Xem mẫu

  1. Ti t 30 : BÀI TOÁN V ÍT HƠN I . M c tiêu : giúp hs c ng c khái ni m ít hơn và bi t gi i bài toán v ít hơn ( d ng ơn gi n ) Rèn kĩ năng gi i toán v ít hơn toán ơn có 1 phép tính II . dùng d y h c : b ng gài , mô hình qu cam III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Bài m i - gi i thi u bài - gi i bài toán v ít hơn GV cài hàng trên 7 qu cam Hàng dư i ít hơn 2 qu cam ( ính m nh bìa v 5 qu cam cho hs nêu l i bài toán ) 2 hs nêu l i bài toán Hàng trên có m y qu cam ? ( 7 qu ) Hàng dư i ít hơn m y qu ? ( 2 qu ) hs tr l i Gv : có nghĩa là s cam hàng dư i tương ng v i s cam hàng trên nhưng ít hơn 2 qu GV g ch s cam hàng dư i và hàng trên th y dư ra 2 qu cam
  2. V y hàng dư i có m y qu cam ( 5 qu ) hs tr l i Làm th nào còn 5 qu các em ghi phép tính Hs ghi phép tính vào b ng con vào b ng con 5 qu cam là s cam c a hàng nào ? ( hàng dư i ) bài gi i : S cam hàng dư i : 7 – 2 = 5 ( qu cam ) áp s : 5 qu cam V y mu n tính s cam c a hàng dư i em làm th Hs nêu l i gi i nào ? ( l y qu cam hàng trên tr s cam hàng dư i ít hơn ) GV c ng c l i cách gi i - th c hành luy n t p Bài 1 Phân tích toán Bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? 2 hs c toán sgk / 30 Tóm t t : Vư n nhà Mai : 17 cây Vư n nhà Hoa : ít hơn 7 cây Làm th nào tính ư c s cây nhà Hoa ? t tính b ng con Bài gi i : S cây vư n nhà Hoa : 1 hs nêu l i gi i 17 – 7 = 10 ( cây ) áp s : 10 cây
  3. Bài 2 Hoa cao : 95 cm Bình th p hơn : 3 cm Bình cao ? cm Bài 3 Hs c toán phân tích L p 2A có : 19 hs gái Gi i vào v Hs trai ít hơn 3 hs Hs trai ? hs Bài gi i : S h c sinh trai : 19 – 3 = 16 ( hs ) áp s : 16 hs 4 . C ng c d n dò : v ôn l i bài , xem l i cách gi i toán 5 . Nh n xét ti t h c : tuyên dương , phê bình hs Ti t 31 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c khái ni m v ít hơn , nhi u hơn C ng c và rèn kĩ năng gi i toán v ít hơn , nhi u hơn II . Các ho t ng d y h c
  4. Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh - gi i thi u bài - th c hành luy n t p Hư ng d n hs làm bài 1 Trong hình tròn có 6 ngôi sau Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao C l p làm bài 1/33 S ngôi sao ngoài hình tròn nhi u hơn trong hình tròn là : 8 – 6 = 2 ( ngôi sao ) s ngôi sao trong hình tròn ít hơn ngoài hình tròn : 8 – 6 = 2 ( ngôi sao ) yêu c u hs v thêm 2 ngôi sao có s ngôi sao b ng nhau bài gi i : Tu i em là Hs c yêu c u và gi i toán vào 15 – 5 = 10 ( tu i ) v áp s : 10 tu i Bài 2 , 3 Bài gi i : Tu i anh là : Bài 2 d a vào tóm t t 10 + 5 = 15 ( tu i ) Bài 3 : 1 hs lên b ng ph gi i áp s : 15 tu i Ch m v 10 em , nh n xét cho i m
  5. Th c hi n bài 3 , 4 , thi ua theo t C ng c nh n xét ti t h c Chu n b bài m i