Xem mẫu

 1. Ti t 58 : 33 – 5 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép tr có nh , s b tr là s có hai ch s và ch s hàng ơn v là 3 , s tr là s có 1 ch s C ng c cách tìm s h ng trong phép c ng và tìm s b tr trong phép trt II . dùng d y h c : 3 th qt vàe 13 qt r i , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ : 13 tr i m t s 13 – 5 , m i 2 hs n i ti p c b ng tr 13 em c 3 phép tính c toàn b ng tr 13 Nh n xét ghi i m 3 . Bài m i : - gi i thi u bài Hôm nay cô cùng các em tìm hi u bài toán 33 – 5 , 2 hs nêu l i bài ghi t a bài - T ch c cho hs t tìm ra k t qu c a phép tr 33 –5 Thao tác g n qt lên b ng L y 33 qt em l y th nào ? (3 th và 3 qt r i )
 2. Có 33 qt l y i 5 qt còn l i m y qt ? Mu n bi t còn l i bao nhiêu qt em làm th nào ? Hs l y 3 th qt và 3 qt r i ( 33 – 5 ) G n 33 – 5 lên b ng gài 2 hs nh c l i bi t 33 – 5 b ng bao nhiêu các em tính trên qt Ghi nh n các cách làm c a hs ch n 1 cách làm , hư ng d n hs thao tác làm Mu n l y i 5 qt thì l y i 3 qt r i thay 1 th 1 ch c b ng 10 qt , l y ti p 2 qt n a còn l i 8 qt r i hs tính 35 – 5 trên qt 2 ch c qt v i 8 qt là bao nhiêu ? ( 28 qt ) có 35 qt l y i 28 qt còn l i bao nhiêu qt ? V y 33 – 5 b ng bao nhiêu ? G n 33 – 5 = 28 lên b ng gài 2 hs tr l i 33 - c l p t tính vào b ng gài 5 1 hs nêu cách tính 28 3 không tr ư c 5 l y 13 - 5 = 8 vi t 8 nh 1 , 3 – 1 b ng 2 vi t 2 - th c hành Bài 1 sgk : tính
 3. 63 53 73 83 2 hs nêu mi ng cách tính - - - - 9 8 4 7 c l p làm phi u 54 45 69 76 1 hs lên b ng gi i Bài 2 sgk 1 43 93 33 - - - hs c yêu c u 5 9 6 c l p làm phi u 38 84 27 1 em lên b ng gi i Bài 3 : tìm x x + 6 =33 8 + x = 43 x = 33 – 6 x = 43 – 8 x = 27 x = 35 hs nêu mi ng Trong phép tính x – 6 – 53 : x g i là gì ? ( s b tr hs c yêu c u ) các nhóm thi ua v vào nháp , thu X – 6 = 53 gi y nháp nh n xét X = 53 + 6 X = 69 Bài 4 sgk : hãy v 9 ch m tròn trên 2 o n th ng
 4. c t nhau sao cho m i o n th ng u có 5 ch m tròn c l p làm thi vào gi y 4. C ng c trò chơi : Các t thi ua i n , S vào phép tính 72 – 19 = 54 53 - 24 =29 Làm b ng con thi ua 33 - 6 = 28 S 5. Nh n xét d n dò: Chu n b 5 th qt và 13 qt r i Nh n xét ti t h c : khen ng i hs
 5. Ti t 59 : 53 – 15 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép tr có nh ,s b tr là s có 2 ch s và có ch s hàng ơn v là 3 , s tr là s có 2 ch s , bi t v n d ng phép tr ãh c làm tính C ng c cách tìm s b tr và s h ng chưa bi t , t p n i 4 i m có hình vuông II . dùng d y h c : 5 th qt và 13 qt r i , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Ki m tra bài cũ : 33 – 5 Nêu pt hs làm b ng con 73 – 6 C l p làm b ng con Tìm x : x+ 7 = 53 1 hs lên b ng x = 53 – 7 x = 46 3 . Bài m i : - gi i thi u bài 2 hs nêu t a bài - t ch c cho hs t tìm ra k t qu c a phép tính 53 – 15 Thao tác g n qt yêu c u hs l y 53 qt em l y như hs l y 5 th và 3 qt r i th nào ? ( 5 th qt và 3 qt r i )
