Xem mẫu

  1. Ti t 38 : B NG C NG I . M c tiêu : giúp hs c ng c vi c ghi nh và tái hi n nhanh b ng c ng có nh trong ph m vi 20 v n d ng khi c ng nh m , c ng các s có 2 ch s ( có nh ) , gi i toán có l i văn Nh n d ng hình tam giác, t giác II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Bài m i - hư ng d n hs t l p b ng c ng - th c hành Bài 1 - tính nh m Yêu c u l p b ng c ng 9 ( 9 c ng v i 1 s ) trên b ng gài Hs l p phép tính gài lên b ng gài T 1 : 9 + 2 = 11 9 + 3 = 12 9 + 8 = 17 theo yêu c u c a GV T 2 : 9 + 4 = 13 9 + 5 = 14 9 + 9 = 18 T 3 : 9 + 6 = 15 9 + 7 = 16 H i 9 + 2 = 11 , v y 2 + 9 = ? vì sao ? 2 hs gi i thích 3 + 9 = 12 , 9 + 3 = ? Tương t các phép tính : 8 + 3 = 11 3 + 8 = 11 hs làm mi ng
  2. 8 + 4 = 12 4 + 8 = 12 8 + 5 = 13 5 + 8 = 13 Th c hi n các phép tính vào b ng con 7 + 4 = 11 7 + 5 = 12 thi ua theo nhóm 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 7 = 14 7 + 9 = 16 thành l p b ng c ng 6 , thi ua theo nhóm làm nhanh vào gi y nháp các nhóm thi ua chú ý tìm nhanh các phép tính còn thi u 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 Yêu c u c ti p n i b ng c ng Theo t ng nhóm Gv che các k t qu hs thi ua h c thu c lòng các b ng c ng , nh n xét ghi i m Bài 2 sgk / 38 : tính 45 26 36 42 17 + + + + + C l p làm vào v , hs làm b ng 9 17 8 39 28 ph 54 43 44 81 45
  3. Bài 3 sgk / 38 : gi i toán ( phân tích toán ) Bài gi i : Mai cân n n glà : 1 hs c yêu c u 28 + 3 = 31 ( kg) hs t làm bài áp s : 31 kg Bài 4 : ánh s vào hình và m hs v hình và nêu mi ng k t qu i di n 3 t thi ua A . Có 3 hình tam giác hs nêu mi ng B . Có 3 hình t giác 4 . C ng c trò chơi : i di n 3 t c b ng 8 , 7 , 6 c ng v i 1 s 5 . C ng c d n dò : các em h c bài gì ? b ng c ng D n dò : h c thu c b ng 9 , 8 , 7 , 6 c ng v i 1 s Nh n xét ti t h c-
  4. Ti t 39 : LUY N T P I . M c tiêu :giúp hs c ng c v : - C ng nh m trong ph m vi b ng c ng có nh - Rèn kĩ năng tính nh m và vi t , gi i toán - So sánh các s có 2 ch s II . dùng d y h c : b ng ph s a bài , vbt III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ : b ng c ng 2 hs n i ti p nhau c b ng c ng Hs c n i ti p nhau Nh n xét ghi i m 3 . Bài m i - các em ã thu c b ng c ng , hôm nay các em s v n d ng b ng c ng tính nh m và gi i toán - th c hành 1) 3 + 8 = 11 4 + 8 = 12 2 + 9 = 11 6 + 7 = 13
  5. 5 + 8 = 13 4 + 7 = 11 4 hs thi ua nêu nhanh k t qu c a phép tính theo c t 5 + 9 = 14 7 + 7 = 14 2) Làm bài vào phi u 8 + 4 + 1 = 13 7 + 4 + 2 = 13 6 + 3 + 5 = 14 c l p làm bài vào phi u 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 8 = 14 2 hs làm b ng ph 3) 36 35 69 9 27 + + + + + 36 47 8 57 18 72 82 77 66 45 4 ) Hs nêu tóm t t bài r i gi i Tóm t t : M hái : 38 qu bư i 2 hs nêu tóm t t , làm bài vào Ch hái : 16 qu bư i phi u M và ch hái ? qu bư i Bài gi i : M và ch hái ư c : 38 + 16 = 54 ( qu bư i ) 2 hs nêu bài gi i áp s : 54 qu bư i Bài 5 : i n s thích h p vào ô tr ng A.5 > 57 B . 89 < 8 4 . C ng c trò chơi : luy n t p d ng toán nào Trò chơi : i n ,S
  6. 48 68 29 26 27 3 t thi ua + + + + + 5 3 4 5 7 53 71 33 31 34 Yêu c u : ghi nhanh nh ng phép tính có k t qu vào b ng con Nh n xét tuyên dương : D n dò : h c thu c b ng c ng
nguon tai.lieu . vn