Xem mẫu

  1. Toán (34) BI U TH C CÓ CH A 3 CH I M c tiêu: - Nh n bi t ư c bi u th c có ch a 3 ch , giá tr c a bi u th c có ch 3 ch . - Bi t tính giá tr c a bi u th c theo các giá tr c th c a ch . II dùng d y h c: - bài toán ví d chép s n trên b ng ph . -V s n b ng ph n ví d ( tr ng s các c t ) III Các ho t ng d y - h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 .Ki m tra bài cũ -G i hs nêu tính ch t giao hoán c a phép - Hai hs nêu tính ch t giao hoán c a c ng. phép c ng - Gv nh n xét ghi i m 2 .D y h c bài m i - Hs l ng nghe. 2.1 Gi i thi u bài : Hôm nay chúng ta s ư c làm quen v i bi u th c có ch a 3 ch và th c hi n tính giá tr c a bi u th c theo các giá tr c th c a ch 2.2 Gi i thi u bi u th c có ch a 3 ch a) Bi u th c có ch a 3 ch - An, Bình, Cư ng i câu cá . An
  2. - Yêu c u hs c bài toán ví d câu ư c ……. con cá , Bình câu ư c ……. con cá , Cư ng câu ư c …….con cá . C 3 ngư i câu ư c ……..con cá -Gv h i : Mu n bi t c 3 b n câu ư c bao - Ta th c hi n c ng s cá c a 3 b n nhiêu con cá ta làm th nào ? v i nhau . - Gv treo b ng s và h i : N u An câu ư c 2 -C ba b n câu ư c 2 + 3 + 4 con con cá, Bình câu ư c 3 con cá, Cư ng câu cá ư c 4 con cá thì c ba b n câu ư c bao nhiêu con cá ? - Gv vi t 2 vào c t s cá c a An , 3 vào c t s cá c a Bình , 4 vào c t s cá c a Cư ng và vi t 2 + 3 + 4 vào c t S cá c a 3 ngư i - Gv làm tương t v i các trư ng h p khác có b ng sau: - Hs nêu t ng s cá c a c ba ngư i S cá S cá S cá c a S cá c a trong m i trư ng h p c a c a Bình Cư ng 3 ngư i An 2 3 4 2+3+4 5 1 0 5+1+0 1 0 2 1+0+2 … … … a b c a+b+c
  3. -C ba ngư i câu ư c a + b + c con cá -Gv nêu v n : N u An câu ư c a con cá , Bình câu ư c b con cá, Cư ng câu ư c c con cá thì c ba ngư i câu ư c bao nhiêu con cá? -Gv gi i thi u : a + b + c ư c g i là bi u th c có ch a 3 ch b) Giá tr bi u th c có ch a 3 ch : - N u a= 2, b= 3, c= 4 thì a + b + c - Gv h i và vi t lên b ng : n u a = 2, b = 3, c= =2+3+4=9 4 thì a + b + c b ng bao nhiêu? - Gv nêu :Khi ó ta nói là m t giá tr c a bi u th c -Hs tìm giá tr c a bi u th c trong - Gv làm tương t v i các trư ng h p còn l i t ng trư ng h p -Ta thay các ch a, b, c b ng s r i - Gv h i : Khi bi t giá tr c th c a a, b, c , th c hi n tính giá tr c a bi u th c mu n bi t giá tr c a bi u th c a + b + c ta làm th nào ? -Mõi l n thay ch b ng s ta tính -Mõi l n thaycác ch a, b, c b ng s ta tính ư c m t giá tr c a bi u th c a + b ư c gì? +c 2.3 Luy n t p th c hành Bài 1: - Gv Bài t p yêu c u chúng ta làm gì ? - Tính giá tr c a bi u th c - Yêu c u hs c bi u th c trong bài sau ó - Bi u th c a + b + c làm bài a) N u a= 5, b= 7 , c=10 thì giá tr c a bi u th c a + b + c = 5 + 7 + 10
