Xem mẫu

 1. TI T: 155 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS: + C ng c kĩ năng c vi t các s có 3 ch s + C ng c kĩ năng so sánh và th t các s có 3 ch s 1 + Nh n bi t 5 + Rèn kĩ năng gi i toán có liên quan v i ơn v ti n Vi t Nam II/ DÙNG D Y H C - Bài t p 1,2 chu n b s n III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: Yêu c u 2 em lên b ng làm bài - L p làm gi y nháp Vi t s còn thi u vào ch ch m 500 ng = 200 ng + 300 ng 700 ng = 200 ng + 200 Nh n xét cho i m hs ng 900 ng = 200 ng + 200 2/Bài m i :GT bài ng + 500 ng Bài 1: Yêu c u c - Vi t s và ch thích h p vào ô
 2. - Yêu c u t làm và i chéo v ki m tra tr ng (theo m u) Bài 2: Ghi b ng - HS làm bài c yêu c u 389 - H i, s li n sau s 389 là s nào? - V y ta i n s 390 vào ô tròn - 390 - S li n sau s 390 là s nào? - V y ta i n s 391 vào ô vuông - 391 - 3 s này có c i m gì chung? - Yêu c u HS tìm các s còn l i - ây là 3 s t nhiên liên ti p ( ng li n nhau) Bài 3: Làm bc Làm b ng 875 > 785; 697 > 699; 599 < Bài 4: 701 1 Bài nào ư c khoanh vào s ô vuông 5 - Hình a Bài 5: Yêu c u c - Hư ng d n phân tích bài - Yêu c u gi i bài v - c - Thu ch m, nh n xét Tóm t t Bút chì 700 ng 3/ C ng c – D n dò : H i l i bài 300 ng On luy n và c vi t s có 3 ch s , c u t o s , so sánh s ? ng
 3. Nh n xét ti t h c Bút bi Bài gi i - Giá ti n c a bút bi là 700 + 300 = 1000 ( ng) S: 1000 ng TI T: 156 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS: + C ng c kĩ năng so sánh và th t các s có 3 ch s + Rèn kĩ năng c ng (tr ) (không nh ) các s có 3 ch s + Rèn kĩ năng tính nh m + C ng c bi u tư ng hình tam giác II/ DÙNG D Y H C Vi t s n n i dung bài t p 1, 2 lên b ng III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài 2/ Hư ng d n luy n t p:
 4. Bài 1: Yêu c u làm bài c - Làm bài c Bài 2: Thi nhau lên vi t s theo th t t bé n - T bé nl n l n–l n n bé 599, 678, 857, 903, 1000 Nh n xét cho i m hs -T l n n bé 100, 903, 857, 678, 599 Bài 3: t tính r i tính Làm bài Yêu c u làm PHT 635 970 896 295 + + − − Thu ch m, nh n xét 241 29 133 105 876 999 763 190 - Nêu mi ng Bài 4: Tính nh m 600m + 300m = 900m Nh n xét tuyên dương 20dm + 500dm = 520dm 700cm + 20cm = 720cm 1000km – 200km = 800km - Chia làm 3 i thi làm Bài 5: HS thi x p hình – i nào x p nhanh và úng th ng cu c 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c
 5. TI T: 157 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS: + Rèn luy n c ng tr không nh các s có 3 ch s + Tìm s h ng, s b tr , s tr + C ng c m i quan h gi a cacs ơn v o d dài ã h c + Phát tri n trí tư ng tư ng cho HS thông qua bài toán v hình m u II/ DÙNG D Y H C Chu n b bài 1, 2 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài: Luy n t p chung Bài 1: t tính r i tính - HS t làm sau ó i chéo v ki m tra Yêu c u HS t làm bài - Tìm x Bài 2: Bài toán yêu c u chúng ta làm gì? Làm bài Yêu c u t làm bài 300 + x = 800 x + 700 = 1000 Thu ch m, nh n xét x = 800 – x = 1000 300 – 700 x = 500 x = 300
 6. Bài 3: > < = x - 600 = 100 700 – x = 400 Yêu c u hs t nh m và nêu k t qu x = 100 x = 700 – + 600 300 x = 700 x = 400 Bài 4: V hình theo m u - Nêu k t qu Yêu v u hs quan sát hình v SGK 60cm + 40cm = 1m - H i, Chi c thuy n g m nh ng hình nào 300cm + 53cm < 300cm + 57cm ghép v i nhau? 1km > 800m - H i, Máy bay g m nh ng hình nào ghép l i v i nhau - HS quan sát - Hai hình tam giác và 1 hình t giác - Yêu c u hs t v vào v 3/ C ng c : Ra m t s bài t p yêu c u hs khá gi i làm bài. - 3 hình t giác t o thành thân và 2 cánh, hình tam giác t o thành uôi D n dò máy bay. Nh n xét ti t h c - HS v - Làm bài