 6. Nêu toán : có 53 qt l y i 15 qt , h i còn l i bao nhiêu qt ? hs tr l i Mu n bi t còn l i bao nhiêu qt em làm th nào ? ( l y 53 – 15 ) G n 53 – 15 lên b ng gài bi t 53 – 15 b ng bao nhiêu các em tính trên qt Hs tính 53 – 15 trên qt Ghi nh n các cách làm c a hs 2 hs nêu cách làm Ch n 1 cách làm , hư ng d n hs thao tác l i trên qt c l p cùng th c hi n Mu n l y i 15 qt trư c h t ta l y i 3 qt r i , thay th 1 ch c qt b ng 10 qt l y ti p i 2 qt n a còn l i 8 qt Sau ó l y 1 th 1 ch c qt n a còn l i 3 ch c qt và 8 qt r i H i 3 ch c qt v i 8 qt là bao nhiêu qt ? ( 38 qt V y 53 – 15 = 38 Các em v a tính ư c k t qu c a 53 – 18 d a trên qt , các em hãy t tính và th c hi n vào b ng gài Nêu cách tính , vi t 53 , vi t 15 th ng c t v i 5 và C l p t tính trên b ng gài 3 , vi t d u tr gi a 2 s 53 và 15 , k v ch ngang 2 hs nêu cách t tính dư i 1 và 5 Nêu cách t tính 53 2 hs nêu cách tính -
 7. 15 38 3 không tr ư c 5 l y 13 – 5 = 8 vi t 8 nh 1 , 1 thêm 1 b ng 2 , 5 – 2= 3 vi t 3 H i em có nh n xét gì v phép tính này ? ( s b tr là s có 2 ch s , ch s hàng ơn v là 3 , s tr là Hs nh n xét s có 2 ch s ) Nh n m nh ây là phép tr có nh d ng 53 – 15 khi tính k t qu em nh thêm 1 sang hàng ch c c a s tr - th c hành Bài 1 / 39 : tính Nêu l n lư t t ng phép tính và ghi b ng , tính k t 83 43 93 63 73 qu − − − − − 19 28 34 36 27 L p làm b ng con 64 15 59 27 46 1 hs nêu mi ng gv cho hs nêu cách tính Bài 2 : t tính r i tính hi u , bi t s b tr và s tr l n lư t là : 63 và 24 83 và 39 53 và 17 63 83 53 - - - 24 39 17 c l p t làm vào phi u hs ki m tra chéo phi u
 8. 39 44 46 Bài 3 sgk : tìm x x – 18 = 9 x + 26 = 73 35 + x = 83 x = 9 + 18 x = 73 – 26 x = 83 – 35 hs t làm vào phi u x = 27 x = 46 x = 48 1 hs lên b ng gi i Bài 4 sgk : v hình theo m u C ng c trò chơi : nêu cách t tính 53 – 15 v hình theo m u Trò chơi : n i phép tính ng v i k t qu , treo 2 b ng ph ghi n i dung trò chơi , gv nêu cách chơi cùng th c hi n cùng m t lúc ai nhanh nh t th ng cu c 83 43 63 73 43 33 - - - - - - 3 t thi ua m i t 2 b n lên 38 17 15 29 18 12 khoanh vào k t qu , ch a bài 45 26 48 44 25 21 a . 45 c . 58 g . 25 b . 25 d . 44 h . 31 Nh n xét d n dò : khen ng i và nh c nh hs
 9. Ti t 60 : LUY N T P I . M c tiêu : - giúp hs c ng c b ng tr ( 13 tr i m t s , tr nh m ) - C ng c kĩ năng tr có nh ( t tính theo c t ) v n d ng các b ng tr làm tính và gi i toán II . dùng h c t p : - phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u bài giúp các em bi t v n d ng các b ng tr ãh c làm tính và gi i toán , ti t toán hôm nay các em h c bài luy n t p Ho t ng 2 : luy n t p th c hành Bài 1 sgk / 60 : tính nh m Hs n i ti p nhau nêu k t qu 13 – 4 13 – 6 13 – 8
 10. 13 – 5 13 – 7 13 – 9 1 hs c yêu c u Bài 2 : t tính r i tính hs làm b ng con theo dãy Dãy A : 63 – 35 Dãy B : 73 – 29 Dãy C : 33 – 8 H i : em có nh n xét gì v phép tính 63 – 7 = 6 và 63 – 13 = 6 ? Bài 4 sgk / 60 : gi i toán Bài gi i : S quy n v cô giáo còn l i : 63 – 48 = 15 ( quy n ) 1 hs c toán áp s : 15 quy n hs t làm vào phi u Bài 5 sgk / 60 : Khoanh và ch t trư c câu tr 2 hs c l i gi i l i úng Hư ng d n : các em th c hi n phép tr 43 – 26 r i i chi u k t qu v i t ng câu tr l i , ch n ra câu tr l i úng Ch a bài : khoanh và ch c ( 17 ) hs t làm vào phi u 3 . C ng c trò chơi : c l p ghi b ng con Cách chơi : khi cô hô k t qu các em s tìm ngay k t qu úng K t qu : 25 10 + 15 = 25 33 – 8 = 25 18 + 7 = 25 43 – 18 = 25
 11. Nh n xét hs làm nhanh nh t Khen ng i hs D n dò : làm bài 2b sgk / 60 Chu n b 1 bó 1 ch c qt và 4 qt r i Tuyên dương phê bình hs