Xem mẫu

  1. Ti t 5 : – XI – MÉT I . M c tiêu : giúp h c sinh bư c u n m ư c tên g i kí hi u và l n c a ơn v o êximét ( dm) - N m ư c quan h c a dm và cm ( 1dm = 10 cm) - Bư c u t p o và ư c lư ng các dài theo ơn v dm II . dùng d y h c :m t băng gi y có chi u dài 10 cm , thư c th ng dài 2 dm ho c 3 dm III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . Ki m tra bài cũ : luy n t p Treo b ng ph bài t p 5 sách giáo khoa / 6 32 6 5 4 - 2 h c sinh s a bài + + + + - l p nh n xét 4 21 20 2 77 57 8 95 - giáo viên h i h c sinh em nh m như th nào - tr l i bài th 2 ? ( nh n xét ph n ki m tra bài cũ ) 2 . D y bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u ơn v o dài (dm) yêu c u o dài băng gi y dài m y cm 10 cm còn g i là 1 dm
  2. 1 dm = ? cm - Hs nêu , l p ng thanh K t lu n : các o n th ng có dài là 1 dm , 2dm , 3 dm - C l p th c hi n o các o n Yêu c u các nhóm dùng thư c có v ch chia cm th ng trên phi u luy n t p k s n o các o n th ng sau ó vi t k t qu v a o các o n th ng u c trên m i o n th ng Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 v bài t p / 7 : xem hình v Hư ng d n quan sát hình v sau ó vi t t l n hơn ho c bé hơn vào ch tr ng – bài 1a - Ho t ng 4 nhóm, nhóm nào Vi t t ng n hơn ho c dài hơn i v i bài 1b nhanh , i di n nêu mi ng Bài 2 vbt / 7 : tính theo m u Lưu ý h c sinh không vi t thi u tên ơn v - 1 h c sinh c yêu c u bài 2 dm + 3 dm = 10 dm – 5 dm = - c l p làm bài 7 dm + 2 dm = 10 dm – 6 dm = - 2 h c sinh lên b ng ph làm 8 dm + 10 dm = 49 dm – 9 dm = và s a bài Bài 3 sgk / 7 Không dùng thư c o nghĩa là không dùng thư c o các o n th ng -1h c sinh c bài Hãy ư c lư ng dài nghĩa là so sánh nó v i o n th ng dài 1 dm ( 10 cm ) ã cho trư c oán xem các o n th ng AB và MN dài kho ng bào nhiêu cm
  3. Ch a bài : o n th ng AB dài kho ng 9cm o n th ng MN dài kho ng 12 cm - Hs th o lu n nhóm 2 ư c lư ng các o n th ng i di n nhóm trình bày k t 4 . C ng c trò chơi : trò chơi i n , S vào qu phép tính 1 dm = 10 cm 8 cm > 1dm 2 dm > 30 cm 1 dm < 10 cm 5 . Nh n xét d n dò : t p o dài các dùng h c t p c a em như thư c k , bút chì - 3 t thi ua t nào nhanh nh t Ti t 6 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c vi c nh n bi t dài 1dm , quan h gi a dm và cm T p ư c lư ng và th c hành s d ng ơn v o dm trong th c t II . dùng d y h c : thư c có v ch chia cm III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : - hát 2 . Ki m tra bài cũ : 3 . Bài m i :
  4. Ho t ng 1 : gi i thi u bài luy n t p - nh c l i t abài Ho t ng 2 : luy n t p th c hành Bài 1 sách giáo khoa / 8 Hư ng d n : - H c sinh nêu mi ng 10 cm = ? dm ( 1dm) 1 dm = ? cm ( 10 cm ) - H c sinh quan sát thư c th ng v ch ch 1 dm , v ch s 10 ch 10 cm hay 1dm , dài t v ch 0 n v ch 10 b ng 1 dm , v ch 10 ch 10 cm hay 1 dm tính t v ch 0 n v ch 10 - H c sinh nêu mi ng V vào gi y nháp o n th ng AB dài 1dm Bài 2 sách giáo khoa / 8 - Yêu c u th o lu n 4 nhóm tìm v ch ch 2 dm trên thư c th ng - Ho t ng 4 nhóm l n lư t t ng h c sinh tìm trên thư c 10 cm = dm , dài t v ch 0 n v ch 10 b ng 1 th ng v ch ch 2 dm , các b n dm , t dài t v ch 10 n v ch 20 b ng 10 cm hay trong nhóm nh n xét , i di n 1dm , t v ch 0 n v ch 20 có 10 dm + 1dm = 2dm , nhóm trình bài như v y v ch 20 trên thư c th ng ch 2 dm tính t v ch 0 n v ch 20 - Lưu ý h c sinh nói v ch 20 ch 2dm có nghĩa là dài t v ch 0 n v ch 20 ch 2 dm - H i em nào có th cho bi t 1dm = ? cm 2dm = ? cm ( 20 cm) - 2 h c sinh tr l i Bài 3 sách giáo khoa / 8 : i n s thích h p vào
  5. ch ch m , treo b ng ph ghi n i dung bài 2a , b , ti n - c yêu c u bài hành ch a bài 1dm = 10 cm 2dm = 20 cm 3dm = 30 cm 30cm = 3dm 60cm = 6dm 70cm = 7dm - h c sinh làm vào v 9dm = 90 cm 5dm = 50 cm - 2 h c sinh lên b ng Bài 4 sách giáo khoa / 8 - i n cm ho c dm vào ch ch m thích h p , nh n xét , k t lu n - h c sinh c yêu c u và làm dài cái bút chì là 16 cm bài dài m t gang tay c a m là 2dm dài m t bư c chân c a Khoa là 30cm Bé Phương cao 12dm C ng c trò chơi Ghi nhanh vào b ng các s còn thi u trong phép tính sau 70 cm = ………dm - 3 t cùng th c hi n b ng con 8 dm = ………..cm Nh n xét tuyên dương : khen ng i hs h c t t D n dò ôn l i bài chu n b dùng h c t p