Xem mẫu

  1. Ti t 92. PHÉP NHÂN I.M c tiêu: - Giúp hs: + Nh n bi t ư c phép nhân trong m i quan h v i t ng c a các s b ng nhau. + Bi t c và vi t phép nhân. + Bi t tính k t q a c a phép nhân, d a vào tính t ng c a các s h ng b ng nhau. II. dùng d y h c. - 5 bìa m i mi ng có 2 hình tròn (sgk). - Các hình minh ho trong bài t p 1,3. III.Các ho t ng d y h c. 1.Ktbc: Ra bài t p g i hai em làm - 2 em làm bài b ng: bài. L p làm bc. - 12+35+45=92. - Nh n xét, cho i m hs. - 56+13+17+9=95. 2.Bài m i Gt bài phép nhân. - G n m t t m bìa có hai hình tròn lên b ng. - H i có bao nhiêu hình tròn? - Có 2 hình tròn. - L n lư t g n cho 5t m
  2. bìa tương t . Sau ó nêu bài toán. Có - Hs suy nghĩ và tr l i. 5 t m bìa, m i t m có hai hình tròn. H i t t c có bao nhiêu hình tròn? - Có t t c 10 hình tròn. Vì - Yêu c u hs c l i phép tính trên. 2+2+2+2+2=10. - H i 2 c ng 2 c ng 2 c ng 2 c ng 2 - c theo yêu c u. là t ng c a bao nhiêu s h ng? - 5 s h ng. - Hãy so sánh các s h ng trong t ng v i nhau. - Các s h ng trong t ng này b ng - Như v y t ng trên là t ng c a 5 s nhau và b ng 2. h ng u b ng 2. T ng này ư c g i là phép nhân 2 trong 5 và ư c vi t 2 x5. K t qu c a t ng cũng chính là k t qu c a phép nhân nên ta có 2 nhân 5 b ng 10( v a gi ng v a vi t lên b ng). - Yêu c u hs c l i phép tính ch d u x và nói. ây là d u nhân. - 2 nhân 5 b ng 10. - Hs vi t phép tính 2X5=10 vào bc. - Yêu c u hs so sánh phép nhân v i phép c ng. - 2 là gì trong m i t ng: 2+2+2+2+2. - 5 là gì trong t ng? 2+2+2+2+2? - 2 là m t s h ng trong t ng. Gi ng: Ch có t ng c a các s
  3. h ng b ng nhau chúng ta m i chuy n ư c thành phép nhân. Khi chuy n - 5 là s các s h ng trong t ng. m t t ng c a 5 s h ng, m i s h ng b ng 2 thành phép nhân thì ta ư c phép nhân 2X5. K t qu c a phép nhân chính là k t qu c a t ng. 3. Luy n t p- th c hành. Bài 1: Yêu c u hs nêu bài. - Yêu c u hs c bài m u. - H i vì sao t phép tính 4+4=8 ta - bài yêu c u chúng ta chuy n l i chuy n ư c thành phép nhân t ng các s h ng b ng nhau thành 4x2=8. phép nhân - c 4+4=8. 4x2=8. - Yêu c u hs suy nghĩ và làm bài v . - Vì t ng 4+4 là t ng c a hai s h ng, các s h ng u là 4. Như v y 4 ư c l y 2 l n nên ta có phép nhân 4x2=8. - Yêu c u hs gi i thích : Vì sao - 1 em làm bài b ng, l p làm v bài ph n b, ta l i chuy n ư c phép
  4. c ng thành phép nhân 5x3=15 và t p. ph n c l i chuy n ư c thành b.5x3=15. 3x4=12. c.3x4=12. - Vì t ng 5+5+5 là t ng c a 3 s Bài 2: Bài t p yêu c u chúng ta làm h ng. M i s h ng là 5 hay 5 ư c gì? l y 3 l n. - Vi t lên b ng: - Vì t ng 3+3+3+3=12. Là t ng c a 4+4+4+4+4=20. Và yêu c u hs c 4 s h ng m i s h ng là 3 hay 3 l i. ư c l y 4 l n. - Yêu c u hs suy nghĩ và chuy n - Vi t phép nhân tương ng v i các t ng trên thành phép nhân tương t ng cho trư c. ng . - c 4 c ng 4 c ng 4 c ng 4 c ng 4 - T i sao ta l i chuy n ư c t ng 4 b ng 20. c ng 4 c ng 4 c ng 4 c ng 4 b ng - Tr l i : phép nhân ó là 4x5=20. 20 thành phép nhân 5x4 =20? - Vì t ng 4+4+4+4+4=20 là t ng c a - Yêu c u hs suy nghĩ và làm các 5 s h ng m i s h ng là 4 hay 4 bài còn l i. ư c l y 5 l n. - Nh n xét bài. - 2 h c sinh làm b ng l p. C l p Bài 3: Nêu yêu c u c a bài. Bài t p làm v bài t p. yêu c u các em d a vào hình minh ho vi t phép nhân tương ng. - Treo tranh minh ho . - Ph n a: H i có m y i bóng ? m i i có bao nhiêu c u th ? Nêu bài toán có 2 i bóng, m i i có - Hs quan sát.
  5. 5 c u th . H i t t c có bao nhiêu - 2 i. c u th ? - Có 5 c u th . - Hãy nêu phép nhân tương ng v i - Suy nghĩ và tr l i: có t t c 10 bài toán trên. c u th . - Vì sao 5 nhân 2 b ng 10. - Phép nhân 5x2=10. - Yêu c u hs vi t phép nhân vào v sau ó t làm ý b. - Vì 5+5=10. - Yêu c u hs nêu phép nhân trong ý b và gi i thích vì sao em vi t ư c phép nhân này. 4.C ng c ,d n dò. - b.4x3=12. - Yêu c u hs c l i phép nhân ã - Vì có 3 àn gà. M i àn có 4 con ư c h c trong bài? Nh ng t ng như gà và ư c l y 3 l n. th nào thì có th chuy n thành phép nhân. - Nh ng t ng có các s h ng u + Nh n xét t ng h p, d n dò. b ng nhau thì ư c chuy n thành phép nhân tương ng.