh c HS khi áp d ng tính ch t chia m t -Vì 7 không chia h t cho 3. tích cho m t s nh ch n th a s chia h t cho s chia. 2.Luy n t p, th c hành: Bài 1
 4. -GV yêu c u HS nêu bài. -GV yêu c u HS t làm bài. -Tính giá tr c a bi u th c b ng 2 cách. -1 HS lên b ng làm bài, HS c l p *Cách 1 làm vào VBT. a) (8x23):4 = 184:4 = 46 *Cách 2 b) (15x24):6 = 360:6 = 60 (8x23):4 = 8:4x23 = 2x23 = 46 -Gv yêu c u HS nh n xét bài làm c a b n (15x24):6 = 15x(24:6) = 15x4 = trên b ng, sau ó h i 2 HS v a làm bài trên 60 b ng: Em ã áp d ng tính ch t gì th c hi n tính giá tr c a bi u th c b ng hai cách. -2 HS nh n xét bài làm c a b n. Bài 2 -GV h i: Bài yêu c u chúng ta làm gì? -2 HS v a lên b ng l n lư t tr l i câu h i. -GV vi t lên b ng bi u th c: -Bài t p yêu c u chúng ta tính gia (25x36):9 tr c a bi u th c b ng cách thu n ti n nh t. -1 em lên b ng lam, c l p làm -Gv nh c HS khi th c hi n tính giá tr c a vào VBT. các bi u th c, các em nên quan sát kĩ áp (25x36):9 = 25x(36:9) = 25x4 = d ng các tính ch t ã h c vào vi c tính toán 100 cho thu n ti n. Bài 3 -GV yêu c u HS nêu yêu c u bài.
 5. -Gv yêu c u HS tóm t t bài toán. -Hư ng d n gi i. -GV lưu ý HS bài có nhi u cách gi i. -1 em c to . -GV yêu c u HS trình bày l i gi i. -1 HS tóm t t trư c l p. HS tr l i cách gi i c a mình. - áp s c a bài : 30m. -GV nh n xét và cho i m HS. -HS có th gi i 3 cách. C.C ng c Ì. -Cho 1 em lên b ng làm, các em khác làm vào VBT. -GV t ng k t gi h c, d n dò HS v nhà làm bài t p 2/79 và chu n b bài chia 2 s có t n cùng là các ch s 0. Toán(68) LUY N T P IM c tiêu Giúp HS: • Rèn k năng th c hi n phép chia s có nhi u ch s cho s có m t ch s . • C ng c k năng gi i bài toán tìm hai ch s khi bi t t ng và hi u c a hai s ó, bài toán v tìm s trung bình c ng. • C ng c tính ch t m t t ng chia cho m t s , m t hi u chia cho m t s . II dùng d y h c: B ng ph , ph n màu. IIICác ho t ng d y và h c
 6. Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A Bài cũ -Gv nêu câu h i v các ki n th c ã - Hs tr l i h c ti t trư c B- Bài m i. 1.Gi i thi u bài: - GV: Gi h c toán hôm nay các em s - HS nghe GV gi i thi u bài. ư c c ng c kĩ năng th c hành gi i m t s d ng toán ã h c. 2.Hư ng d n luy n t p: -Bài 1: Làm b ng con 2 bài, v 2 bài. GV h i: Bài t p yêu c u chúng ta làm gì. -GV yêu c u HS làm bài. -Bài t p yêu c u chúng ta t tính r i tính. -4 HS lên b ng làm bài, m i HS th c hi n 1 phép tính. HS c l p làm bài vào VBT và b ng con. -GV ch a bài và yêu c u HS nêu các -HS tr l i: phép chia h t, phép chia có dư trong a) 67494:7=9642 (chia h t) bài. 42789:5=8557 (dư 4) -GV nh n xét và cho i m HS. b) 359361:9=39929 (chia h t) -GV có th yêu c u HS nêu các bư c th c hi n phép tính chia c a mình 238057:8=29757(dư 1)
 7. kh c sâu cách th c hi n phép chia cho s có 1 ch s cho HS c l p. Bài 2: -GV g i h c sinh c yêu c u bài toán. -1 HS c toán trư c l p. -GV yêu c u HS nêu cách tìm s bé, s -HS nêu: (như ã h c) l n trong bài toán tìm hai s khi bi t t ng và hi u c a hai s ó. -GV yêu c u HS làm bài. -1 HS lên b ng làm bài, m i HS làm 1 -GV nh n xét và cho i m. ph n, HS c l p làm bài vào VBT. Bài 3: -GV yêu c u HS c bài. -1 em c to . -GV yêu c u HS nêu cách tính trung - HS: Mu n tính trung bình c ng c a bình c ng c a các s . các s ta l y t ng c a chúng chia cho các s h ng. -Bài toán yêu c u chúng ta tính trung -Bài toán yêu c u chúng ta tính s trung bình c ng s Kg hàng c a bao nhiêu bình c ng c a 3+6=9 toa xe. toa xe. - V y chúng ta tính t ng s hàng c a Ph i tính t ng s hàng c a 9 toa xe. bao nhiêu toa xe? - Mu n tính t ng s Kg hàng c a 9 toa xe ta làm th nào? -Tính s Kg hàng c a 3 toa u, sau ó tính s Kg c a 6 toa xe sau, r i c ng GVhư ng d n ch m ch a. các k t qu v i nhau. -1 HS lên b ng làm bài, HS c l p làm bài vào VBT.( áp s 13710 Kg.)
