Xem mẫu

 1. Ti t 7 : S B TR –S TR – HI U I . M c tiêu : giúp hs bư c u bi t tên g i thành ph n và k t qu c a phép tr . C ng c v phép tr (không nh ) các s có 2 ch s và gi i toán có l i văn II . dùng d y h c : b ng cài s , th ch , s , vbt III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Bài m i : Giơi thi u s b tr – s tr – hi u Gv nêu k t h p g n các s lên b ng cài cùng d u – , = , cô có phép tr 59 – 35 Yêu c u các em hãy nh m xem 59 – 35 = 24 , g n s 24 -2 h c sinh c l i phép tr , Ch vào t ng s trong phép tr k t h p v i thao tác c l p nh m và tr l i g n th ch s b tr , s tr , hi u Nêu : trong phép tr 59 - 35 = 24 59 g i là s b tr 35 g i là s tr 24 g i là hi u - c l p quan sát ch vào phép tr yêu c u hs nêu tên g i thành ph n và k t qu c a phép tr 59 - 35 = 24 s b tr s tr hi u Yêu c u : l y b ng cài cács và th ch s b tr , s
 2. tr , hi u Hư ng d n t tính và tính k t qu G n tên g i c a các thành ph n và k t qu c a phép tr tương ng v i các s Ghi b ng : 59 s b tr - 35 s tr 24 hi u - 2 hs nêu cách t tính và tên t tính và tính k t qu cu phép tr 79 – 46, nêu g i c a các s tên g i các thành ph nvà k t qu c a phép tr 79 – 46 = - c l p làm b ng con 33 - 2 h c sinh nêu mi ng Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 2 v bài t p / 9 : i n vào ô tr ng - c l p làm vào v S b tr 28 60 98 79 16 75 S tr 7 10 25 70 0 75 Hi u 21 50 73 9 16 0 Bài 3 v bài t p / 9 : t tính r i tính hi u ( theo m u ) - 1 h c sinh c yêu c u S b tr :87 , s tr : 32 : 87 – 32 , 68 – 18 , 49 – 40 87 87 68 49 - - - - 32 53 18 40 - c l p làm bài , 3 h c sinh
 3. 55 34 50 9 lên b ng ch a bài C ng c : t tính tr vi t s b tr , s tr sao cho ơn v th ng c t ơn v c a s b tr , ch c th ng c t v i ch c c a s b tr , vi t d u – và k v ch ngang ( tr t ph i sang trái ) Bài 4 v bài t p / 9 Bài gi i : dài m nh v i còn l i : - 1h c sinh c yêu c u , c 9 – 5 = 4 ( dm ) l p làm vào v áp s : 4 dm Trò chơi : n i ch s , m i t c 3 h c sinh ti p s c - trò chơi ti p s c làm bài theo yêu c u c a trò chơi , m i s n i úng v i ch s t1 i m Treo 2 b ng ph ghi n i dung trò chơi 57 – 4 = 53 44 – 12 = 32 sbt st h sbt st h Nh n xét d n dò : nh n xét ti t h c
 4. Ti t 8 : LUY N T P I . M c tiêu : - Giúp hs c ng c v phép tr không nh , tính nh m và tính vi t ( t tính r i tính) g i thành ph n và k t qu c a phép tr , gi i bài toán có l i văn Bư c u làm quen v i bài t p d ng tr c nghi m II . dùng d y h c : v bài t p , gi y kh l n ghi n i dung bài 5 sách giáo khoa / 10 III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh - hát 2 . Ki m tra bài cũ : s b tr , s tr , hi u nêu tên g i thành ph n và k t qu c a phép tr - vài h c sinh nêu 76 - 25 = 51 (nh n xét ) t tính r i tính k t qu - 1em lên b ng th c hi n c l p làm vào b ng con 32 + 25 , nêu tên g i c a t ng s trong phép c ng ó - nh n xét ph n ki m tra bài cũ 3 . Bài m i - nh c l i t bài Ho t ng 1 : gi i thi u bài luy n t p Ho t ng 2 : th c hành luy n t p C l p luy n t p th c hi n b ng con 88 49 66 96 57