  4. =22 b) N u a= 12 , b = 15, c = 9 thì giá tr c a bi u th c a + b + c = 12 + 15 - Gv h i l i :N u a = 5 , b =7 , c = 10 thì giá + 9 = 36 tr c a bi u th c a + b + c là bao nhiêu ? - Giá tr c a bi u th c a + b + c là - N u a =12 , b = 15 , c = 9 thì giá tr c a bi u 22 th c a + b + c là bao nhiêu? - Gv nh n xét cho i m -Giá tr c a bi u th c a + b + c là 36 Bài 2 : Yêu c u hs c , sau ó t làm bài - Ba hs làm b ng , m t hs làm v *N u a= 9 , b= 5 c= 2 thì giá tr c a bi u th c a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90 Gv : M i s nhân v i 0 u b ng gì ? *N u a = 15, b = 0 , c = 37 thì giá tr M i l n thay ch a, b, c b ng s chúng ta c a bi u th c a x b x c = 15 x 0 x tính ư c gì ? 37 =0 Bài 3 : - u b ng 0 -Yêu c u hs c sau ó t làm bài - Tính ư c m t giá tr c a bi u -Hư ng d n hs ch m ch a th c a x b x c Bài 4 : - Yêu càu hs c ph n a - 3 hs lên b ng làm bài , c l p làm v - Mu n tính chu vi hình tam giác ta làm th - dài các c nh hình tam giác là a,
  5. nào ? b , c. G i P là chu vi c a hình tam giác . Vi t công th c tính chu vi c a hình tam giác ó . - V y n u các c nh c a tam giác là a, b, c thì - Ta l y dài c a ba c nh c ng l i chu vi c a tam giác là gì ? v i nhau - Yêu c u hs làm ti p ph n b - Là a + b + c - Hư ng d n hs ch m ch a . 3. C ng c d n dò - M t hs làm b ng , c l p làm v T ng k t gi h c , d n hs v nhà ôn t p
  6. Toán tc (14) LUY N T P I M c ti êu: C ng c ki n th c -Bi u th c có ch a 2 ch , tính ch t giao hoán c a phép c ng -Tìm thành ph n chưa bi t c a phép c ng, phép tr II Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ - Cho ví d v bi u th c có ch a 2 ch ? - Hs tr l i - Nêu n i dung tính ch t giao hoán c a phép c ng? 2 Hư ng d n luy n t p Bài 1 : Cho 24 + 26 + 78 + 72= 150 - Hs làm mi ng và gi i thích Không cân tính hãy nêu ngay giá tr c a các bi u th c sau và gi i thích : 26 + 78 + 72 + 24= 26 + 72 +78 + 24 = 78 + 24 + 72 + 26= Bài 2: i ch các s h ng c a t ng tính sao cho thu n ti n nh t a) 145+ 789 +855
  7. b)912 +3457 + 88 c)462 + 9856+548 d) 245+ 6023 +755 - Gv tính thu n ti n thì chúng ta ph i làm như th nào ? - Ta tính t ng 2 s nào trư c mà cho k t qu là s tròn ch c ho c tròn trăm thì bư c tính ti p s r t ơn - Yêu c u hs làm bài gi n. - Hư ng d n hs ch m ch a - 1 Hs làm b ng , c l p làm v , sau ó i ch m chéo Bài 3 Tìm x: a)315+(146-x ) = 401 b) 231 – ( x – 6 ) = 13 - Yêu c u hs nêu cách tìm s h ng chưa - Hs xung phong tr l i bi t s b tr , s tr chưa bi t - M t em làm b ng , c l p làm v - Yêu c u h c sinh làm bài - Hư ng d n ch m ch a Bài 4: Hình ch nh t có chi u dài là a , chi u r ng là b . G i P là chu vi c a hcn, S là diên tích c a hcn. a) Vi t công th c tính chu vi , di n tích c a
  8. hcn theo a, b b) V i a= 12 m, b= 9 m . Tính chu vi , di n tích c a hcn?