Xem mẫu

  1. TI T: 164 I LƯ NG I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c + Kĩ năng xem gi trên ng h + C ng c bi u tư ng v ơn v o d dài + Gi i bài toán có liên quan n ơn v o là lít là ng II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ Gi i thi u bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Yêu c u quan sát ng h SGK và nêu gi - c gi : 3 gi 30 phút, 5 gi 15 phút, 10 gi , 8 gi 30 phút - Yêu c u c gi trên m t ng h - A: 2 gi - 2 gi chi u còn g i là ? gi - 14 gi -V y ng h A và ng h nào ch cùng m t - A và E ch cùng 1 gi gi - Tương t v i các ph n còn l i Bài 2: G i HS c toán yêu c u làm bài - c Bài gi i Thu ch m, nh n xét S l c n o ư c là
  2. 10 + 5 = 15 (l) Bài 3: Yêu c u c S: 15 lít Yêu c u t làm bài - c - Làm bài Bài gi i Thu ch m, nh n xét B n Bình còn l i s ti n là: 1000 – 800 = 200 ( ng) Bài 4: Bài t p yêu c u các em tư ng tư ng và ghi S: 200 ng l i dài c a m t s v t quen thu c như bút chì, ngôi nhà - - Tr l i - Chi c bút bi dài kho ng Nói chi c bút bi dài 15mm có ư c không? Vì 15cm sao? - 15mm vì quá ng n, không có chi c bút bi bình thư ng - Nói chi t bút bi dài 15dm có ư c không? Vì nào ng n như th sao? - Vì như th là quá dài 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c
  3. TI T: 165 I LƯ NG (TT) I/M C TIÊU: - Giúp HS c ng c + Kĩ năng so sánh ơn v th i gian + Bi u tư ng v th i i m, kho ng th i gian + Gi i bài toán có liên quan n các ơn v o là kg, km, gi II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ Gi i thi u bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: G i 1 hs c b ng th ng kê ho t ng c a 1 em c, l p theo dõi SGK b n Hà - Hà dành nhi u th i gian nh t cho ho t ng - Cho vi c h c nào? - Th i gian Hà dành nhi u cho vi c h c là bao - 4 gi lâu? Bài 2: G i HS c toán - c - Hư ng d n phân tích Bài gi i B n Bình cân n ng là: - Yêu c u làm bài v 27 + 5 = 32 (kg)
  4. S: 32 kg Bài 3: G i hs c toán - c và quan sát hình bi u di n - Hư ng d n phân tích . Yêu c u làm bài Bài làm Qu ng ư ng t nhà b n Thu ch m, nh n xét Phương n xã inh Xá là: 20 – 11 = 9(km) S: 9 km - c Bài 4: Yêu c u c - 9 gi - Tr m bơm b t u bơm nư c t lúc nào? - 6 gi - Tr m bơm ph i bơm trong bao lâu? - Tính c ng, 9 + 6 = 15 gi - Mu n bi t 6 gi n a là ? gi ta làm th nào? Yêu c u làm nài vào v . Thu ch m, nh n xét 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c