Xem mẫu

  1. TOÁN ( Ti t 87 ) D U HI U CHIA H T CHO 9 I. M c tiêu : Giúp HS - Bi t d u hi u chia h t cho 9 - V n d ng d u hi u chia h t cho 9 làm các bài t p II. Các ho t ng day- h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Bài cũ : - GV g i 2 HS nêu d u hi u chia h t cho - HS nêu 2,5 - GV ch m- nh n xét 2. Bài m i : a. Gi i thi u b. Hư ng d n bài m i * GV hư ng d n HS phát hi n ra d u hi u chia h t cho 9 + GV cho HS nêu các ví d v các s chia - HS nêu h t cho 9, các s không chia h t cho 9. GV vi t thành 2 c t : c t bên trái ghi các
  2. phép tính chia h t cho 9 . C t bên ph i ghi các phép tính không chia h t cho 9 . ( Chú ý các s dư khác nhau ) - HS theo dõi. - Cho HS nh n xét : D u hi u chia h t cho 9 - GV s a ch a sai cho HS vì không th nhìn - HS nhìn vào ch s t n cùng c a s nêu vào ch s t n cùng k t lu n là s có th nh n xét chia h t cho 9 - GV g i ý cho HS tính t ng các chũ s và rút ra nh n xét. - HS tính t ng các ch s c a các s trên b ng- Rút ra nh n xét : các s có t ng các - GV nh n xét – Cho HS c ph n ghi nh ch s chia h t cho 9 thì chia h t cho 9. trong SGK. - 1 s em c-C l p ng thanh. - GV nêu câu h i : các s không chia h t cho 9 có c i m gì ? - HS tính nh m t ng các ch s c a các s c t bên ph i nêu nh n xét : “ Các s có t ng các ch s không chia h t cho 9 thì không - Cu i cùng GV cho HS nêu căn c ê nh n chia chia h t cho 9 “ bi t các s chia h t cho 2, cho 5. Lưu ý HS các s chia h t cho 9 không xét ch s t n cùng mà xét t ng các ch s c a s ó. * Th c hành : Bài 1 : g i 1 em c - cách làm bài - HS c và nêu cách làm.
  3. Bài 2 : Cho HS c - tìm hi u yêu c u - Có th cho làm m u 2 s u c a - Sau ó cho HS làm vào v . - Hs c – nêu yêu c u . làm bài vào v . Bài 3: Cho hs c Yêu c u hs t làm bài Hư ng d n ch m ch a Bài 4 : Cho HS c - nêu yêu c u c a - GV ch m bài - nh n xét - HS t ch n ch s i n vào ô tr ng b ng 3. C ng c - d n dò cách c ng t ng các ch s ã có, sau ó thêm ch s nào k t qu là 9 thì s ó - 2 HS nêu l i d u hi u chia h t 9 chia h t cho 9. * Bài sau : d u hi u chia h t 3
  4. TOÁN ( Ti t 88 ) D U HI U CHIA H T CHO 3 M c tiêu : Giúp HS -Bi t d u hi u chia hét cho 3 - V n d ng d u hi u nh n bi t s chia h t cho3 II. Các ho t ng day- h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Bài cũ : - GV g i 2 HS lên b ng - 1 HS nêu d u hi u chia h t cho 2,5 - 1 HS nêu d u hi u chia h t cho 9 - GV nh n xét- chuy n ý 2. Bài m i : a. Gi i thi u : GV nêu m c tiêu c a ti t h c b. Hư ng d n bài m i * GV hư ng d n HS phát hi n ra d u hi u chia h t cho 3 + GV yêu c u HS ch n các s chia h t cho 3
  5. và các s không chia h t cho 3 tương t các ti t trư c + GV yêu c u HS chú ý t i các s c t bên trái nêu c i m c a các s này. - GV ghi lên b ng cách xét t ng các ch s c a m t vàis . - HS chú ý n t ng c a các ch s có VD : S 27 có t ng các ch s là 2 + 7 = 9, trong s ( Vì HS v a h c xong d u hi u mà 9 chia h t cho 3. S 15 có t ng các ch s chia h t cho 9 nên s nghĩ ngay n vi c là 1 + 5 = 6, mà 6 chia h t cho 3. xét t ng các ch s ). - GV cho HS nh m mi ng t ng các ch s c a vài s n a. - HS nh m mi ng - GV cho m t vài HS nêu d u hi u c a các s chia h t cho 3 như ph n b c a bài h c cho c l p c nhi u l n. -C l p ng thanh ph n b - GV ti p t c cho HS xét các s ghi c t bên ph i. Ch ng h n s 52 có t ng các ch s là 5 + 2 = 7, mà 7 không chia h t cho 3 ( dư 1). S 83 có t ng là các ch s là : 8 + 3 = 11 ; mà 11 không chia h t cho 3 ( dư 2 ) => Giúp HS nêu ư c nh n xét v d c i m chung c a các s c t bên ph i là : u có t ng các ch s không chia h t cho 3 3. Th c hành - Cho 1 s em nêu. Bài 1 + GV cho HS nêu l i bài. G i 1 HS làm
  6. b ng - GV ch m bài trên b ng- nh n xét cách làm. Bài 2 : - GV cho HS t làm bài - HS nêu bài, nêu cách làm. Sau ó c l p t làm vào v - GV ki m tra chéo l n nhau. Bài 3 : GV cho HS t làm - GV cho 1 vài em c k t qu - HS t làm bài vào v . Bài 4 : GV cho HS c . - Vài HS nêu k t qu . C l p nh n xét. - GV g i vài em c k t qu - ch m , nh n xét - Vài HS nêu k t qu . c l p nh n xét. 3. C ng c - d n dò - HS t làm và t ki m tra chéo l n nhau. - Bài sau : Luy n t p - C l p nh n xét- b sung. - HS t làm. - 1 vài HS nêu d u hi u chia h t cho 3
nguon tai.lieu . vn