Xem mẫu

  1. Ti t 90.( tu n 19) PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA T NG C A NHI U S I.M c tiêu: - Giúp hs: + Nh n bi t ư c t ng c a nhi u s . + Bi t cách tính t ng c a nhi u s . + chu n b h c phép nhân. + C ng c k năng th c hi n phép tính v i s o i lư ng có ơn v là kg, lít. II.Các ho t ng d y h c. 1.Ktbc: G i hs lên làm. Bài t p: tính? - Hai h c sinh lên b ng làm. C l p làm bc. 2+5=? - 2+5=7; 3+12+14=29; 3+12+14=? Nh n xét cho i m hs. 1. D y bài m i. Gt bài: T ng c a nhi u s . - Hư ng d n hs th c hi n 2+3+4=9. - H c sinh nh m 2 c ng 3 b ng 5, 5 - Ghi 2+3+4 lên b ng và yêu c u hs c ng 4 b ng 9. nh m tìm k t qu . - Báo k t qu 2+3+4=9.
  2. V y 2+3+4=? - 2 c ng 3 c ng 4 b ng 9. - T ng c a 2+3+4 b ng bao nhiêu? - T ng c a 2,3,4= 9. - Yêu c u hs nh c l i. - 1 em làm. - Cho 1 em lên b ng t tính và th c 2 hi n phép tính d c. 3 4 9 -Vi t 2 r i vi t 3 xu ng dư i 2, vi t 4 dư i 3. Sao cho 2,3,4 cùng c t. Vi t d u c ng và k v ch ngang. + Tính: 2 c ng 3 b ng 5, 5 c ng 4 b ng 9, vi t 9. - Yêu c u hs nh n xét và nêu l i cách th c hi n phép tính. - Hs c: 12+34+40. 2.Hư ng d n hs th c hi n phép tính - T ng c a 12,34,40. 12+34+40=86. Ghi lên b ng ngang: - 1 em làm b ng. L p làm bc. 12+34 +40 yêu c u hs c. 12 - Yêu c u hs suy nghĩ và tính cách t 34 tính theo c t d c. 40 86 - Nh n xét bài b ng. M t em nêu cách t tính. - Vi t 12 r i vi t 34 dư i 12, 40 dư i 34, Sao cho 2,4,0 cùng c t. 1,3,4 cùng c t. Vi t d u c ng và k v ch ngang. + Khi t tính cho t ng có nhi u s , ta cũng t tính như i v i t ng c a hai s nghĩa là t tính sao cho hàng ơn v - ơn v .
  3. th ng hàng v, hàng ch c th ng hàng - M t em làm bài l p vào b ng s . ch c. 12 - Yêu c u hs suy nghĩ tìm cách tính 34 40 th c hi n phép tính. 86 - 2 c ng 4 b ng 6, sáu c ng 0 + Khi th c hi n m t phép tính c ng b ng 6, vi t 6. 1 c ng 3 b ng 4, 4 c ng theo c t d c ta b t u c ng t c t nào? 4 b ng 8, vi t 8. - Hs nêu cách t tính. 15 46 29 8 98 - 5 c ng 6 b ng 11, 11 c ng 9 b ng 20, 20 c ng 8 b ng 28, vi t 8 nh - Yêu c u hs nh n xét bài c a b n. 2. 1 thêm 2 b ng 3, 3 c ng 4 b ng 7, 7 c ng 2 b ng 9, vi t 9. V y 15 + 46 + 29 3.Hư ng d n hs th c hi n phép tính: + 8 = 98. 15+46+29+8. - B ng 14. - B ng 18. - B ng 20. - B ng 24. - Tính.
  4. + Hs làm bài. 4.Luy n t p – th c hành. +Hs nêu l i cách tính. Bài 1: làm bc. - H i t ng c a 3,6,5 b ng bao nhiêu? - H i t ng c a 3,7,8 b ng bao nhiêu? - 8 c ng 7 c ng 5 b ng bao nhiêu? - Hs làm v bài t p. M t em làm b ng l p. - 6 c ng 6 c ng 6 c ng 6 b ng bao nhiêu? 12 kg +12kg +12kg=36 kg. - Nh n xét cho i m hs . 5l +5l +5l+5l=20l. Bài 2: Nêu yêu c u bài cho 4 em làm b ng. L p làm v bài t p. - Khi th c hi n tính t ng c a các s o i lư ng, ta tính bình thư ng sau ó ghi tên ơn v vào k t qu . - Nh n xét bài. Bài 3: - Yêu c u hs c bài và hư ng d n : làm úng bài t p, em c n quan sát k hình v minh ho , i n các s thi u vào ch tr ng sau ó th c hi n phép tính. - Yêu c u hs nh n xét bài. - Yêu c u hs nêu cách th c hi n tính v i các s ơn v o i lư ng.
  5. - Nh n xét, cho i m hs. 5. C ng c ,d n dò: - Yêu c u hs c t t c các t ng trong bài h c . 6. Nh n xét ti t h c và d n dò hs v nhàth c hành tính t ng c a nhi u s .
nguon tai.lieu . vn