Xem mẫu

  1. TOÁN ( Ti t 85 ) D U HI U CHIA H T CHO 5 I. M c tiêu : Giúp HS - D u hi u chia h t cho 5 và không chia h t cho 5 . - V n d ng d u hi u chia h t cho 5 ch n hay vi t các s chia h t cho 5 - C ng c d u hi u chia h t cho 2, k t h p v i d u hi u chia h t cho 5 II. Các ho t ng day- h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Bài cũ : - GV g i 2 HS lên b ng - 1 em nêu d u hi u chia h t cho 2 - 1 em làm bài t p 4. - GV ch m- nh n xét - c l p s a bài 2. Bài m i : a. Gi i thi u b. Hư ng d n bài m i * GV hư ng d n HS t tìm ra d u hi u chia h t cho 5 + GV cho HS nêu các ví d v các s chia h t -HS nêu
  2. cho 5 + Các s không chia h t cho 5. GV vi t thành 2 c t : c t bên trái ghi các ví d chia h t cho 5 và phép chia tương ng . C t bên ph i ghi các ví d không chia h t cho 5 và phép chia tương ng - HS chú ý n các s chia h t cho 5 rút ra nh n xét chung v các s chia h t cho 5 - GV lưu ý HS chú ý n s t n cùng c a các s này. - HS rút ra nh n xét chung v các s Không chia h t cho 5. - GV cho HS nêu nh n xét - M t s em nêu- C l p c ng thanh 3 l n. * GV ch t ý : Mu n bi t m t s có chia h t cho 5 hay không ta ch c n xét ch s t n cùng c a s ó. N u ch t n cùng là 0 hay 5 thì chia h t cho 5 còn l i các ch s t n cùng là nh ng s khác thì không chia h t cho 5 * Th c hành Bài 1 : GV g i HS c Bài 2 : GV yêu c u HS c và t làm vào v - C l p làm bài vào v Bài 3 : GV cho HS nêu l i bài và nêu ý - Hai em i v cho nhau ch m bài. ki n th o lu n. C n ch n ch s t n cùng là - HS ghép các s chia h t cho 5 t ba ch
  3. ch s nào. s ã cho r i thông báo k t qu . - GV nh n xét- k t lu n k t qu úng 3. C ng c - d n dò - G i 1 HS nêu d u hi u chia h t và không chia h t 5 - Bài nhà : 4/06 -HS nêu * Bài sau : Luy n t p
  4. TOÁN ( Ti t 86 ) LUY N T P I. M c tiêu : Giúp HS - C ng c v d u hi u chia h t cho 2 và d u hi u chia h t cho 5 . - Bi t k t h p hai d u hi u chia nh n bi t các s v a chia h t 2 v a chia h t cho 5 thì ch s t n cùng ph i là 0 II. Các ho t ng day- h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Bài cũ : - GV g i 2 HS lên b ng - 1 em nêu d u hi u chia h t cho 5 - 1 em làm bài t p 4/96 - GV ch m- nh n xét - C l p s a bài vào v 2. Bài m i : a. Gi i thi u b. Hư ng d n HS luy n t p Bài 1 : GV g i 1 HS c - 1 HS c . - Cho HS làm bài vào v . - 1 HS làm bài trên b ng - GV ch m bài, yêu c u HS gi i thích vì sao
  5. l i ch n s ó Bài 2 : GV g i 1 HS c - GV yêu c u 1 s em c k t qu - C l p làmbài vào v . - HS iv ch m - C l p nh n xét, b sung Bài 3 : GV yêu c u HS t làm bài. G i 1 s em tr l i - gi i thích lí do vì sao ch n các s ó. - GV nh n xét - b sung - HS tr l i - gi i thích lí do. Bài 4 : GV g i 2 em c - HS tr l i mi ng ,gi i thích. - GV nh n xét - b sung Bài 5 : GV cho HS th o lu n theo t ng c p - HS th olu n – nêu k t lu n : Loan có 10 3. C ng c - d n dò qu táo. - Nh n xét ti t h c * Bài sau : D u hi u chia h t cho 9