Xem mẫu

  1. Ti t 26 : 7 c ng v i m t s 7 + 5 I . M c tiêu : bi t th c hi n phép c ng d ng7 + 5 t ó l p và h c thu c các công th c 7 c ng v i m t s C ng c gi i bài toán v nhi u hơn II . dùng d y h c : 20 que tính , b ng cài III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh hát 2 . Ki m tra bài cũ : d a vào tóm t t gi i toán Lan mua : 8 quy n v Ch mua hơn Lan : 5 quy n 1 hs lên b ng gi i toán H i ch mua ? quy n v l p t tính vào b ng con Bài gi i : S quy n v ch mua : 1 hs nêu l i gi i 8 + 5 = 13 ( v ) áp s : 13 v Nh n xét cách gi i bài toán 3 . Bài m i - gi i thi u bài - gi i thi u phép c ng 7 + 5 Hs th c hi n t que tính lên bàn và tr l i Th c hi n que tính GV cùng hs th c hi n
  2. GV cài lên b ng 7 qt , h i có bao nhiêu qt ? 7 qt vi t 7 c t nào ? c t ơn v GV gài thêm 5 qt Có 5 qt vi t 5 c t naò ? c t ơn v th ng hàng v i 7 Ghi b ng Có 7 qt thêm 5 qt , mu n bi t có t t c bao nhiêu qt em làm th nào ? L y 7 + 5 ( gv ính 7 + 5 = ? ) 7 + 5 = ? các em t th c hi n thao tác trên qt và Hs thao tác trên qt tìm k t qu tìm k t qu GV h i 7 + 5 = ? ( 12 ) L n lư t hs nêu cách tính GV ch n cách tính nhanh và úng thao tác l p l i trên qt 7 qt thêm 5 qt , u tiên ta tách 3 qt hàng dư i g p v i 7 qt hàng trên ( GV tách 3 qt 5 qt ra ) ư c 10 qt và thay 1 ch c qt b ng th 1 ch c qt v i 2 qt là 12 v y 7 qt thêm 5 qt ư c m y qt ? 7 + 5 = ? ( 12 ) Hs tr l i 12 vi t ch s nào c t ch c , c t ơn v ? Ch c ơn v 7 5
  3. 1 2 t tính và tính 7 + 5 Hs làm b ng con nêu l i cách tính , t tính 12 7 + 5 = 12 5 + 7 = 12 hs so sánh k t qu 2 phép tính - l p b ng c ng 7 7 + 4 = 11 7 + 9 = 16 Hs so sánh 7 + 5 = 12 7 + 8 = 15 7 + 6 = 13 Hs s d ng qt l p b ng c ng 7 7 + 7 = 14 Hs l n lư t nêu k t qu L p nh n xét GV che 1 s k t qu , hs c 3 hs c b ng c ng Thi ua h c thu c b ng c ng l p ng thanh - th c hành luy n t p Bài 1 : yêu c u nh m k t qu 7 + 4 = 11 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16 4 + 7 + 11 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16
  4. Hs nh m và ghi k t qu th c hi n Bài 2 : t tính vào b ng con 7 7 7 7 7 + + + + + 4 8 9 7 3 c l p làm b ng con 11 15 16 14 10 Bài 3 : hs th c hi n v 7 + 5 = 12 7 + 6 = 13 c l p làm bài 7 + 3 + 2 = 12 7 + 9 = 16 1 em gi i b ng ph 7 + 8 = 15 7 + 3 + 6 = 16 7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 3 = 13 Bài 4 : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? Bài gi i : Tu i ch Hoa là : 7 + 5 = 12 ( tu i ) 1 hs c yêu c u áp s : 12 tu i c l p gi i Bài 5 : cho hs chơi trò chơi i n d u + ho c – vào ch ch m 7 + 8 = 15 th c hi n b ng con ai nhanh nh t 7 – 3 + 7 = 11 C ng c d n dò : h c thu c b ng c ng 7 Nh n xét ti t h c
