Xem mẫu

  1. Ti t 96 Bài : B ng Nhân 3 I.M c tiêu: - Giúp hs: + .Thành l p b ng nhân 3 (3 nhân v i 1,2…..10) và HTL b ng nhân này. + Ap d ng b ng nhân 3 gi i bài toán có l i văn b ng m t phép tính nhân + Th c hành m thêm 3. II. dùng d y h c. + 10 t m bìa, m i t m có g n 3 ch m tròn + K s n n i dung bài t p 3 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC: g i 2 HS lên b ng làm bài -2 HS lên b ng làm bài Tính : 2cm x 8 = 2kg x 6 = 2cm x8 = 16cm 2kg x 6 = 12kg 2cm x 5 = 2kg x 3 = 2cm x 5 = 10cm 2kg x 3 = 6kg nh n xét cho i m HS 2. Bài m i :GT bài :B ng nhân 3
  2. +HD HS l p b ng nhân 3 -G n 1 t m bìa có 3 ch m tròn lên b ng -Quan sát H c a GV và tr l i và h i -Có m y ch m tròn ? -Có 3 ch m tròn -Ba ch m tròn ư c l y m y l n ? -Ba ch m tròn ư c l y m t l n -Ba ư c l y m y l n ? -Ba ư c l y 1 l n -3 dư c l y 1 l n nên tal p ư c phép - c phép nhân ba nhân m t b ng ba nhân :3 x 1 = 3 (ghi b ng ) -G n 2 t m bìa lên b ng và h i :Có hai -Quan sát thao tác c a GV và tr l i : 3 t m bìa , m i t m bìa có 3 ch m ch m tròn ư c l y 2 l n tròn ư c l y m y l n ? -V y 3 ư c l y m y l n . Hãy l p phép tính tương ngv i 3 ư c l y 2 l n 3 ư cl y2l n -3 nhân 2 b ng m y ? - ó là phép tính 3 x 2 -Vi t lên b ng phép nhân : 3 x 2 = 6 .yêu c u HS c phép nhân này -3 nhân 2 b ng 6 -HD HS l p các phép tính còn l i tương t như trên .Sau m i l n l p dư c phép - c ba nhân hai b ng sáu tínhm i GV ghi phép tính ó lên b ng có b ng nhân 3 -L p các phép tính nhân 3 nhân v i -Ch và nói : ây là b ng nhân 3, các 1, 2, 3……10 phép nhân trong b ng u có m t th a s là 3, th a s còn l i l n lư t là các s 1 ,2 , 3…..10 -Nghe gi ng -Yêu c u HS c b ng nhân 3 v a l p
  3. ư c .Sau ó cho HS th i gian HTL b ng nhân này -Xoá d n b ng cho HS HTL -T ch c cho HS thi HTL 3.Luy n t p- th c hành C l p ng thanh b ng nhân này .Sau Bài 1 :yêu c u làm gì? ó HTL -Tính nh m : Nh n xét tuyên dương HS 3x3=9 3 x 8 = 24 Bài 2:G i HS c bài 3 x 5 = 15 3 x 4 = 12 -M i nhóm có m y HS? 3 x 9 = 27 3x2=6 -Có t t c m y nhóm ? - bi t có bao nhiêu HS ta làm tính - c gì?Yêu c u HS làm v -Có 3 HS -Có 10 nhóm Ta làm phép nhân :3 x 10 = 30 Làm v Tóm t t 1 nhóm ….3 HS 10 nhóm ….? HS Bài gi i
  4. thu ch m nh n xét S h c sinh trong 10 nhóm có là: Bài 3:Yêu c u làm gì? 3 x 10 = 30 ( HS ) áp s :30 hs -S u tiên trong dãy là nh ng s nào? Ti p sau s 3 là s nào ? - m thêm 3 r i vi t s thích h p vào ô -3 c ng thêm m y thì b ng 6 tr ng -Ti p sau 6 là s nào ? 6 c ng thêm m y -Là s 3 thì b ng 9 -Là s 6 + Gi ng trong dãy s này , m i s u -thêm 3 b ng s ng ngay trư c nó c ng thêm -là s 9. 6 c ng thêm 3 b ng 9 3 -Yêu c u HS t làm bài -Nghe gi ng -Yêu c u HS c xuôi ngư c 3. C ng c –d n dò 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 c thu c lòng b ng nh n v a h c - c nh n xét ti t h c :
  5. Ti t 97 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + C ng c kĩ năng th c hành tính trong b ng nhân 3 +Ap d ng b ng nhân 3 gi i bài toán có l i văn b ng m t phép tính nhân +C ng c kĩ năng th c hành m thêm 2 , 3 II. dùng d y h c. + Vi t s n n i dung bài t p 5 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:yêu c u HS HTL b ng nhân 3 . -2 HS lên c b ng nhân H i b t kì m t phép tính nhân nàoHS nêu k t qu c a phép tính ó nh n xét cho i m HS 2.Bài m i : GTBài :Luy n t p Bài1: yêu c u c - c : i ns –Chúng ta i n s m y vào ô tr ng vì -s 9 vì 3 x 3 = 9 sao ? Yêu c u HS làm tương t v i các bài
  6. còn l i Bài 2:yêu c u làm gì? -Bài này khác gì so v i bài t p 1 -Vi t s thích h p vào ch ch m 3 x ….= 12 -Bài này i n th a s c a phép nhân -H i: 3 nhân v i m y b ng 12? -V y chúng ta i n 4 vào ch tr ng . -3 nhân v i 4 b ng 12 Tương t HS làm các bài còn l i thu v ch m nh n xét Bài 3:g i HS c _Yêu c u HS tóm t t và gi i -1 em c ,l p theo dõi phân tích thu ch m làm bài Bài 4: cho HS làm PHT Thu ch m -Làm PHT Bài 5:yêu c u làm gì? -Dãy s này có c i m gì? - i ns - 3 , 6 , 9…….các s ng li n nhau V y i n s nào vào sau s 9 hơn nhau 3 ơn v yêu c u HS làm bài -s 12 vì 9 + 3 = 12 thu ch m nh n xét tuyên dương b/10 ;12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 3.C ng c :H i l i bài cho HS HTL c/21 ; 24 ;27 ;30 ; 33 b ng nhân D n dò
  7. Nh n xét ti t h c