Xem mẫu

  1. Ti t 98 Bài : B NG NHÂN 4 I.M c tiêu: Giúp HS : thành l p b ng nhân 4 (4 nhân v i 1, 2…..10 )và HTL b ng nhân này - Ap d ng b ng nhân 4 gi i bài toán có l i văn b ng m t phép tính nhân - Th c hành m thêm 4 II. dùng d y h c. -10 t m bìa , m i t m có 4 ch m tròn -K s n n i dung bài t p 3 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:g i HS lên làm bài t p sau . 1 HS làm b ng , l p làm bc Tính t ng và phép nhân tương ng v i m i t ng sau 4 +4+4+4 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16 5 +5+5+5 5+ 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25 nh n xét cho i m HS -G i 1 em HTL b ng nhân 3 1 em c 2. Bài m i :GT bài : B ng nhân 4
  2. +Hd thành l p b ng nhân 4 -G n 1 t m bìa có 4 ch m tròn h i -Có m y ch m tròn ? -quan sát -B n ch m tròn ư c l y m y l n ? -4 ch m tròn -B n ư c l y m y l n ? -1 l n 4 ư c l y 1 l n nên ta l p ư c phép -1 l n nhân : 4 x 1 = 4 ( ghi b ng ) -4 nhân 1 b ng 4 -G n ti p 2 t m bìa , m i t m bìa có 4 ch m tròn .V y 4 ch m tròn ư c l y m yl n? -V y 4 ư c l y m y l n ? -2 l n -Hãy l p phép tính tương ng v i 4 ư cl y2l n -2l n -4 nhân 2 b ng m y ? - ó là phép tính 4 x 2 -Vi t 4 x 2 = 8 tương t v i các phép tính còn l i -4 x 2 = 8 Ch và nói : ây là b ng nhân 4 .Các -HS c , l p các phép tính 4 nhân v i 3 phép nhân trong b ng u có m t th a ,4….10 s là 4 , th a s còn l i l n lư t là 1, 2, 3….10 -Yêu c u HS HTL b ng nhân này 3. Luy n t p – th c hành -L p ng thanh HTL bài 1:tính nh m
  3. yêu c u nêu mi ng 4x2=8 nh n xét 4 x 4 = 16 Bài 2: c 4 x 4 = 16 -Có t t c m y chi c ô tô ? - c -M i chi c có m y bánh xe ? -5 chi c -Mu n bi t có t t c bao nhiêu bánh xe -4 bánh ta làm tính gì? -Tính nhân Yêu c u HS làm v Làm bài gi i Thu ch m nh n xét S bánh xe trong 5 chi c có là : 4 x 5 = 20 (bánh xe ) Bài 3:HS m thêm 4 áp s : 20 bánh -- m thêm r i vi t vào ô tr ng 4. C ng c – d n dò 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 HTL b ng nhân 4 nh n xét ti t h c -
  4. Ti t 99 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + C ng c kĩ năng th c hành tính trong b ng nhân 4 + Ap d ng b ng nhân 4 gi i toán có l i văn b ng m t phép tính nhân và các bài t p có liên quan II. dùng d y hoc -Vi t s n n i dung bài t p 2 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.kTBC: g i 2 em HTL b ng nhân -2 em lên b ng tr l i ,c l p theo dõi 4.Hoi HS v k t qu c a m t phép nhân NX xem 2 b n ã TL chưa b t kì trong b ng nh n xét cho i m HS 2.Bài m i :GT bài :Luy n t p Bài 1: Tính nh m 4 x 4 = 16 4 x 9 = 36 Cho HS c mi ng 4 x 5 = 20 4x2=8 Nh n xét cho i m t ng HS 4 x 8 = 32 4 x 3 = 12 Bài 2: tính theo m u a/ 4 x 8 + 10 = 32 + 10 M u: = 42
  5. 4 x 3 + 8 = 12 + 8 b/ 4 x 9 + 14 = 36 +14 = 20 = 50 làm bc ,3 em lên b ng c/ 4 x 10 + 60 = 40 + 60 nh n xét cho i m HS = 100 Bài 3:yêu c u c - c Yêu c u HS t tóm t t và gi i Tóm t t Thu ch m nh n xét 1 em mư n …..4 quy n sách 5 em mư n…..? quy n sách Bài gi i S quy n sách 5 em mư n là : 4 x 5 = 20 (quy n sách ) áp s : 20 quyen sách Bài 4:yêu c u HS t làm bài -Làm bài Nh n xét tuyên dương nh ng em làm - úng 3. C ng c Cho HS ôn l i b ng nhân 4 D n dò v nhà t p tính nh m nhi u Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn