Xem mẫu

  1. Ti t 47 : S TRÒN CH C TR IM TS I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép tr có s b tr là s tròn ch c , s tr là m t s có 1 , 2 ch s ( có nh ) v n d ng khi gi i toán có l i văn C ng c cách tìm m t s h ng chưa bi t khi bi t t ng và s h ng kia II . dùng d y h c : 4 th qt , 10 qt r i, b ng gài III . Cách ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Bài m i : - gi i thi u cách th c hi n phép tr 40 – 8 và t ch c th c hành Thao tác g n que tính lên b ng gài cùng m t l n v i hs Yêu c u : các em l y 40 qt g m 3 th qt và 1 bó Hs l y 3 th qt và 1 bó 1 ch c qt 1 ch c qt H i có 40 em vi t vào c t ơn v ch s nào ( s 0 ) , vi t vào c t ch c ch s nào ? ( s 4 ) Có 40 qt b i i 8 qt em làm th nào ? B i i 8 qt vi t 8 vào c t nào ? ( c t ơn v th ng Hs tr l i mi ng c tv i0) Ch c ơn v
  2. 4 0 8 Nêu thành bài toán : có 40 qt b t i 8 qt h i còn l i bao nhiêu qt ? bi t còn l i bao nhiêu qt ta làm th nào ? ( l y 40 – 8 ) G n 40 – 8 lên b ng gài Yêu c u bi t 40 – 8 b ng bao nhiêu các em th c hi n trên qt Hư ng d n cách làm : l y 1 bó 1 ch c qt tháo r i ra ư c 10 qt , b t i 8 q t còn l i 2 qt , 3 ch c qt v i 2 qt là bao nhiêu qt ? C l p tháo bó 1 ch c qt b t ra 8 Có 40 l y b t i 8 còn l i bao nhiêu qt ? ( 38 qt ) qt r i nh m k t qu trên qt Vi t 2 vào c t ơn v th ng c t v i 0 và 8 , vi t 3 vào c t ch c th ng c t v i 4 2 em nêu V y 40 – 8 = 32 trên b ng gài Các em v a tính ư c k t qu c a 40 – 8 C l p t tính vào b ng gài 40 - 8 32 Hs t tính trên b ng gài Hư ng d n cách tính t ph i sang trái 2 hs nêu cách t tính
  3. 0 không tr ư c8 l y 10 tr 8 b ng 2 vi t 2 nh 1 , 4 tr 1 b ng 3 , vi t 3 c l p th c hi n b ng con - gi i thi u th c hi n phép tính 40 – 18 và t ch c th c hành Thao tác qt trên b ng gài , k t h p nêu yêu c u hs L y 40 qt em l y như th nào ? ( 3 th qt và 1 bó Hs làm theo 3 dãy 1 ch c qt ) 2 hs nêu l i cách tr H i có 40 em vi t vào b ng ch c và ơn v th nào ? ( vi t 0 vào c t ơn v , 4 vào c t ch c 40 qt b t 18 qt , 18 em vi t vào b ng th nào ? ( vi t 8 vào c t ơn v th ng c t v i 0 , vi t 1 vào c t ch c th ng c t v i 4 ) Ch c ơn v 4 0 1 8 t toán : Có 40 qt b t i 18 qt , h i còn l i Hs tr l i bao nhiêu qt ? mu n bi t còn l i bao nhiêu qt em th c hi n th nào ? G n 40 – 18 lên b ng gài và vi t d u – lên b ng ch c ơn v
  4. bi t 40 – 18 b ng bao nhiêu các em th c hi n trên qt 40 - 18 L y 1 bó 1 ch c qt tháo r i ra ư c 10 qt b t i 8 qt còn l i 2 qt - th qt l y ti p 1 th qt còn 2 th qt là bao nhiêu qt ? 2 ch c qt v i 2 qt là bao nhiêu qt ? - còn 22 qt em vi t th nào ? ( vi t 2 vào c t ơn v th ng c t v i 0 và 8 , vi t 2 vào c t ch c th ng c t v i 4 và 1 ) V y 40 – 18 = ? ( 22 ) G n 40 – 18 = 22 trên b ng gài , các em v a tính ư c k t qu c a 40 – 18 d a trên qt 22qt C l p t tính 40 – 18 trên b ng gài , hư ng d n C l p th c hi n trên qt cách tính t ph i sang trái 40 -18 22 2 hs nêu 0 không tr u c 8 l y 10 – 8 = 2 vi t 2 nh 1, 1 thêm 1 b ng 2 , 4 tr 2 b ng 2 , vi t 1 ( hs nh n xét k t qu c a hai phép tính 40 – 8 , 40 – 18 ) S b tr c a 2 phép tính là s tròn ch c 80 30 - 80 -17 - 11 54 63 19 26
  5. - th c hành Bài 2 sgk / 47 Hs t tính b ng gài x + 9 = 30 5 + x = 20 x = 30 – 9 x = 20 - 5 x = 21 x = 15 Bài 3 : gi i toán C l p làm b ng con Có 2 ch c qt là bao nhiê qt ? 2 ch c = 20 qt , các em t tìm hi u bài toán và gi i vào v Bài gi i : 2 ch c =20 1 hs c yêu c u S que tính còn l i là : c l p làm v 20 – 5 = 15 ( que tính ) 1 hs lên b ng áp s : 15 que tính C ng c trò chơi : thi nêu nhanh k t qu phép tính , gv nêu l n lư t t ng phép tính và ch nh hs nêu nhanh k t qu phép tính: 80 – 7 , 30 – 19 , 60 - 16 Nh n xét d n dò 2 hs tr l i hs làm bài vào v 2 hs c bài gi i
  6. hs ư c ch nh nêu nhanh phép tính Ti t 48 : 11 tr im ts 11 – 5 I . M c tiêu : giúp hs t l p ư c b ng tr có nh d ng 11 – 5 , nh thao tác trên dùng h c t p , bư c u h c thu c b ng tr ó Bi t v n d ng b ng tr ãh c làm tính ( tính nh m , tính vi t và gi i toán ) C ng c v tên g i thành ph n phép tr II . dùng h c t p : 1 bó 1 ch c qt và 1 qt r i III . Các ho t ng d y h c ch y u Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . D y bài m i : - hư ng d n hs th c hi n phép tr d ng 11 – 5 và l p b ng tr 11 tr i m t s , thao tác g n qt trên b ng gài k t h p yêu c u hs
  7. L y 1 bó 1 ch c qt và 1 qt r i em l y t t c bao nhiêu qt ? ( 11 qt ) Hs l y bó 1 ch c qt và 1 qt r i Nêu thành bài toán : có 11 qt l y i 5 qt h i còn l i bao nhiêu qt ? Mu n bi t còn l i bao nhiêu qt em th c hi n th nào ? ( l y 11 – 5 ) 2 hs nêu G n 11 – 5 = ? trên b ng gài bi t 11 – 5 b ng bao nhiêu các em th c hi n tính trên qt Ghi nh n cách làm úng và nhanh nh t Yêu c u hs thao tách cách làm ó theo gv b t i 5 qt em b t 1 qt r i tháo bó 1 ch c qt hs nêu cách làm có 10 qt r i l y b t i 4 qt n a . 11 qt b t 1 qt còn bao nhiêu qt ? ( 10 qt ) 10 qt b t ti p 4 qt n a còn c l p th c hi n theo gv bao nhiêu qt ? ( 6 qt ) Có 11 qt l y i 5 qt còn l i m y qt ? . V y 11 – 5 =? G n 11 – 5 = 6 lên b ng gài Nêu : các em v a tính ư c k t qu c a 11 – 5 = 2 hs nêu 6 d a trên qt d ng toán này , ta làm theo 2 bư c sau : Bư c 1 : t tính : c l p t tính 11 – 5 trên b ng gài Nêu cách t tính ( vi t 11 , vi t 5 th ng c t v i 1
  8. c t ơn v và 5 ) Hư ng d n l p b ng tr 11 tr i m t s b ng Hs t tính trên b ng gài vài cách l y 11 – 1 = 10 , 10 – 4 = 6 em nêu cách t tính Các em dùng qt tính k t qu c a các phép tính trên b ng M i t s l p 2 phép tính , ghi k t qu ra gi y 11 – 2 = 9 11 – 5 = 6 11 – 8 = 3 11 – 3 = 8 11 – 6 = 5 11 – 9 = 2 11 – 4 = 7 11 – 7 = 4 Em có nh n xét gì v các s b tr c a các phép Hs dùng qt l p tính ? các s b tr u là 11 B ng 11 tr i 1 s cũng chính là bài h c hôm nay . Rèn thu c b ng tr 11 tr im ts Dùng bìa che 1 vài k t qu , toàn b k t qu Ho t ng 2 : th c hành 2 hs nêu Bài 1 sgk / 48 : tính nh m 9+2 8+3 7+4 6 +5 hs rèn c thu c 2+9 3+8 4+7 5+6 11 – 9 11 – 8 11 – 7 11 – 6 11 – 2 11 – 3 11 – 4 11 – 5 ính b ng gài các c p s : hs ti p s c nêu k t qu phép 9 + 2 = 11 tính
  9. 2 + 9 = 11 11 – 9 = 2 11 – 2 = 9 Em có nh n xét gì v phép c ng 9 + 2 , 2 + 9 và 11 – 9 = 2 , 11 – 2 = 9 Các phép c ng phép tr u có các s 9 , 2 11 , khi bi t 9 + 2 = 11 , 2 + 9 = 11 thì l y t ng 11 tr i m t s h ng ( 9 ho c 2 ) ư c s h ng kia ( 2 ho c 9 ) Th o lu n nhóm 2 Bài b : 11 – 1 – 5 = 11 – 1 – 3 = 11 – 6 = 11 – 4 = 11 – 1 – 9 = 11 – 10 = Bài 3 sgk / 48 C l p làm vào v , 1 hs lên b ng gi i 11 11 11 7 9 3 4 2 8 C ng c trò chơi : h c thu c b ng tr Trò chơi : truy n i n c b ng 11 tr i1s ,1 b n nêu k t qu phép tính mà em yêu c u . N u b n ó tr l i úng thì em s truy n i n cho b n khác
  10. Nh n xét d n dò
nguon tai.lieu . vn