Xem mẫu

 1. ti t 81 (tu n 17) ÔN T P V PHÉ P C NG VÀ PHÉP TR I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v c ng tr nh m trong ph m vi các b ng tính . - C ng tr có nh trong ph m vi 100 ( tính vi t). - Tính ch t giao hoán c a phép c ng, quan h gi a phép c ng và phép tr . Gi i toán v nhi u hơn. II.Tìm thành ph n chưa bi t trong phép c ng và tr . III. Các ho t ng d y, h c. 1.Gt bài : Ôn phép c ng và tr . Bài 1: - Hs nêu mi ng. - Tính nh m: - 9+7=16 -Gv nh n xét s a sai. - 7+9=16 - 16-9=7 - 16-7=9. Bài 2: H i bài toán yêu c u làm gì? - t tính. - Cho hs sinh làm bc m t em lên b ng
 2. làm bài. 38 81 47 63 42 27 35 18 - Nh n xét bài hs. 80 68 82 45 Bài 3: i ns - Vi t lên b ng ý a yêu c u hs nh m - Nh m. k t qu . 9+8=17 - H i 9 c ng 8 b ng bao nhiêu? -Không c n. Vì 9+8=9+1+7 ta có th ghi - V y khi bi t 9+1+7=17 có c n nh m ngay k t qu là 17. 9+8 không?vì sao? - K t lu n: Khi c ng m t s v i m t t ng cũng b ng c ng s y v i các s h ng c a t ng. - 7+8=15; - 6+5=11;6+1+4=11. - Yêu c u hs làm v bài t p. - c .
 3. +1 +17 +1 +17 9 10 17 9 Bài 4: Cho m t em c bài. - H i bài toán cho bi t gì ? - Tóm t t. - Bài toán h i gì? - Hs gi i v bài t p. Bài gi i - Thu v ch m nx. S cây l p 2b tr ng là: 48+12=60 (cây). Bài 5 : H i bài toán yêu c u làm gì? s :60 cây. - i ns . - Hs làm bài.
 4. Ti t82 ÔN CÔNG V PHÉP C NG VÀ TR (TT) I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v : + c ng tr nh m trong ph m vi b ng tính. + C ng tr các s trong ph m vi 100 ( tính vi t ). + Bư c u làm quen v i bài toán m t s tr i m t t ng. + Gi i bài toán v ít hơn. II.Các ho t ng d y h c: 1.Gt bài: ôn t p . Bài 1: Nêu mi ng -Tính nh m: 12-6=6 9+9=18 14-7=7 -Nh n xét, s a sai. 17-8=9 v.v… Bài 2: B ng con 68+27;90-30; - M t em lên b ng làm. 68 90 27 30 95 60
 5. Bài 3: i n s . Cho hs làm v bài t p 17-9=8. 15-6=9. - Thu v ch m s a sai. - c bài. - Bài toán cho bi t gì ? bài toán h i Bài 4: G i hs c gì? - Nêu câu h i tìm hi u . - Ít hơn. - H i bài toán thu c d ng toán gì? Tóm t t - Yêu c u hs t tóm t t và gi i vào v . S lít nư c thùng nh ng là: 60-22=38(l). s: 38 (l). 9+0=9. 10+0=10. Bài 5: Trò chơi: Thi vi t phép c ng 0+8=8.
 6. Thùng nh ? có t ng b ng m t s h ng, 3 i vi t 12+0=12. ti p s c. - Nh n xét tuyên dương. 2.C ng c : H i l i bài. D n v nhà t p tính cho nhanh hơn. - Nh n xét t ng h p.
 7. Ti t 83: ÔN T P V PHÉP C NG VÀ PHÉP TRƯ (TT) I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c kh c sâu v : + C ng tr nh m trong b ng. + C ng tr các s trong ph m vi 100. + Tìm s h ng, s tr , s b tr . + Gi i bài toán v ít hơn. + Bài toán tr c nghi m có 4 l a ch n. Bi u tư ng v HTG. II.Các ho t ng d y h c 1.GT bài ôn t p. Bài 1: Nêu mi ng - Tính nh m: - 5+9= - 9+5= - 14-9= - 14-5= Bài 2: Làm bc, kêu hs lên b ng 36 100 100 45 36 2 75 45 72 98 25 90
 8. - Nh n xét cho i m. - Tìm x: Bài 3: - Là s h ng chưa bi t. - H i bài yêu c u làm gì? - c ghi nh . - Bài a: x là gì trong phép c ng. - X+16=20 x-28 =14 35-x=15 - Cho hs c ghi nh . - X=20-16 x=14+28 x=35-15 - Bài b,c: H i tương t cho hs làm v - X=4 x=42 . x=20. bài t p. - Thu v ch m, nh n xét. - c . Bài 4: Tóm t t - Yêu c u hs c . - Nêu câu h i tìm hi u , yêu c u hs t tóm t t và gi i vào v . Bài gi i S kg cân ư c là: 50-16=34kg. s:34 kg. Hình t giác ôi (1+2). Hình ghép 3 (1+2+4),(1+2+3) Bài 5: Hình ghép 4 (2+3+4+5)
 9. 1 2 -4 hình(d). 3 4 - H i t t c có bao nhiêu hình tam 5 giác? 2.C ng c ,d n dò. - Nh n xét t ng h p.
