Xem mẫu

  1. TI T: 162 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c : + Th c hành tính trong các b ng nhân chia ã h c 1 + Nh n bi t s lư ng thông qua hình minh ho 3 + Gi i bài toán b ng m t phép tính nhân + Tìm s b chia, th a s II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Tính nh m - HS nêu mi ng k t qu phép tính Nh n xét cho i m hs 2x8= 12 : 2 = 3x9= 12 : 3 = 4x5= 12 : 4 = Bài 2: Yêu c u làm bài c 5x6= 15 : 5 = Nh n xét cho i m hs - 1 em lên b ng l p làm bc
  2. 4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40 5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60 20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30 Bài 3: Yêu c u c 30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3 - H i, H c sinh l p 2A x p thành m y hàng? - c - M i hàng có bao nhiêu hs? - 8 hàng -V y bi t c l p có bao nhiêu hs ta làm như - 3 hs th nào? Phép nhân 3 x 8 Yêu c u làm v Bài gi i S h c sinh c a l p 2A có là 3 x 8 = 24 (hs) Bài 4: Yêu c u quan sát hình v SGK nêu S: 24 hs - Quan sát tr l i Hình a khoanh vào 1 s ch m Bài 5: tròn Bài t p yêu c u làm gì? Tìm X Yêu c u làm PHT X:3=5 5 x X = 35 Nh n xét cho i m hs X =5x3 X = 35 : 5 3 C ng c – D n dò : v nhà t ra bài và làm X = 15 X=7 b ng con Nh n xét ti t h c
  3. TI T: 163 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TT) I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c + Th c hành tính trong các b ng nhân chia ã h c + Bư c u nh n bi t m i quan h gi a phép nhân và phép chia. 1 + Nh n bi t s lư ng thông qua hình minh h a 4 + Gi i bài toán b ng m t phép toán chia + S 0 trong phép c ng và phép nhân II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Tính nh m - Yêu c u nêu mi ng 4 x 9 = 36 5 x 7 = 35 36 : 4 = 9 35 : 5 = 7 3 x 8 = 24 2 x 8 = 16 Bài 2: Yêu c u làm v
  4. Thu ch m, nh n xét 24 : 3 = 8 16 : 2 = 8 Yêu c u hs nêu cách th hi n c a t ng bi u th c - Làm bài Bài 3: G i 1 em c 2x2x3= - H i, có t t c bao nhiêu bút chì màu? 40 : 4 = - Chia u cho 3 nhóm nghĩa là chia như th nào? - c -V y bi t m i nhóm nh n ư c m y bút chì màu ta làm th nào? - 27 bút chì màu - Yêu c u làm bài - Chia thành 3 ph n b ng nhau - Ta th c hi n phép chia 27 : 3 - 1 em lên b ng l p làm v Bài gi i Bài 4: S bút chì màu m i nhóm nh n ư c là Yêu c u c 27 : 3 = 9 (cái) Nh n xét, tuyên dương S: 9 cái - c Quan sát hình v SGK nêu Bài 5: Bài toán yêu c u chúng ta làm gì? 1 - Hình b ã khoanh vào s 4
  5. - H i, m y c ng 4 thì b ng 4 hình vuông - V y i n s ? vào ô vuông th nh t - Tìm s thích h p i n vào ch tr ng - Khi c ng hay tr m t s nào ó v i 0 thì i u gì x y ra? - 0 c ng 4 thì b ng 4 - Khi l y 0 nhân hay chia cho m t s nào khác 0 -S 0 thì i u gì x y ra? 3/ C ng c – D n dò : - Thì k t qu chính là s ó Nh n xét ti t h c - Thì k t qu v n b ng 0