Xem mẫu

  1. Ti t 56 : TÌM S B TR I . M c tiêu : giúp hs bi t cách tìm s b tr khi bi t hi u và s tr C ng c v o n th ng và tìm i m c t nhau c a hai o n th ng II . dùng d y h c : 10 ô vuông , kéo , phi u h c t p III .Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ 3 . Bài m i : - gi i thi u bài G n 10 ô vuông lên b ng gài H i có bao nhiêu ô vuông ? 10 ô vuông C t 4 ô vuông k t h p h i : b t i 4 ô vuông h i Hs tr l i còn l i bao nhiêu ô vuông ? 6 ô vuông Làm th nào bi t r ng còn l i 6 ô vuông ? ( l y 10 – 4 = 6 ) Hs nêu Yêu c u : nêu tên g i các thành ph n và k t qu trong phép tính 10 – 4 = 6 G n thanh th ghi tên g i 10 - 4 = 6
  2. s b tr s tr hi u Nêu bài toán : có 1 m nh gi y ư c c t th2nh 2 ph n , ph n th nh t có 6 ô vuông ,ph n th 2 có 4 ô vuông , h i lúc u t gi ycó bao nhiêu ô vuông ? Yêu c u l p phép tính tìm s ô vuông lúc u có C l p l p phép tính 6 + 4 = 10 trên , em nh n xét gì ? b ng gài Làm th nào tìm ư c s b tr ? Th o lu n nhóm 4 +4=6 G i s b tr chưa bi t là x 2 hs nêu mi ng Khi ó ta vi t ư c x – 4 = 6 th o lu n nhóm 2 X g i là gì ? 4 g i là gì ? 6 g i là gì ? Ghi b ng Mu n tìm s b tr ta l y hi u c ng v i s tr x–4=6 hs nêu mi ng x=6+4 3 hs nh c l i x = 10 -,th c hành Bài 1 sgk / 56 x–4=8 x – 9 = 18 x – 10 = 25 x=8+4 x = 18 + 9 x = 25 + 10 hs làm b ng con x = 12 x = 27 x = 35 x – 8 = 24 x – 7 = 21 x – 12 = 36 x = 24 + 8 x = 21 + 7 x = 36 + 12 x = 32 x = 28 x = 48
  3. Bài 2 sgk / 56 c l p làm phi u S b tr 11 21 49 62 94 1 hs lên b ng S tr 4 12 34 27 48 Hi u 7 9 15 35 46 Bài 3 sgk / 56 : i n s 5 hs ti p n i nhau ính s lên b ng gài T ch c trò chơi thi ua theo nhóm 6 i n nhanh s vào ô tr ng Tuyên dương nhóm làm nhanh , vi t s p th o lu n nhóm 6 , i di n nhóm dán phi u kh l n lên b ng 7 5 10 6 5 Bài 4 sgk / 56 1 hs c yêu c u c l p làm phi u 1 hs gi i b ng ph 3 . C ng c trò chơi : mu n tìm s b tr ta làm th nào ? Trò chơi : thi ua i n , S vào k t qu , t nào nhanh th ng cu c x – 7 = 28 x = 28 + 7 x = 35
  4. 4 . Nh n xét d n dò : chu n b 1 ch c qt và 3 qt r i C l p làm b ng con Khen ng i và nh c nh hs Ti t 57 : 13 tr im ts 13 – 5 I . M c tiêu : giúp hs - T l p b ng tr có nh d ng 13 – 5 và bư c u h c thu c b ng tr ó - Bi t v n d ng b ng tr ãh c làm tính và gi i bài toán II . dùng d y h c : 1 bó 1 ch c qt và 3 qt r i III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ : tìm s b tr Mu n tìm s b tr ta làm th nào ? Hs tr l i Hs làm b ng con : x – 3 = 29 C l p làm b ng con Nh n xét chung 3 . Bài m i :
  5. - hư ng d n hs th c hi n phép tr d ng 13 – 5 và l p b ng tr 13 tr im ts Thao tác g n qt lên b ng yêu c u hs : l y 13 qt em l y như th nào ? ( 1 ch c qt và 3 qt r i ) Nêu toán : có 13 qt l y 5 qt h i còn l i m y qt ? 2 hs tr l i Mu n bi t còn l i bao nhiêu qt em làm th nào ? ( l y 13 – 5 ) 2 hs nh c l i G n 13 – 5 = ? lên b ng gài bi t 13 – 5 = ? em th c hi n phép tính trên qt Ghi nh n các cách làm c a hs Cách 1 : m b t 5 qt có 13 qt em m b t 5 qt 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , còn 8 qt V y 13 – 5 = 8 hs tính trên qt Cách 2 : tháo bó 1 ch c qt có t t c 13 qt r i b t 2 hs nêu cách làm i 5 qt , còn 8 qt , v y 13 – 5 = 8 Gv k t lu n cách tính c a hs u úng , ch n 1 cách nhanh nh t , b t 5 qt t 13 qt em b t 3 qt còn 1 ch c qt Tháo bó 1 ch c qt có 10 qt r i l y ti p 2 qt n a còn l i m y qt ? hs làm theo GV V y có 13 qt l y i 5 qt còn l i 8 qt H i 13 – 5 = ? ( 8 ) g n 13 – 5 = 8 lên b ng gài Hs t tính :13
  6. 5 8 Hs hs tr l i 13 - 5 = 8 vi t 8 th ng c t v i 3 và 5 Xây d ng b ng tr Hs nêu cách tính Dán t gi y kh to ghi s n các phép tr ttong b ng tr hs dùng qt e tính 13 – 4 = 9 13 – 7 = 6 13 – 5 = 8 13 – 8 = 5 Th o lu n nhóm 2 13 – 6 = 7 13 – 9 = 4 2 hs nêu cách tính Hs rèn c thu c b ng tr c xuôi t trên xu ng , ngư c t dư i lên - th c hành Bài 1 : tính nh m 9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 4 + 9 = 13 5 + 8 = 13 6 + 7 = 13 3 hs c,l p ng thanh 13 – 9 = 4 13 – 8 = 5 13 – 7 = 6 13 – 4 = 9 13 – 5 = 8 13 – 6 = 7 Bài 2 : t tính và tính k t qu 13 13 13 13 1 hs c yêu c u - - - - 6 9 7 4 7 4 6 9
  7. c l p làm phi u 1 hs nêu mi ng 13 13 13 13 - - - - 8 9 6 8 5 4 7 5 Bài 4 : Hs c yêu c u và gi i vào phi u Bài gi i : S xe p còn l i : 1 hs làm b ng ph 13 – 6 = 7 ( xe) áp s : 7 xe p 4 . C ng c trò chơi : Trò chơi : truy n i n c b ng tr ãh c Cách chơi : cô nêu nhanh phép tính và ch nh 1 em nêu k t qu , n u em nói úng s có quy n ch nh b n khác Khen ng i hs nói úng , nhanh 5 . Nh n xét ti t h c : Chu n b 3 th qt và 13 qt r i ti t sau h c