 7. TI T: 168 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c + Kĩ năng c, vi t, so sánh các s trong ph m vi 1000 + B ng c ng tr có nh + Xem ng h , v hình II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Yêu c u HS t làm bài. Sau ó g i hs c - Làm bài, 3 em c bài nh n bài làm c a mình xét bài c a b n Bài 2: Yêu c u HS nh c l i cách so sánh s - Nh c l i Nh n xét, ch m i m Làm bài v Bài 3: Yêu c u tính nh m và ghi k t qu vào ô tr ng +6 15 -8 7 9 +8 14 +6 20 6 -7 7 +9 16 14
 8. -4 7 +5 12 11 Bài 4: - Yêu c u HS xem ng h và c gi ghi trên t ng ng h - 3 em c Bài 5: - L p nh n xét Hư ng d n HS nhìn hình m u, ch m các i m trong hình, sau ó n i các i m này có hình v như m u 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c
 9. TI T: 169 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c : + Kĩ năng th c hành tính trong các b ng nhân chia ã h c + Kĩ năng th c hành tính c ng, tr trong ph m vi 1000 + Tính chu vi hình tam giác + Gi i nài toán v nhi u hơn II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Tính nh m - HS nêu mi ng Bài 2: Yêu c u làm bài c - Làm b ng con 1 em lên b ng 42 85 432 + − + 36 21 517 78 64 949 38 80 862 + − − 27 35 310 65 45 552 - 1 em nh c l i
 10. Bài 3: Yêu c u hs nh c l i cách tính chu vi hình tam giác, sau ó t làm bài - c Bài 4: G i 1 hs c - D ng toán nhi u hơn - Bài toán thu c d ng toán gì? - Th c hi n phép c ng - Mu n bi t bao nhiêu g o n ng bao nhiêu kg ta Bài gi i làm th nào? Bao g o n ng là - Yêu c u làm v 35 + 9 = 44 (kg) S: 44 kg g o Bài 5: - S có 3 ch s gi ng nhau là s có ch s hàng trăm, hàng ch c, hàng ơn v cùng ư c vi t b i m t ch s . - Yêu c u hs làm bài - 4 em lên vi t s - Nh n xét b sung cho 9 s có 3 ch s gi ng nhau 3/ C ng c – D n dò : v nhà c và vi t các s tròn trăm Nh n xét ti t h c TI T: 170 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU:
 11. - Giúp HS c ng c : + Kĩ năng th c hành tính trong các b ng nhân chia ã h c + Kĩ năng th c hành tính c ng, tr có nh trong ph m vi 100 + Xem gi trên ng h + Tính chu vi hình tam giác II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Yêu c u HS xem ng h và c gi - A: 5 gi 15 phút trên ng h . - B: 9 gi 30 phút - C: 12 gi 15 phút Bài 2: HS thi vi t s t bé nl n 699, 728, 740, 801 Bài 3: Yêu c u làm bài c - Làm bc 85 75 312 − + + 39 25 7 46 100 319 64 100 509 + − − 16 58 6 80 42 503 - Làm phi u h c t p Bài 4: Yêu c u làm phi u h c t p 24 + 18 – 28 = 16 3x6:2=9 Thu ch m, nh n xét 5 x 8 – 11 = 29 30 : 3 : 5 = 2
 12. - c Bài 5: Yêu c u c - Chu vi c a hình tam giác là: - Yêu c u nh c l i cách tính chu vi hình tam 5cm + 5cm + 5cm = 15cm giác. Ho c 5cm x 3 = 15cm Nh n xét 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c TI T: 170 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c : + Kĩ năng th c hành tính trong các b ng nhân chia ã h c + Kĩ năng th c hành tính c ng, tr có nh trong ph m vi 100. + Kĩ năng th c hành tính c ng, tr không nh trong ph m vi 1000 + So sánh s trong ph m vi 1000 + Gi i bài toán v ít hơn + Tính chu vi hình tam giác II/CÁC HO T NG D Y H C
 13. 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Yêu c u HS t nh m và ghi k t qu - HS làm bài, i chéo v ki m vào v BT. tra Bài 2: Yêu c u HS nh c l i cách làm bài - T làm bài 482 > 480 300 + 20 + 8 = 328 987 < 989 400 + 60 + 9 = Bài 3: Yêu c u làm bài c 469 1000 = 600 + 700 + 300 > 999 400 - Làm bc, 1 em lên b ng 72 602 323 − + + 27 35 6 45 637 329 48 347 538 Bài 4: Yêu c u c + 48 − 37 − 4 96 310 534 - H i, Bài toán thu c d ng gì? - Yêu c u HS làm bài - c - D ng toán ít hơn Bài gi i - T m v i hoa dài là: 40 – 16 = 24 (m)
 14. Bài 5: S: 24 m - Yêu c u nh c l i cách o o n th ng cho - Làm bài v trư c, tính chu vi hình tam giác. Sau ó làm bài - Thu ch m, nh n xét 3/ C ng c – D n dò : V nhà t ra toán và làm bài Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn