Xem mẫu

  1. Ti t 65 15 , 16 , 17 , 18 tr im ts I . M c tiêu : bi t th c hi n các phép tính tr 15 , 16 , 17 , 18 tr im ts Bi t th c hi n các phép tính tr t theo c t d c II . dùng d y h c : 1 bó 1 ch c qt và 8 qt r i III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ 3 . Bài m i : -: hư ng d n hs l p các b ng tr A . L p b ng tr 15 tr im ts Yêu c u dùng 1 ch c qt và 5 qt r i l n lư t làm C l p dùng qt 1 ch c qt và 5 qt r i k t qu c a các phép tr trong b ng 15 tr im ts tính k t qu pt trên b ng gài Ghi k t qu lên b ng 15 – 6 = 9 15 – 7 = 8 15 – 8 = 7
  2. 15 – 9 = 6 T ch c h c thu c , c xuôi ngư c các công th c tr , che m t vài k t qu , che 1 ph n pt , che toàn ng thanh c l p b ng tr Hs l n lư t c T ch c h c thu c , c xuôi ngư c các công th c tr : 16 – 7 = 9 16 – 8 = 8 16 – 9 = 7 Che m t vài k t qu , che toàn b ng tr 17 – 8 = 9 17 – 9 = 8 18 – 9 = 9 Che toàn b ng tr 15 , 16 , 17 , 18 tr im ts Hs n i ti p nhau c - th c hành Bài 1 : tính Hs t làm vào v Lưu ý hs vi t phép tr theo c t , ơn v th ng c t ơn v T ch c ki m tra chéo theo c p 15 15 15 15 15 Hs nêu k t qu - - - - - 8 9 7 6 5 7 6 8 9 10
  3. 16 16 16 17 17 - - - - - 9 7 8 8 9 7 9 8 9 8 18 13 12 14 20 - - - - - 9 7 8 6 8 Hs c yêu c u 7 6 4 8 12 Ho t ng nhóm 6 Bài 2 : t ch c thành trò chơi Hs thi ua theo nhóm , nhóm nào nhanh nh t 4 . C ng c d n dò : c b ng tr 15 tr im ts , rèn c thu c c b ng tr
  4. Ti t 66 55 – 8 ; 56 – 7 ; 37 – 8 ; 68 – 9 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n các phép có nh trong ó s b tr có 2 ch s , s tr có 2 ch s Bi t th c hi n các phép tính liên ti p ( tính giá tr bi u th c s và gi i toán có l i văn ) II . dùng d y h c : b ng gài s , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 15 , 16 , 17 , 18 Yêu c u : c b ng tr 15 , 16 , 17 , 18 tr im t s . Nh n xét ghi i m 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : hs th c hi n phép tr 55 – 8 Hs nêu cách tính Gv ghi b ng 55 - 8
  5. 47 5 không tr ư c 8 , l y 15 – 8 = 7 vi t 7 nh 1 , 5 – 1 = 4 vi t 4 Yêu c u các em s th o lu n nhóm 2 th c hi n các phép tính ghi vào gi y nháp 37 – 8 các em hãy nêu ti p cách tính c a phép tính Hs th o lu n nhóm 2 làm vào gi y 56 – 7 , 37 – 8 , 68 – 9 nháp Cn nêu ây là phép tr có nh trong ph m vi 100 i di n nhóm trình bày 56 37 68 - - - 7 8 9 49 29 59 1 hs c yêu c u Ho t ng 2 : hs theo dõi bài t p 1 / 68 3 t th c hi n vào phi u , m i t 1 T 1: câu 45 75 95 65 15 i di n 3 t lên s a bài - - - - - 9 6 7 8 9 36 69 88 57 6 T 2 66 96 36 56 46 - - - - -
  6. 7 9 8 9 7 59 87 28 47 39 T 3 87 77 48 58 35 - - - - - 9 8 9 9 7 Hs làm vào phi u 78 68 39 49 28 1 hs làm bài vào b ng ph Bài 2 sgk / 66 : tìm x x + 9 = 27 7 + x = 35 x + 8 = 46 h nhóm 66 , m i nhóm v vào gi y A4 thi ua x = 27 – 9 x = 35 – 7 x = 46 – 8 x = 18 x = 28 x = 38 Ho t ng 3 : c ng c trò chơi Trò chơi : v hình theo m u Ho t ng nhóm 6 v hình nhóm nào nhanh hơn dán trư c lên b ng s th ng cu c Gv nh n xét và h i hình nhóm b n v g m
  7. có nh ng hình gì ghép l i v i nhau Nh n xét tuyên dương Nh n xét ti t h c : khen ng i hs