 5. - - - - - 36 15 44 12 53 52 34 22 84 04 - h c sinh nêu tên g i c a s theo yêu c u c a giáo viên Nêu tên g i các thành ph n và k t qu c a phép tr Bài 1 v bài t p / 10 : tính nh m : - Lưu ý h c sinh nh m t trái sang ph i r i ghi k t qu tính nh m 80 – 20 – 10 = 50 - 2 h c sinh nêu k t qu và cách nh m 80 – 30 = 50 70 – 30 – 20 = 20 70 – 50 = 20 90 – 20 – 20 = 50 90 – 40 = 50 Bài 2 v bài t p / 10 : t tính r i tính hi u bi t s b tr , s tr l n lư t là - 1 h c sinh c yêu c u 67 và 25 99 và 68 64 và 14 - 2 h c sinh nêu k t qu và cách nh m 67 99 64 -- -- -- 25 68 14
 6. 42 31 30 Bài 3 v bài t p / 10 : gi i toán Hư ng d n phân tích toán - s i dây dài 38 dm Bài toán cho bi t gì ? - 26 dm bài toán còn cho bi t con ki n bò trên s i dây dó d ư c bao nhiêu dm? - con ki n ph i bò ti p bao Bài toán h i gì ? nhiêu dm n u bên kia - 1hs lên b ng – c l p làm vào v Bài gi i : dài c a s i dây ki n ph i bò : 38 – 26 = 12 ( dm) áp s : 12 dm - Hs th o lu n nhóm 4 cùng Bài 5 sách giáo khoa / 10 : khoanh vào ch t nhau trao i ch n cách tr l i tr ơc câu tr l i úng úng Ch n 4 nhóm th c hi n nhanh nh t lên ghi k t qu i di n nhóm th c hi n lên b ng b ng - Gv k t lu n: Trong kho còn l i 60 cái gh do ó ph i khoanh vào - tr l i ch C 4 . C ng c trò chơi : hôm nay các em luy n t p ư c nh ng ki n th c gì ? Trò chơi : c l p cùng tham gia trò chơi , t nào ưa - Hs nêu l i tiêu nhanh k t qu úng s th ng cu c - Thi ua th c hi n b ng con , Tìm các s h ng có t ng 40 , tìm hi u là 20 thi ua 3 t
 7. 30 + 10 20 + 20 60 – 40 50 – 30 Nh n xét d n dò: nh n xét ti t h c Ti t 9 : LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : giúp h c sinh c ng c v - c , vi t các s có 2 ch s - S tròn ch c , s li n trư c và li n sau c a 1 s - Th c hi n phép c ng , tr không nh - Gi i bài toán có l i văn II . dùng h c t p : v bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : - hát 2 . Bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u bài : bài luy n t p chung - nh c l i t a bài Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 sgk / 10 : vi t các s
 8. L n lư t c yêu c u c a bài 1a , b , c a). T 40 n 50 b). T 68 n 74 - C l p vi t vào b ng con c). Tròn ch c và bé hơn 50 Yêu c u c các s e c a t ng ph n theo th t t bé n l n và ngư c l i a) . 40 , 41 , 42 , 43 …….. 50 50 , 49 , 48 , 47 ………40 b). 68 , 69 , 70 …….. 74 3 hs cs 74 , 73 , 72 ………68 c) . 10 , 20 , 30 , 40 40 , 30 , 20 , 10 Bài bài t p / 11 : i n vào ch ch m Ch a bài : a) . S li n sau c a 79 là 80 - hs c yêu c u bài b). S li n trư c c a 90 là 89 - h c sinh t làm c). S li n sau c a 99 là 100 d) . S li n trư c c a 11 là 10 e) . S l n hơn 25 bé hơn 27 là 24 g) . S l n hơn 42 bé hơn 45 là 43 Bài 3 v bài t p / 4 : t tính r i tính Ch a bài : yêu c u hs nêu tên g i c a phép ó
 9. 99 – 18 42 + 24 86 – 32 32 + 57 99 42 86 32 - 1 hs c yêu c u bài , 2 h c sinh lên b ng làm , c l p làm -- + -- + v bài t p 18 24 32 57 81 66 54 89 Bài 4 vbt / 11 : gi i toán - 1hs c yêu c u Phân tích : Bài toán cho bi t gì ? - m hái ư c 32 qu cam, ch hái ư c 35 qu cam Bài toán h i gì ? - m và ch hái ư c bao Bài gi i : nhiêu qu cam S qu cam m và ch hái : - làm bài vào v 32 + 35 = 67 ( qu ) áp s : 67 qu cam 4 . C ng c trò chơi : Luy n t p nh ng ki n th c gì ? - tr l i Trò chơi thi ua vi t s - 3 t thi ua vi t nhanh vào b ng con Vi t các s tròn ch c t 50 n 90 Nh n xét tuyên dương 5 . Nh n xét d n dò : Rèn luy n d ng toán c ng tr trong ph m vi 100 không nh
