Xem mẫu

  1. Môn : TOÁN (Ti t 96) Tên bài d y : PHÂN S I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Giúp H c sinh - Bư c u nh n bi t v phân s , v t s và m u s . - Bi t c và vi t phân s . II. CHU N B : - Giáo viên : Tranh phóng to các hình bài t p 1/107 , 01 hình tròn, 01 3 hình tròn ã tô màu hình tròn, tranh v các hình ví d b ph n bài h c . 4 - H c sinh : K s n bài t p2/107 vào v , bút chì màu. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ - Vi t công th c tính chu vi hình bình hành . Tính Chu vi hình bình hành bi t a = 8cm , b = 5cm. - Nêu qui t c và vi t công th c tính di n tích hình bình hành. - Tính di n tích hình bình hành bi t dài y là 20dm và chi u cao là 15dm.
  2. Ho t ng 1 2. Bài m i : Gi i thi u bài - Cho ví d v các s t nhiên - 0,1,2,3..... Chúng ta ã h c v s t nhiên, hôm nay h c ti p m t lo i s m i ó là phân s - Giáo viên bài lên b ng : Phân s - Hai hs nh c l i - C l p l y hình tròn ã chu n b ra, giơ cao bài h c. cô ki m tra. - Hs giơ cao - Các em suy nghĩ tìm cách chia hình tròn thành - Hs suy nghĩ tìm 4 ph n b ng nhau (b ng cách g p gi y) cách chia. - Em tìm cách g p hình tròn như th nào ư c - 01 Hs trình bày : b n ph n b ng nhau? g y ôi hình tròn - GV kh ng nh cách g p c a H/s (n u h c sinh r i g y ô hình ã làm không ư c , Gc s làm m u) g p. - C l p g p theo m u. - GV ki m tra vi c g p c a h c sinh . - C l p g p theo - Các em m gi y ra và cho cô bi t hình tròn ã m u. chia thành m y ph n b ng nhau . - B n ph n b ng nhau - Em hãy tô màu vào ba ph n b ng nhau c a hình - Hs tô màu tròn. - GV dán hình ã tô màu c a GV lên b ng. Em ã t tô màu m y ph n c a hình tròn? - 03 ph n c a hình - GV : ta nói : ã tô màu ba ph n b n c a hình tròn .
  3. tròn. 3 -Gv : ta vi t b ng ký hi u hình tròn . 4 - GV v a vi t và hư ng d n cách vi t : ‘’ Ta vi t s 3 trư c, dư i s 3 cách m hình tròn là d u g ch ngang, dư i d u g ch ngang ta vi t s 4 ‘’ 3 - GV “: g i là phân s , 4 - c ba ph n b n hay ba ph n tư . 3 + GV : phân s là s t nhiên 3 là t s , s t 4 nhiên 4 là m u s . - 01 hs cl i - Nhìn vào phân s , em hãy cho bi t t s là lo i - 02 hs nêu l i s gì? M u s cho bi t i u gì? - M u s là s t - GV : M u s ph i là s t nhiên khác 0 . nhiên vi t dư i d u g ch ngang , m u s cho bi t s ph n b ng nhau ư c - Nhìn vào phân s em hãy cho bi t t s là lo i chia ra (4 ph n) s gì? T s cho bi t i u gì ? - T s là s t nhiên vi t trên d u g ch ngang , t s cho bi t s ph n t b ng nhau ư c tô màu (3 ph n) - Cho H/s quan sát các hình ví d sgk/106 và - Hs quan sát
  4. c các phân s ch ph n ã tô màu trong m i 1 - Hs c và nêu hình ó và nêu t s , m u s là nh ng lo i s gì 2 và cho bi t i u gì? phân s m t ph n hai có : t s là s t nhiên trên d u g ch ngang, cho bi t m t ph n ư c tô màu. - M u s là s t nhiên ư c ghi dư i d u g ch ngang cho bi t hình tròn ư c chia thành hai ph n b ng nhau. 3 4 - Cho Hs nêu tương t v i các phân s , ... 4 7 - u g i là phân 3 1 4 V y , ; ; g i là gì ? s 4 2 7 M i phân s g m nh ng ph n nào? Các ph n ó - Hs nêu ph n ghi thu c lo i s gì? Vi t như th nào? nh sgk. - 02 Hs c ph n ghi nh . 3. Th c hành : Bài 1 : - Ý a yêu c u gì ? - 01 hs c yêu c u . - Ý b yêu c u gì?
  5. - Cho Hs th o lu n nhóm ôi - HS nêu Ho t ng 2 - Hs th o lu n nhóm ôi. - Giáo viên m i i di n các nhóm trình bày. - Hs l ng nghe - Giáo viên ch t ý ánh giá B sung Bài 2 : Bi t theo m u Bài 2 yêu c u gì ? - GV làm m u m t bài - 01 Hs c - Vi t theo m u. H c sinh làm vi c Bài 3 : cá nhân. - Bài 3 yêu c u gì? - 01 h c sinh c - Vi t các phân s , - HS vi t vào v , 01 hs lên b ng. Bài 4 : Trò chơi : B n tên - C l p tham gia - Hs A c phân s th nh t úng thì b n tên sang trò chơi. - Hs B (n u sai thì cho Hs khác c úng, r i Hs A c l i r i m i ch nh HS khác. - GV nh n xét trò chơi. 4. C ng c và d n dò : - Ti t h c hôm nay h c bài gì? Phân s - Phân s ư c chia làm m y ph n
  6. - S t nhiên trên d u g ch ngang g i là gì? Hai ph n - S t nhiên dư i d u g ch ngang g i là gì? T s - Nêu cách vi t phân s M us Ho t ng 3 - Em hãy c thu c ph n nh n xét trong sgk - GV tuyên dương - V h c thu c ph n ghi nh - Xem trư c bài ‘’ Phân s và phép chia s t nhiên ‘’ /108 - GV nh n xét ti t h c