Xem mẫu

  1. TI T: 166 HÌNH H C I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c : + Bi u tư ng v o n th ng, ư ng th ng, ư ng g p khúc, hình tam giác, hình vuông, hình t giác, hình ch nh t. + Phát tri n trí tư ng tư ng, thông qua bài t p v hình theo m u II/ DÙNG D Y H C Các hình c trong bài t p 1 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Ch t ng hình v trên b ng, yêu c u hs c - c tên t ng hình theo yêu tên c a t ng hình. c u Bài 2: Cho hs phân tích th y ngôi nhà g m 1 - V vào v hình vuông to làm thân nhà, hình vuông nh làm c a 1 hình t giác làm mái, sau ó yêu c u các em v hình vào v bài t p. Bài 3: G i 1 hs c , v hình ph n A lên b ng. Sau ó dùng thư c chia thành hai ph n, có th - c SGK thành ho c không thành hai hình tam giác. Sau ó yêu c u hs l a ch n cách v úng. Yêu c u hs suy nghĩ và t làm ph n B
  2. Nh n xét và cho i m hs Bài 4: - V hình c a bài t p lên b ng có ánh s các ph n hình. 1 2 3 4 - Hình trên có? Hình tam giác - Có bao nhiêu t giác ó là t giác nào? - 5 hình là (1, 2, 3, 4, (1+2)) - Có bao nhi u hình ch nh t, ó là nh ng hình - Có 5 t giác ó là hình (1 + nào 3); (2 + 4); (1 + 2 + 3); (1 + 2 3/ C ng c – D n dò: + 4); (1 + 2 + 3 + 4) Nh n xét ti t h c - 3 hình ch nh t: (1 + 3); (2 + 4); (1 + 2 + 3 + 4)
  3. TI T: 167 HÌNH H C (TT) I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c : + Kĩ năng tính dài ư ng g p khúc + Tính chu vi hình tam giác, hình t giác. + Phát tri n trí tư ng tư ng cho hs thông qua x p hình. II/CÁC HO T NG D Y H C 1/GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Yêu c u hs nêu cách tính o dài - c tên hình theo yêu c u ư ng g p khúc. Sau ó làm bài và báo k t qu . Bài 2: Yêu c u hs nêu cách tính chu vi c a hình tam giác, sau ó th c hành tính. Bài 3: Yêu c u hs nêu cách tính chu vi c a hình t giác, sau ó th c hành tính. - Chu vi hình t giác là: - Các c nh c a t giác này có t i m gì? 5cm + 5cm + 5cm + 5cm = 20cm - V y chúng ta có th tính chu vi c a hình t giác này theo cách nào n a. - Các c nh b ng nhau
  4. Bài 4: - Th c hi n phép nhân - Cho hs t oán các em tính dài c a 2 5cm x 4 = 20cm ư ng g p khúc ki m tra - dài c a ư ng g p khúc ABCD là: 5cm + 6cm = 11cm - dài c a ư ng g p khúc AMNOPQC là: 2cm + 2cm +2cm + 2cm +2cm Bài 5: +1cm = 11cm - T ch c cho hs thi x p hình - Trò chơi 5 phút, i nào có nhi u b n x p hình xong úng, p. i ó th ng cu c 3/ C ng c – D n dò: Nh n xét ti t h c