 10. t tính và tính k t qu c a phép c ng phép tr Nh n xét : phê bình h c sinh h c t p chưa chăm , thi u c n th n Tuyên dương h c sinh t i m 10 Ti t 10 : LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : giúp hs c ng c v : Phân tích s có 2 ch s thành t ng c a s ch c và s ơn v Phép c ng , phép tr tên g i các thành ph n và k t qu c a t ng phép tính , th c hi n phép tính Gi i toán có l i văn Quan h gi a dm và cm II . dùng d y h c : b ng ph trình bày n i dung bàie t p 2a , b sgk / 4 , v , b ng con III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : - hát 2 . Bài m i :
 11. Ho t ng 1 : gi i thi u bài Các ti t h c trư c các em ư c rèn luy n v cách - nh c l i t a bài phân tích s có hai ch s thành t ng c a ch c và ơn v , th c hi n phép tính c ng tr . Hôm nay các em ti p t c c ng c ki n th c qua bài Luy n t p chung Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 sách giáo khoa / 11 Vi t các s theo m u : 25 , 62 , 99 , 87 , 39 , 85 Vi t b ng m u : 25 = 20 + 5 Gv c 2 c p s yêu c u hs phân tích s 25 = 20 + 5 - C l p làm b ng con 62 = 60 + 2 - 2 hs nêu cách cs ,k t 99 = 90 + 9 qu phân tích 87 = 80 + 7 39 = 30 + 9 85 = 80 + 5 Bài 2 sgk / 11 S h ng 30 52 9 7 S h ng 60 14 10 2 T ng 90 66 19 9 S b tr 90 66 19 25 S tr 60 32 19 15 - 2 h c sinh nêu cách làm
 12. Hi u 30 31 0 10 Mu n tìm t ng l y s h ng c ng v i s h ng Mu n tìm hi u l y s b tr tr i s tr Treo b ng ph ch a bài Bài 3 sgk / 11 : tính - C l p làm bài 48 65 94 32 56 - 2 hs nêu k t qu , l p làm v , 2 h c sinh lên b ng làm bài + -- -- + -- 30 11 42 32 16 - c l p làm bài 78 54 52 64 40 Bài 4 sgk / 11 : gi i toán - làm bài vào v - H c sinh c kĩ toán và t trình bày bài gi i Bài gi i : S qu cam ch hái ư c là : 85 – 44 = 41 ( qu ) áp s : 41 qu cam Bài 5 sgk / 11 : h i mi ng - H c sinh nêu mi ng 1dm = ? cm -10 cm , 1dm
 13. 10 cm = ? dm - tr l i ph n n i dung 4 . C ng c d n dò : luy n t p nh ng ki n th c gì ? Trò chơi : i n s vào ô tr ng - 3 hs i di n 3 t thi ua 28 = 20 + 27 + = 47 35 - =5 5 . Nh n xét d n dò : ôn l i cách c vi t các s trong ph m vi 10 Luy n t p gi i toán có l i văn
 14. Ti t 11 : KI M TRA I . M c tiêu : ki m tra k t qu ôn t p u năm h c c a hs - c s , vi t s có hai ch s - Vi t s li n trư c , s li n sau - Kĩ năng th c hi n phép c ng vàe phép tr (không nh ) trong ph m vi 100 - Gi i toán có l i văn b ng m t phép tính + , - - Vi t s o dài o n th ng II . Giáo viên chu n b ki m tra trong 40 phút : Bài 1 ( 2 ) Vi t các s sau theo th t t l n n bé : 80 , 10 , 50 , 100 , 90 , 20 Vi t các s t 50 n 90 Bài 2 ( 2 ) a) S li n trư c c a 89 là ….. b) S li n sau c a 75 là ……. Bài 3 ( 2 ) : Tính : 50 cm + 30 cm = 70 cm – 50 cm = 5 + 40 + 10 = 90 – 10 – 60 = Bài 4 ( 2 ) : t tính r i tính k t qu
 15. 45 + 10 68 – 8 25 + 30 8 + 43 45 68 25 8 + -- + + 10 8 30 43 Bài 5 ( 1 ) o o n th ng AB dài m y cm ? vi t s thích h p vào ch ch m …….. cm Bài 6 ( 2 ) Gà nhà Lan ư c 12 qu tr ng . Gà nhà H ng ư c 10 qu tr ng . H i nhà Lan và nhà H ng có bao nhiêu qu tr ng t t c ?
