Xem mẫu

  1. Ti t 69 : B NG TR I . M c tiêu : giúp hs c ng c các b ng tr có nh 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 tr i m t s , v n d ng các b ng c ng tr d tính c ng r i tr liên ti p , luy n t p kĩ năng v hình II . dùng d y h c : b ng ph v s n bài t p 3 sgk / 69 III . Các ho t ng d y h c ch y u Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u bài Ho t ng 2 : th c hành Bài 1 sgk / 69 : tính nh m Ho t ng nhóm 4 : thi ua ghi nhanh k t qu vào Th o lu n nhóm 4 , ghi k t qu vào phép tính ai nhanh nh t , nhóm nào nhanh em bài phép tính n p trư c và ki m tra úng s th ng cu c Hs ki m tra chéo k t qu 11 – 2 = 9 12 – 3 = 9 13 – 4 = 9 11 – 3 = 8 12 – 4 = 8 13 – 5 = 8 11 – 4 = 7 12 – 5 = 7 13 – 6 = 7 11 – 5 = 6 12 – 6 = 6 13 – 7 = 6 11 – 6 = 5 12 – 7 = 5 13 – 8 = 5
  2. 11 – 7 = 4 12 – 8 = 4 13 – 9 = 4 11 – 8 = 3 12 – 9 = 3 11 – 9 = 2 14 – 5 = 9 15 – 6 = 9 16 – 7 = 9 14 – 6 = 8 15 – 7 = 8 16 – 8 = 8 14 – 7 = 7 15 – 8 = 7 16 – 9 = 7 14 – 8 = 6 15 – 9 = 6 14 – 9 = 5 17 – 8 = 9 17 – 9 = 8 Bài 2 / 69 : tính 5+6–8= 9+8–9= 3+9–6= 8+4–5= 6+9–8= 7+7–9= Tính nh m và ghi k t qu tính Ho t ng 3 : c ng c trò chơi C l p làm vào v Trò chơi : thi ua v hình theo m u 1 hs làm b ng ph c l p v hình vào gi y nháp , ai nhanh th ng cu c
  3. C ng c d n dò : c b ng tr 11 , 13 , 12 D n dò v nhà h c thu c b ng tr 3 hs c Nh n xét ti t h c , tuyên dương hs
  4. TI T 70 : LUY N T P I. M c tiêu : Giúp HS c ng c phép tr có nh ( tính nh m và tính vi t ) v n d ng làm tính, gi i Tóan. C ng c cách tìm s h ng chưa bi t, s b tr . Ti p t c làm quen v i vi c ư c lư ng dài o n th ng . II. Chu n b : b ng ph ghi s n n i dung luy n t p. III. Các h at ng d y h c : 1) n nh : 2) Bài cũ : s a BT 1, 2. Nh n xét ghi i m. 3) Bài m i: Gi i thi u bài : Luy n t p. GV HS -Bài 1 / 70: GV nêu yêu c u. Hư ng d n -HS n i ti p tính nh m t ng c t. làm bài : ng viên HS thi ua tính nh m , -Lên ghi b ng. nhanh úng. 18 – 9 = 9 16 – 8 = 8 14 – 7 = 7 -GV s a bài. Nh n xét ghi i m. 17 – 8 = 9 15 – 7 = 8 13 – 6 = 7 -Bài 2 / 70 : Hư ng d n cách t tính r i -HS làm b ng con tính. 1 em lên b ng s a bài. 35 57 63 8 9 5
  5. GV s a bài . nh n xét ghi i m. -bài 3 / 70 : Tìm x : x + 7 = 21 8 + x = 42 GV h i l i cách tìm s h ng chưa bi t. -HS nêu : Mu n tìm s h ng chưa bi t ta l y t ng tr i s h ng ã bi t. G i HS lên làm . nh n xét ghi i m. -HS làm PHT. 1 em lên s a bài. -Bài 4/ 70 : GV treo b ng ph , c , nêu yêu c u. Hư ng d n cách làm. -HS gi i vào v : GV s a bài . nh n xét ghi i m. Bài gi i : -Thu v vài em, ch m, nh n xét ghi i m. S ư ng thùng bé là: -Bài 5: Hư ng d n ch n câu tr l i úng : 45 – 6 = 39 ( kg) 1 dm = 10 cm. Tính nh m bi t : áp s : 39 kg MN = 9 cm. 4) C ng c : D n v làm VBT. Nh n xét ti t h c. -HS khoanh vào ch C