Xem mẫu

  1. Ti t 34 6 c ng v i m t s 6 + 5 I . M c tiêu : giúp hs bi t cách th c hi n phép c ng d ng 6 + 5 ( t ól p và thu c các công th c 6 c ng v i 1 s ) Rèn kĩ năng tính nh m II . dùng d y h c : 20 que tính III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : Hát 2 . Bài m i : - gi i thi u phép c ng 6 + 5 G n 6 qt lên b ng gài , h i có 6 qt em vi t 6 vào Hs l y 6 qt c t nào ? C t ơn v Yêu c u ti p : l y thêm 5 qt n a - C l p l y 5 qt G n 5 qt h i thêm 5 qt em vi t 5 vào c t nào? - C t ơn v th ng hàng v i 6 Ch c ơn v 6 5 Nêu thành bài toán Có 6 qt , thêm 5 qt n a , h i t t c có bao nhiêu
  2. qt ? H i mu n bi t có t t c bao nhiêu qt em làm th nào ? ( l y 6 + 5 ) g n lên b ng gài , ghi d u + lên b ng ch c ơn v Yêu c u : bi t 6 + 5 b ng bao nhiêu các em C l p quan sát b ng gài hãy th c hi n trên qt Gv ghi nh n cách tính c a hs Ch n 1 cách tính , yêu c u : các em th c hi n l i cách làm ó trên qt v a tách qt trên b ng gài , v a 2 hs tr l i nêu Tách 4 qt 5 qt , 4 qt g p v i 6 qt là 10 qt , 10 qt c l p thao tác trên qt , 2 hs nêu còn g i là bao nhiêu ? ( 1 ch c qt) cách tính Co bó 1 ch c qt này thành 1 bó 1 ch c qt và thay c l p th c hi n qt theo GV bó này b ng 1 th 1 ch c qt H i 1 ch c qt v i 1 qt là bao nhiêu qt? 11que tính Có 11 qt em vi t 11 vào b ng ch c và ơn v như th nào ? Vi t 1 vào c t ơn v th ng c t v i 5 và 6 , vi t 1 vào c t ch c V y 6 + 5 b ng bao nhiêu ? ( 6 + 5 = 11 ) Vì sao i ch các s h ng thì t ng không i? - l p b ng 6 c ng v i 1 s 2 hs nêu Dán lên b ng kh gi y l n ghi s n các phép tính k t h p nêu : các em v a tính ư c 6 +5= 11 b ng c l p t tính trên b ng gài
  3. cách g p 6 + 4 = 10 , 10 + 1 = 11 Bây gi các em hãy dùng qt tính k t qu trên b ng -hs tính k t qu 6 + 5 , 6 + 6 - tính k t qu 6 + 7 , 6 + 8 , 6 + 9 Ghi k t qu lên gi y 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 Hs dùng qt tính k t qu và gan 6 + 8 = 14 phép tính lên b ng gài 6 + 9 = 15 2 hs nêu k t qu H i thêm : ngoài phép tính d a vào qt em có cách tính nào khác ? D a vào b ng c ng 9 , 8 , 7 c ng v i 1 s Em có nh n xét gì v các phép tính c a b ng c ng 6? Các s h ng th nh t u là 6 Rèn h c thu c b ng c ng 6 Dùng bìa che 1 vài k t qu Hs tr l i Che toàn b k t qu Ho t ng 3 : th c hành luy n t p Bài 1 : tính nh m
  4. 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 3 hs c thu c 6 + 0 = 6 7 + 6 = 13 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 Em có nh n xét gì v 2 c p phép tính ? ( các s h ng i ch , t ng không i) Bài 2 hs nh m và nêu k t qu 6 6 6 6 6 + + + + + 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 c l p t làm Bài 3 1 hs c yêu c u Các em thu c b ng 6 c ng v i 1 s , các em s 1 hs lên b ng làm tìm ư c s thích h p i n vào ô tr ng 6+ = 11 + 6 = 12 6+ = 13 + = 15 hs nêu mi ng Bài 5 1 hs c yêu c u 6+8=8+6 6+68+6 1 hs c yêu c u 4 . C ng c trò chơi 2 hs nêu cách làm Các em h c thu c b ng 6 c ng v i 1 s v n dùng cho các bài 26 + 5 , 36 + 15
