Xem mẫu

  1. Môn : TOÁN (Ti t 100) Tên bài d y : PHÂN S B NG NHAU I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Giúp H c sinh - Bư c u nh n xét bi t tính ch t cơ b n c a phân s . - Bư c u nh n ra s b ng nhau c a hai phân s . II. CHU N B : - Giáo viên : 02 băng gi y hình ch nh t b ng nhau, hai băng gi y như sgk. - H c sinh : 02 băng gi y hình ch nh t b ng nhau, chì màu. - III. HO T NG D Y H C : - Phương pháp d y h c Ti n trình Ho t ng c a d yh c Ho t ng c a Th y trò 1. Ki m tra bài cũ : - Mu n so sánh phân s v i 1 ta làm th nào ? - Vi t m t phân s a/ b ng 1, b/ bé hơn 1, c/ l n - 03 h c sinh
  2. hơn 1 . - Vi t phân s vào ch ch m : A [---------------- ]B AC = ...........AB, CB = ............AB Ho t ng 1 : 2. Bài m i : - Hs em ra - Các em hãy ưa 2 băng gi y ã chu n b ra cô - Hs chia và tô ki m tra. màu - L y băng gi y th nh t tìm cách chia thành 04 ph n b ng nhau (b ng cách g p) r i tô màu ba ph n. - G p ôi băng - Em hãy nêu cách chia và vi t phân s , ch s gi y và g p ôi ph n ã tô màu. l i l n n a. 3 4 - Em hãy tìm cách chia băng gi y th hai thành - Hs chia và tô 08 ph n b ng nhau và tô màu thành 06 ph n. màu - Cho HS nêu cách chia - HS nêu cách 6 - Vi t phân s , ch s ph n ã tô màu. chia . 8 - Cho HS so sánh ph n gi y ã tô màu c a hai - HS so sánh : băng gi y r i rút ra nh n xét. 3 3 6 băng gi y = - Như v y có b ng không . 4 4 8 6 băng gi y . 8
  3. 3 6 = 4 8 3 6 - Giáo viên gi i thi u và là hai phân s 4 8 - HS cl i b ng nhau. bài h c - ó là n i dung bài h c hôm nay: Phân s b ng nhau. Gv ghi bài lên b ng. - Em hãy so sánh t s c a phân s th nh t - T s c a v i t s c a phân s th hai. phân s th - Em hãy so sánh m u s c a phân s th nh t hai g p hai l n v i m u s c a phân s th hai. v i t s c a phân s th 3 - Làm th nào t phân s có ư c phân s 4 nh t. 6 ? - HS so sánh 8 - Ta l y t s 3 3x2 6 = = và m u s c a 4 4 x2 8 phân s 6 - Làm th nào t phân s có ư c phân s 8 3 nhân v i 2 3 4 ? 4 . 6 6: 2 3 = = . 48 8 : 2 4 - N u nhân c t s và m u s c a m t phân s v i cùng m t s t nhiên khác 0 thì ta ư c m t - Ta l y t s phân s như th nào so v i phân s ã cho ? và m u s c a phân s
  4. 6 chia cho 2. 48 - N u nhân c - N u c t s và m u s c a m t phân s cùng t s và m u s chia h t cho m t s t nhiên khác 0 thì ta ư c c a m t phân m t phân s như th nào so v i phân s ã cho ? s v i cùng m t s t nhiên khác 0 thì ta ư c m t phân - GV : ó là tính ch t cơ b n c a phân s s thì b ng v i - Cho HS c tính ch t ó phân s ã cho. - 3. Th c hành : - N u c t s Bài 1 : Cho HS làm r i s a : và m u s c a m t phân s - G i m t s HS làm bài c a mình . cùng chia h t Bài 2 : Cho HS làm bài r i nêu nh n xét. cho m t s t Bài 3 : Cho Hs làm bài r i s a : nhiên khác 0 thì ta ư c m t 50 : 5 = 10 : 5 = 2 phân s thì 75 : 5 = 15 : 5 = 3 b ng v i phân 4. C ng c và d n dò : s ã cho ? Ho t ng 2 - Nêu tính ch t cơ b n c a phana s - Nhi u HS c : - Nêu nh n xét c a bài t p 2 - HS làm vi c cá nhân - V h c thu c tính ch t cơ b n phân s và nh n xét bài t p 2 - L p nh n xét
  5. - Xem bài rút g n phân s /112 : - Nh n xét ti t h c. - HS làm v r i nêu nh n xét Ho t ng 3 như SGK.