 10. Ti t 84. ÔN T P V HÌNH H C I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v : + Bi u tư ng hình tam giác,hv,hcn,htg. +V o n th ng có dài cho trư c. + Ba i m th ng hàng. + v hình theo m u. II.Các ho t ng d y h c. Bài 1: Gv v lên b ng và h i: Có bao - Hs quan sát hình. nhiêu hình tam giác? - 1. ó là hình a. - Có bao nhiêu hình vuông? ó là - 2. ó là hình d.g. hình nào? - Có bao nhiêu hình ch nh t? ó là - 1. Hình e. hình nào? - Hình vuông có ph i là hình ch nh t không? - Là hình ch nh t c bi t, V y có t t c 3 hình ch nh t . - Có bao nhiêu hình tam giác? - 2. Hình b,c. Nêu: hcn và hình vuông ư c coi là hình tam giác c bi t. V y có bao - có 5 hình. ó là hình b,c,d,e,g. nhiêu hình tam giác, yêu c u hs nh c l i
 11. k t qu c a bài. Bài 2: Hs c yêu c u: -Hãy nêu cách v o n th ng có dài 8 cm. - c yêu c u. - Ch m m t i m trên gi y. t v ch 0 c athư c trùng v i i m ch m . tìm dài 8cm trên thu c sau ó ch m i m th hai. N i hai i m v i Cho hs v trong v ý b. nhau ta ư c o n dài 8cm. Bài 3: - H i bài toán yêu c u ta làm gì? - Ba i m th ng hàng là ba i m như - Nêu tên ba i m th ng hàng. th nào? - Cùng n m trên m t ư ng th ng. - Hd: Hs dùng thư c v v bài t p. - A,B,E th ng hàng. - D,B,I th nghàng. Bài 4: Yêu c u hs quan sát hình và - D,E,C th ng hàng. t v . - V hình theo m u. - H i hình v ư c là hình gì? - Hình có nh ng hình nào ghép l i v i nhau. - Ngôi nhà. - Yêu c u hs v vào v . - 1 Hình tam giác,2 hình ch nh t ghép l i v i nhau.
 12. - Hs v v . +C ng c , d n dò. + Nh n xét t ng h p.
 13. Ti t 85. ÔN T P V O LƯ NG I .M c tiêu: -Giúp hs c ng c v : + Xác nh kh i lư ng c a v t. + Xem l ch bi t s ngày trong m i tháng và s ngày trong tu n l . + Xác nh th i gian ( xem gi úng trên ng h ). II.Các ho t ng d y h c. 1.Gi i thi u bài: Ôn t p. Bài 1: Nêu mi ng. - Yêu c u hs quan sát trong sách giáo a) Con v t n ng 3 kg kim ng h ch khoa và nêu s o c a t ng v t. s 3. b) Gói ư ng n ng 4 kg vì gói ư ng c ng 1 kg =5kg. V y gói ư ng= 5kg-1kg=4kg. C) B n gái n ng 30 kg vì kim ng h ch s 30. Bài 2,3: Trò chơi gi i áp. - Treo t l ch. - Chia l p thành hai i thi ua v i nhau.
 14. - L n lư t t ng i ưa ra các câu h i cho i kia tr l i. N u i b n tr l i úng thì dành ư c quy n h i và ư c i m. N u sai i h i gi i áp câu h i. M i câu tr l i úng 1 i m. K t thúc cu c chơi i nào nhi u i m hơn thì th ng cu c. Bài 4: Cho hs quan sát tranh, h yêu c u tr l i (các b n chào c lúc 7 gi sáng. Các b n t p th d c lúc 9 gi sáng.).