  5. Trò chơi : thi c b ng c ng 6 theo t , cá nhân Nh n xét ti t h c Khen ng i hs Chu n b 2 th qt và 11 qt r i ti t sau h c bài các t thi ua 26+ 5
  6. Ti t 35 26 + 5 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép c ng d ng 26 + 5 c ng có nh dư i d ng tính vi t C ng c v gi i toán ơn v nhi u hơn và cách o o n th ng II . dùng d y h c : 2 th qt và 11 qt r i III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh hát 2 . Ki m tra bài cũ : 6 c ng v i 1 s 6 + 5 yêu c u 2 em ti p n i c 6 c ng v i m t s c toàn b ng 6 c ng v i 1 s 2 hs c Nh n xét chung 3 . Bài m i -gi i thi u bài H i 6 + 5 = ? - em tính như th nào ? 11, 6+ 4 = 10, 10 + 1= 11 Các em ã bi t cách tính 6 + 5 , ti t h c hôm nay cô hư ng d n các em cách tính 26 + 5 - gi i thi u phép c ng
  7. Thao tác g n qt và th qt lên b ng gài Yêu c u các em l y 26 qt ( 2 th và 6 qt r i) Có 26 qt em vi t như th nào ? ( vi t 6 vào c t Hs l y 2 th qt và 6 qt r i ơn v , 2 vào c t ch c ) Vi t 6vào c t ơn v , G n 5 qt vào b ng gài k t h p nêu l y 5 qt n a có thêm 5 qt em vi t 5 c t nào ? C t ơn v th ng c t ơn v Ch c ơn v 2 6 5 Nêu thành bài toán : có 26 qt thêm 5 qt . H i có - Hs l y 5 qt t t c bao nhiêu qt ? hs nêu mi ng Mu n bi t có t t c bao nhiêu qt em làm th nào ? ( l y 26 + 5 ) G n 26 + 5 = ? lên b ng gài , ghi d u + vào b ng ch c , ơn v Yêu c u : bi t 26 + 5 = ? các em hãy th c hi n trên qt Yêu c u hs thao tác trên qt Gv ch n 1 cách làm nhanhvà úng - C l p thao tác trên qt G p 4 qt và 6 qt là 10 qt , 10 qt g i là 1 ch c qt Hs nêu l i cách th c hi n và thay b ng th 1 ch c 1t H i :3 ch c qt và 1 ch c qt là bao nhiêu qt ?
  8. Có 26 qt thêm 5 qt v y có t t c bao nhiêu qt? Có 31 em vi t 31 như th nào ? 31qt Vi t 1 vào c t ơn v th ng c t v i 6 và 5 , vi t 3 Hs nêu l i bài toán vào c t ch c th ng c t v i 2 G n b ng gài 26 + 5 = 31 t tính , ghi : 26 + _5 31 Hs nêu cách t tính 6 + 5 = 11 vi t 1 nh 1, 2 thêm 1 b ng 3, vi t 3 - th c hành Bài 1: tính 36 35 37 18 36 + + + + + 6 7 5 9 5 42 42 42 27 41 C l p làm b ng con 46 27 56 19 66 1 hs nêu cách th c hi n + + + + + hs làm vào phi u , 1 hs làm b ng 7 6 8 8 9 ph 53 33 64 27 75
  9. Bài 2 : i n s S sau hơn s trư c là 6 ơn v 2 hs lên b ng thi ua Bài 3 Gi i toán v nhi u hơn Hs phân tích toán và gi i Bài gi i : S i m 10 trong tháng này : 16 + 5 = 21 ( i m 10 ) Hs nh n xét dãy s áp s : 21 i m 10 1 hs c yêu c u bài Bài 4 Hs o dài c u các o n th ng AB , BC , AC K t lu n : AB : 7 cm AC : 12 cm BC : 5 cm 7 cm + 5 cm = 12 cm Hs o và tr l i các o n th ng có dài là m y V y dài o n th ng AC : 12 cm 4 . C ng c d n dò : khi th c hi n phép c ng d ng 26 + 5 em c n chú ý gì ? trò chơi : th c hi n vào b ng con k t qu 26 + 6 = 32
  10. a . 33 S b . 31 S c . 32 d . 34 S Nh n xét d n dò : khen hs h c t t , nh c hs còn C l p th c hi n , k t qu c là ch m T nào có 3 b ng ưa lên s th ng