Xem mẫu

  1. Toán (66) CHIA M T T NG CHO M T S I M c tiêu: Giúp HS - Nh n bi t tính ch t m t t ng chia cho m t s , t phát hi n tính m t hi u chia cho m t s ( thông qua bài t p). -T p v n d ng tính ch t nêu trên trong th c hành tính II dùng d y h c: IIICác ho t d y h c: Tg HO T NG C A TH Y H NG C A TRÒ A. Ki m tra bài cũ: .H i HS cách tính di n tích hình vuông. - Hs tr l i Cho HS nh n xét, GV ghi i m. B. D y bài m i: Gi i thi u bài: SO SÁNH GIÁ TR C A HAI BI U TH C GV ghi lên b ng : (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7 HS tính: Yêu c u HS tính giá tr hai bi u th c ó. (35 + 21) : 7= 56 : 7 = 8
  2. 35 : 7 + 21 : 7=5+3 =8 So sánh giá tr c a hai bi u th c ó? …. b ng nhau GV nêu: V y ta có th vi t: (35 + 21) : 7=35 : 7 +21 : 7 QUY T C M T T NG CHIA CHO M T S GV ch vào bi u th c 35+21 :7. Bi u th c (35 +21):7 thu c d ng nào? …..d ng chia m t t ng GV ch ti p vào 35 : 7 + 21 : 7. cho m t s 35 và 21 là s gì trong bi u th c( 35+21:7)? .. là s h ng c a t ng GV nêu câu h i HS tr l i ư c: Khi chia m t t ng cho m t s , n u các s h ng c a t ng d u chia h t cho s chia thì ta có th chia t ng s h ng cho s HS n i ti p l p l i chia, r ic ng các k t qu tìm ư c v i nhau. GV chuy n ý. Luy n t p Bài1 : HS làm v . HS c bài1. 1 HS c GV yêu c u d a vào bài gi ng làm bài1a vào v . HS làm bài vào v Cho HS nh n xét s a bài. GV hư ng d n m u bài 1b. HS làm bài 1b vào v . HS làm bài vào v GV hư ng d n HS s a bài, ch m i m. HS s a bài Bài2:HS làm b ng con.
  3. GV vi t lên b ng (35-21):7. Bi u th c (35-21):7 thu c d ng nào? ..chia m t hi u cho m t GV hư ng d n theo m u r i g i ý HS phát bi u cách chia s m t hi u cho m t s d a vào quy t c chia m t t ng cho m t s . GV cho HS làm bài vào b ng con. HS làm b ng con GV hư ng d n HS nh n xét sau m i bi u th c. Bai3:HS làm v . G i HS c . 1 HS c HS làm bài vào v . HS làm bài vào v GV hư ng d n HS nh n xét bài làm c a b n( n u HS gi i 2 cách thì GV cho HS tìm cách gi i thu n ti n ) 3C ng c Nêu quy t c chia m t t ng cho m t s ; chia m t hi u cho m ts Chu n b bài: Chia cho s có m t ch s
  4. Toán (67) CHIA CHO S CÓ M T CH S I M c tiêu: Giúp HS: -Rèn kĩ năng th c hi n phép chia cho s có m t ch s . -Áp d ng phép chia gi i các bài toán có liên quan. II dùng d y h c: III Các ho t ng y h c: Tg HO T NG C A TH Y H NG C A TRÒ A.Ki m tra bài cũ: G i hs nêu qui t c chia m t t ng cho m t s GV nh n xét cho i m. HS s a bài B.D y bài m i Gi i thi u bài PHÉP CHIA H T GV ghi lên b ng phép chia 128472:6 ,g i HS c phép chia. HS c phép chia
  5. GV yêu c u HS t tính. HS t tính -Chúng ta th c hi n phép chia theo th t nào ? …t trái sang ph i GV yêu c u HS th c hi n phép chia .HS v a th c HS chia hi n phép chia v a nêu các bư c th c hi n.C l p làm vào v nháp. -Phép chia 128472:6 là phép chia h t hay có dư ? …phép chia h t PHÉP CHIA CÓ DƯ GV ghi lên b ng 230859:5,g i HS c phép chia. HS c phép chia Cho HS t tính và tính. HS t tính và chia -Phép chia 230859:5 là phép chia h t hay có dư ? …phép chia có s dư là 4 GV lưu ý cho HS :Trong phép chia có dư thì s dư luôn luôn nh hơn s chia. Luy n t p Bài 1: HS làm b ng con. GV cho HS th c hi n t ng phép chia. HS làm b ng con Sau m i bài cho HS nh n xét k t qu . HS nêu nh n xét Bài 2:HS làm vào v . G i HS c , tóm t t và gi i vào v . GV hư ng d n ch a bài,ch m i m. 1 HS c . .HS làm Bài 3: HS làm vào v . bài Cho HS c ,tóm t t và gi i vào v .Lưu ý HS trình
  6. bày Hư ng d n HS ch a bài. HS làm bài 3C ng c V nhà t tính và tính các phép chia sau: 3472:8; 53647:6; 135482:5; 426837:7 Chu n b bài: Luy n t p.
nguon tai.lieu . vn