  5. Ti t 27 : 47 + 5 I . M c tiêu : bi t th c hi n phép c ng d ng 47 + 5 , c ng qua 10 có nh sang hàng ch c C ng c gi i toán nhi u hơn làm quen l i toán tr c nghi m II . dùng d y h c : 12 qt r i và 4 bó 1 ch c qt III . Các h at ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . Ki m tra bài cũ : t tính và tính 65 + 7 , 19 + 37 2 hs lên b ng C ng c cách tính , nh n xét 2 . Bài m i - gi i thi u bài - gi i thi u phép c ng 47 + 25 Th c hi n qt , gv và hs cùng thao tác Gv g n lên b ng gài 4 th ( 1ch c qt ) và 7 qt r i Hs t qt trên bàn Có bao nhiêu qt ? ( 47 qt) 4 th qt , 7qt r i 47 vi t như th nào ? 7 c t ơn v , 4 c t ch c ính thêm 2 th và 5 qt r i hs tr l i có bao nhiêu qt ? 25qt vi t 5 c t ơn v , 2 c t ch c 2 th qt và 5 qt
  6. 47 qt thêm 25 qt , h i có t t c bao nhiêu qt ? hs tr l i mu n bi t có bao nhiêu qt em làm sao? L y 47 + 25 G n s vào b ng gài 47 + 25 = ? Các em hãy t thao tác trên qt Gv rút ra cách tính chung , thao tác l i trên qt hs tr l i 47 qt thêm 25 qt ta tách 3 qt 5 qt g p v i 7 qt ư c 1 ch c qt , thay 1ch c qt b ng 1 th 1 ch c qt , 4 qt v i 2 ch c qt là 6 ch c qt , 6 ch c qt thêm 1 Hs th c hi n theo giáo viên ch c qt ư c 7 ch c qt v i 2 qt là 72 qt V y 47 qt thêm 25 qt ư c bao nhiêu qt ? 72qt H i 47 + 25 = ? ( 72 ) 72 vi t th nào 2 c t ơn v , 7 c t ch c ghi b ng Ch c ơn v 2 7 2 5 7 2 t tính vào b ng con 47 +
  7. 25 72 7 c ng 5 b ng 12 vi t 2 nh 1 , 4 c ng 2 b ng 6 thêm 1 b ng 7 , vi t 7 C l p t tính vào b ng con , 1 hs - th c hành luy n t p nêu cách tính Bài 1 : 27 47 37 18 67 + + + + + 14 26 35 57 19 41 73 72 75 86 Bài 2 : ghi ,S Làm tính vào b ng con 37 37 67 27 7 5 4 24 72 18 32 41 81 99 25 S S Hs c yêu c u , làm vào v Bài 3 : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? Mu n bi t i ó có bao nhiêu ngư i em làm th nào ? Bài gi i : S ngư i i ó có là 1 hs c yêu c u 17 + 19 = 36 ( ngư i ) hs phân tích , gi i bài áp s : 36 ngư i 4 . C ng c d n dò : 1 hs làm bài b ng ph
  8. Trò chơi : tìm hai s h ng có t ng là 75 ( 70 + 5 , 28 + 47 ) Nh n xét tuyên dương 3 t thi ua D n dò : h c b ng c ng 7 Ti t 29 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c và rèn luy n kĩ năng th c hi n phép c ng d ng 47 + 25 , 47 + 5 , 7 + 5 C ng qua 10 , có nh d ng tính vi t II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a hs - gi i thi u bài - luy n t p th c hành 7+3= 7+4= 7+6= 7+7= 7+9= 7 + 10 = Hs l n lư t nh m nêu k t qu 5+7= 8+7= 9+7= So sánh k t qu 2 phép tính 7+8 7+9 Hs l n lư t nh n xét k t qu 8+7 9+7
  9. Bài 2 : t tính r i tính 37+15 ,47 + 18, 24 + 17 , 67 + 9 C l p làm vào v 39 + 5 , 38 + 6 37 47 24 67 39 38 + + + + + + 15 18 17 9 5 6 Bài 3 : d a vào tóm t t gi i Tr ng gà : 47 qu Hs phân tích Tr ng v t : 28 qu Làm bài vào v Hai lo i : ? qu Bài gi i : S tr ng c hai lo i : 47 + 28 = 75 ( qu ) áp s : 75 qu tr ng Bài 4 : i n d u vào ch ch m 19 + 7……. 19 + 9 38 – 8……… 23 + 7 17 + 7 ……. 17 + 9 28 – 3 ……….7 + 6 4 . C ng c nh n xét :
  10. V h c l i b ng c ng D n dò hs trung bình n m l i cách c ng có nh Trò chơi : ch n k t qu ghi vào b ng con 3 t thi ua 17 + 4 = 21 a . 27 b . 21 c . 11 K t qu úng câu b : 21 Nh n xét ti t h c