Xem mẫu

  1. Toán ( Ti t 20.) GIÂY, TH KÝ( Tr 25) I/ M c ích, yêu c u Giúp HS : - Làm quen v i ơn v - Bi t m i quan h gi a giây và phút, gi a th k và năm II/ dùng d y - h c : - ng h th t có 3 kim ch gi , ch phút, ch giây III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS I. Ki m tra bài cũ : 1. Em hãy nêu b ng ơn v o kh i - HS tr l i lư ng t l n n bé ? 2. Em hãy c b ng ơn v o kh i lư ng t bé nl n? 3. M i ơn v o kh i lư ng ug p bao nhiêu l n ơn v bé hơn, li n nó ?
  2. II. Bài m i : 1. Gi i thi u bài : bi t m i quan h gi a giây và th k cũng như gi a th k và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hi u bài giây và th k hi u rõ i u ó. 2. Bài gi ng Gi i thi u v giây : - GV dùng ng h 3 kim ôn v giò và gi i thi u v giây. - HS quan sát - GV yêu c u HS quan sát s chuy n ng c a kim gi và kim phút và h i + Kim gi i t m t s nào ó ns - HS tr l i. s li n ti p là h t m y gi ? - 1 gi - Kim phút i 1 v ch n v ch ti p li n h t m y phút V y 1 gi = ? phút ( 60 phút ) - 1 phút - Yêu c u HS nh c l i nhi u em - GV gi i thi u kim giây trên m t ng h . - HS tr l i. - Yêu c u HS quan sát s chuy n ng c a nó và nêu : + Kho ng th i gian kim giây i t 1
  3. v ch n 1 v ch ti p li n là 1 giây + Kho ng th i gian kim giây i h t 1 vòng ( trên m t ng h là 1 phút t c là 60 giây ) + Gv ghi lên b ng: 1phút = 60 giây + GV yêu c u HS ư c lư ng kho ng th i gian ng lên, ng i xu ng ho c c t 1 nhát kéo là m y giây ? + Yêu c u HS ư c lư ng kho ng - HS nh c l i nhi u em. th i gian ng lên, ng i xu ng ho c c t 1 nhát kéo là m y giây. - HS m theo s chuy n ng c a + Yêu c u HS tr l i kim giây tính th i gian. 60 phút b ng m y gi ? Gi i thi u v th k - GV gi i thi u : ơn v o th i gian l n hơn “ năm “ là th k “ 60 phút = 1/ 60 gi - GV ghi lên b ng : 1 th k = 100 - HS nh c l i nhi u em năm - Yêu c u HS nh c l i - H i : 1000 năm = m y th k - GV ghi lên b ng
  4. + t năm 101 n năm 200 là th k - HS c th hai. - HS nh c l i nhi u em + T năm 201 n năm 300 là th k - HS tr l i. th ba. - Yêu c u HS nh c l i - GV h i : + Năm 1975 thu c th k nào ? + Năm nay thu c th k nào ? - Con ngư i ta hay dùng s la mã - HS nh c l i nhi u em ghi tên th k Ví d : Th k XX, XXIII - Th k 20 (XX) Th c hành : - Th k 20 (XX) Bài 1 : - Th k 21 (XXI) - Yêu c u HS c và làm bài t p - HS và GV nêu k t qu úng a) 1 phút = 60 giây 2 phút = 120 giây 60 giây = 1 phút 7 phút = 420 - HS làm bài t p l p nh n xét giây 1/ 3 phút= 20 giây 1 phút 8 giây = 68
  5. giây b. 1th k = 100 năm 5 th k = 500 năm 1/2 th k = 50 năm 1/5th k =20 năm Bài 2 : Yêu c u HS t làm bài - HS và GV nêu k t qu úng - HS làm bài. L p nh n xét s a sai. a) Bác H sinh năm 1890 . Bác H sinh vào th k 19 ( XIX ) Bác i tìm ư ng c u nư c vào năm 1911. Năm ó thu c th k 20 ( XX) b. Cách m ng tháng 8 thành công vào năm 1945, năm ó thu c th k (XX) c. Bà Tri u lãnh o kh i nghĩa ch ng quân ông Ngô năm 248 năm ó thu c th k 3 ( III ) Bài 3 : Yêu c u HS làm bài t p - GV gi i thi u tính kho ng th i - HS làm bài. L p nh n xét gian t ó n nay bao nhiêu năm ta l y năm hi n nay tr i năm ó.
  6. - HS và GV nh n xét k t qu úng. a) Lý Thái T d i ô v Thăng Long 1010 năm ó thu c th k XI. Tính n nay ã ư c 995 năm. - HS làm bài t p. b) Ngô Quy n ánh tan quân Nam Hán trên sông B ch ng năm 938 năm ó thu c th k X. tính n nay ã ư c 1067 năm 3. C ng c , d n dò: - 1 gi = ? phút - 60 phút = ? gi - 60 phút = ? gi - 1 th k = ? năm - 1 năm = ? th k * Bài sau : Luy n t p