 16. Ti t 12 : PHÉP C NG CÓ T NG B NG 10 I . M c tiêu : giúp hs c ng c v phép c ng có t ng b ng 10 ( ã h c l p 1 ) và t tính c ng theo c t ơn v , ch c C ng c v xem gi úng trên m t ng h II . dùng d y h c : 10 que tính , vbt III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát hát 2 . Ki m tra bài cũ : nh n xét bài ki m tra Ho t ng 1 : gi i thi u bài : phép c ng có t ng b ng 10 Ho t ng 2 : gi i thi u phép c ng Bư c 1 : cài 6 que tính - Hs quan sát tr l i H i : có m y qt ? - Hs nêu mi ng 6 que tính - H c sinh th c hi n que tính trên bàn ? 6 qt - Hs t 6 que tính 6 qt vi t vào c t nào ? - vi t 6 c t ơn v - ghi b ng - giáo viên ính thêm 4 que tính Cô ính thêm m y que tính n a ? - 4 que tính - Hs th c hi n l y 4 que tính dư i 6 que tính ,
 17. thêm 4 qt vi t 4 c t nào ? ghi b ng 6 qt thêm 4 qt ư c bao nhiêu qt ? - hs ki m tra que tính bó thành 1 bó - 10 que tính h c sinh ki m tra s que tính - Giáo viên cùng th c hi n : 6 + 4 = ? G n d u + vào b ng cài Nêu : 6 + 4 = 10 , vi t 0 c t ơn v th ng c t v i 6 và 4 , vi t 1 c t ch c - Hs ki m tra que tính nêu ch c ơn v 6 4 1 0 Bư c 2 : hư ng d n t tính Vi t 6 vi t 4 th ng c t v i 6 , vi t d u + và k ngang 6 - t tính b ng con + 4 10 - C l p th c hi n tính k t qu 6 + 4 = 10 , vi t 0 vào c t ơn v , vi t 1 vào c t 3 hs nêu k t q a ch c v y 6 + 4 = 10 , 4 + 6 = 10 Ho t ng 3 : luy n t p th c hành
 18. Bài 1 : 9+1= 10 = 9 + 1 1+9= 10 = 1 + 9 8+2= 10 = 8 + 2 - Hs nêu mi ng 2+8= 10 = 2 + 8 7+3= 10 = 7 + 3 3+7= 10 = 3 + 7 6+4= 10 = 6 + 4 4+6= 10 = 4 + 6 Bài 2 v bài t p 5 7 1 6 + + + + 5 3 9 4 - 1 h c sinh c yêu c u 10 10 10 10 - c l p làm bài Bài 3 v bài t p - 1 hs ch a bài 5+5+8= 4+5+0= 9+1+2= 8+2+4= - c l p làm bài 6+4+5= - 1 hs ch a bài 7+3+1=
 19. Bài 4 sách giáo khoa Quan sát xem ng h ch m y gi 7h , 5h , 10h th o lu n nhóm 4 , i di n nhóm trình bày 4 . C ng c d n dò : ôn l i bài h c Trò chơi : gv nêu ng h ch m y gi ? nhóm nào nêu nhanh nh t s th ng cu c thi ua theo nhóm t p xem ng h Gv nêu : 8h , 12 h , 1h Nh n xét tuyên dương , phê bình