 15. Ti t 86( Tu n 18). ÔN T P V GI I ÁP I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v gi i toán ơn b ng m t phép tính c ng ho c tr . II.Các ho t ng d y h c. 1.Gi i thi u bài: ôn t p. Bài 1: G i m t em c bài . c . - H i bài toán cho bi t nh ng gì? - Bu i sáng bán 48 lít d u. - Bu i chi u bán 37 lít d u. - H i bài toán h i gì? - C hai bu i bán ư c bao nhiêu lít d u? - Mu n bi t c hai bu i bán ư c bao nhiêu lít d u ta làm th nào? - Th c hi n phép c ng: 48+37 6kg - YêuBình hs làm. c u - S lít d u c hai bu i bán ư c là: ? An 32kg 48+37=85l. s:85 lít d u. Bài 2: - M t em c toán - c toán. - Hư ng d n tóm t t. Bài gi i S kg An cân n ng là:
 16. 32-6=26 (kg). s:26 (kg) Bài 3: G i hs c - c . - H i bài toán cho bi t nh ng gì? - Lan hái ư c 26 bông hoa - Liên hái ư c nhi u hơn lan 16 bông hoa. - Liên hái ư c m y bông hoa? - Bài toán h i gì? - Nhi u hơn. - H i bài toán thu c d ng toán gì? Tóm t t - Yêu c u hs sinh tóm t t và gi i v . Liên hái ư c s hoa là: 24+16=40 (bông). - Thu ch m, nh n xét. s: 40 bông. Bài 4: Trò chơi thi nhanh gi a các t . T nào i n úng nhanh th ng cu c.
 17. + Nh n xét t ng h p. Ti t 87. LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v : + C ng tr nh m, vi t các s trong ph m vi 100. + Tìm sh,sbt,st. + Gi i bài toán v ít hơn. + V hình theo yêu c u, bi u tư ng v hcn,htg. II.Các ho t ng d y, h c 1.Gt bài: Luy n t p chung. Bài 1: Tính nh m nêu mi ng n i ti p 12-4= 13-5= nhau. 15-7= 9+5= Bài 2: - làm b ng con, 1 em lên b ng. 28 73 53 90 19 35 47 42 47 38 100 48 - Nh n xét, s a sai. x+ 18=62 x-27=37 Bài 3: Tìm x x=62-18 x=37+27
 18. - Làm pht. x=44 x=64. 40-x=8 x=40-8 x=32. - Thu ch m, Nh n xét. - Bài toán thu c d ng ít hơn. Bài 4: Cho hs c bài, xác nh Tóm t t d ng bài toán r i gi i toán. Con l n bé cân n ng là: 92-16=76(kg) 16kg L n to s:76kg. ? L n bé 92kg Bài 5: - N i các i m trong hình ư c - Bài toán yêu c u làm gì? hcn(a),htg(b). - Hs làm v . - Cho hs làm v bài t p. - Thu ch m , nh n xét. + C ng c ,d n dò.
 19. Ti t 88. LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c , kh c sâu v : + C ng tr các s trong ph m vi 100. + Tính giá tr c a bi u th c có n hai d u tính. + Tên g i thành ph n và k t qu trong phép c ng và tr . + Tìm sh,sbt,st. + Gi i toán có l i văn. +v o n th ng có dài cho tru c. II.Các ho t ng d y, h c. 1.Gt bài : Ôn t p. Bài 1: làm bc. 35 84 40 100 35 26 60 75 70 58 100 25 - Tính. Bài 2: Bài toán yêu c u làm gì? - Tính t trái qua ph i 14 tr 8 14-8+9 yêu c u hs nêu cách b ng 6, 6 c ng 9 b ng 15. tính. - Tương t cho hs làm v bài t p.
 20. Bài 3: Vi t s thích h p vào ô tr ng. soá haïng 32 12 25 50 soá haïng 8 50 25 35 toång 40 62 50 85 sbt 44 63 64 90 st 18 36 30 38 hieäu 26 27 34 52 Bài 4: Yêu c u hs c . - c . - Bài toán cho bi t gì ? - Can bé 14 lít. - Bài toán h i gì? - Can to nhi u hơn can bé 8 lit h i can to bao nhiêu lít d u? Bài gi i S lít d u can to ng là: - Yêu c u hs t tóm t t và gi i vào v bài t p. 14+8=22 lit. s :22 lit. Bài 5: Yêu c hs c . - c bài. - Mu n v m t o n th ng có dài - Ch m 1 i m trên gi y v , t 5cm ta làm th nào? v ch 0 c a thư c trùng v i i m v a ch m.Tìm dài 5 cm trên thư c, n i hai i m ta ư c o n th ng c n v . - Yêu c u hs th c hành v .
nguon tai.lieu . vn