 8. Bài 4: . GV yêu c u HS t làm bài. -2 HS lên b ng làm bài, m i hs làm m t ph n, HS c l p làm vào VBT. Cách 1 Cách 2 a)(33164+28528):4 a)(33164+25828):4 =61692:4=15423 33164:4 + 25828 : 4 b)(403494-16415):7 8291 +7132=15423 =387079:7=55297 b) (403494-16415):7 =403494:7-16415:7 -GV yêu c u HS nêu tính ch t mình ã áp d ng gi i bài toán. =57642-2345=55297 -Ph n a, áp d ng tính ch t m t t ng chia cho 1 s . -Ph n b áp d ng tính ch t m t hi u chia -GV yêu c u HS phát bi u hai tính ch t cho 1 s . nêu trên. -2 HS l n lư t phát bi u trư c l p, HS C ng c d n dò : D n hs v nhà ôn t p c l p theo dõi và nh n xét. Toán 69: CHIA M T S CHO M T TÍCH I- M c tiêu Giúp HS:
 9. • Bi t cách th c hi n chia m t s cho m t tích. • Aïp d ng cách th c hi n chia m t s cho m t tích gi i các bài toán có liên quan. II- dùng d y h c: IIICác ho t ng d y và h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A Bài cũ -GV HS tr l i các ki n th c ã ôn t p - HS tr l i ti t trư c -GV ch a bài, nh n xét và cho i m HS. B Bài m i: 1 Gi i thi u bài Hôm nay các em s làm quen v i qui t c -HS nghe GV gi i thi u bài. chia m t s cho m t tích 2. Gi i thi u tính ch t m t s chia cho m t tích: a)So sánh giá tr các bi u th c -GV vi t lên b ng 3 bi u th c sau: 24:(3 x 2) -HS c các bi u th c. 24:3:2 24:2:3 -GV yêu c u HS tính giá tr c a các bi u th c trên.
 10. -GV yêu c u HS so sánh giá tr c a 3 bi u th c trên. -3 HS lên b ng làm bài, HS c l p làm -V y ta có: bài vào gi y nháp. 24:(3 x 2)=24:3:2=24:2:3 -Giá tr c a 3 bi u th c trên b ng nhau và cùng b ng 4. b)Tính ch t m t s chia cho m t tích -GV h i: Bi u th c 24:(3 x 2) có d ng như th nào? -Khi th c hi n tính giá tr c a bi u th c này em làm như th nào? -Em có cách tính nào khác mà v n tìm -Có d ng là m t s chia cho m t tích. ư c giá tr c a 24:(3x2)=4? (G i ý: D a -Tính tích 3x2=6 r i l y 24:6=4. vào cách tính giá tr c a bi u th c 24:3:2 và 24:2:3) -GV : 3 và 2 là gì trong bi u th c -L y 24 chia cho 3 r i chia ti p cho 2 24:(3x2)? (L y 24 chia cho 2 r i chia ti p cho 3)/ -GV: V y khi th c hi n tính m t s chia cho m t tích ta có th l y s ó chia cho -Là các th a s c a tích (3x2). m t th a s c a tích, r i l y k t qu tìm ư c chia cho th a s kia. -Hs nghe và nh c lai k t lu n. 3.Luy n t p, th c hành Bài 1: (làm 2 bài) -GV h i: Bài t p yêu c u chúng ta làm gì? -GV khuy n khích HS tính giá tr c a m i th c trong bài theo 3 cách khác nhau. -GV g i HS nh n xét bài làm c a b n trên -Tính giá tr c a bi u th c.
 11. b ng. *Cách 1 -2 HS lên b ng làm bài, m i HS làm m t ph n, HS c l p làm bài vào VBT. a)50:(2x5) = 50:10 = 5 -HS nh n xét. *Cách 2 50:(2x5) = 50:2:5 = 25:5 = 5 *Cách 3 50:(2x5) = 50:5:2 = 10:2 = 5 -GV nh n xét và cho i m HS. Bài 2 -GV g i HS c yêu c u c a bài. -GV vi t lên b ng bi u th c 60:15 và yêu c u HS c bi u th c. -GV yêu c u HS suy nghĩ chuy n phép chia 60:15 thành m t phép chia m t s -1 em c. cho m t tích. (G i ý : 15 b ng m y nhân m y?) -HS th c hi n yêu c u. -GV nêu: Vì 15=5x3 nên ta có 60:15 = 60:(5x3). -G i 1 em lên tính ti p. -GV yêu c u HS t làm các ph n còn l i -HS suy nghĩ và nêu: 60:15 = 60:(5x3). c a bài. -GV nh n xét và cho i m HS. Bài 3/78 -HS nghe gi ng.
 12. -GV g i 1 HS c toán. -GV yêu c u HS tóm t t bài toán. -1 em lên b ng làm. -GV h i: Hai b n mua bao nhiêu quy n -2 HS lên b ng làm bài, m i HS làm v ? m t ph n, HS c l p làm bài vào VBT.(2 bài) -V y giá c a m i quy n v là bao nhiêu ti n? -1 em c. -GV: Ngoài cách gi i trên, b n nào còn -1 HS tóm t t trư c l p. cách gi i khác. -HS: Hai b n mua 3x2=6 quy n v . -GV nh n xét sau ó yêu c u HS trình bày l i gi i vào v . -Giá c a m i quy n v là 7200:6=1200 ng. * Bài gi i: -HS phát bi u ý ki n. S quy n v c hai b n mua là: 3x2=6 (quy n) -HS làm bài, 2 em lên b ng có th gi i Giá ti n c a m i quy n v là: bài toán như sau, các em khác gi i vào VBT: 7200:6=1200( ng) *Bài gi i: áp s : 1200 ng. S ti n m i b n ph i tr là: 3 C ng c : d n dò HS v nhà ôn bài và chu n b bài chia 1 tích cho m t s . 7200:2=3600( ng) Giá ti n c a m i quy n v là: 3600:3=1200( ng) áp s : 1200 ng.
nguon tai.lieu . vn