Xem mẫu

  1. Ti t 19 : 8 c ng v i m t s 8 + 5 I . M c tiêu : giúp hs bi t cách th c hi n cách c ng d ng 8 + 5 t ó l p và thu c các công th c 8 c ng v i m t s ( c ng qua 10 ) Chu n b cơ s th c hi n phép c ng d ng 28 + 5 , 38 + 25 II . dùng d y h c : 20 qt và b ng gài qt III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 3 . Bài m i Ho t ng 1 : ghi t a bài - nh c l i t a bài Que tính : gv và hs cùng th c hi n , gv ính lên - Hs th c hi n que tính và tr b ng gài 8 que tính l i H i có bao nhiêu qt? 8 vi t c t nào ? - 8 que tính Gv ghi b ng - Hs tr l i, c t ơn v Gv ính thêm 5 qt H i : em v a t thêm m y qt n a ? 5 vi t c t nào ? - 5que tính Có 8 qt thêm 5 qt n a , h i có t t c bao nhiêu qt ? - c t ơn v
  2. Mu n bi t có t t c bao nhiêu qt em làm sao? L y 8 + 5 , gv g n s 8 + 5 = ? Em tính trên qt như th nào ? hs nêu cách th c hi n Gv rút ra cách tính chung nh t , th c hi n l i trên C l p th c hi n trên que tính qt Có 8 qt thêm 5 qt , tách 2 qt hàng dư i ( gv tách 2 qt ra cho hs th y) g p v i 8 qt hàng trên , 8qt g p thêm 2 qt ư c bao nhiêu qt ? ( 10 qt) 10 qt bó l i thành 1 ch c , thay 1 ch c qt b ng th 1 ch c qt - Hs th c hi n theo giáo viên h i 1 ch c qt thêm 3 qt ư c bao nhiêu qt ? (13 qt ) v y 8qt thêm 5 qt n a ư c bao nhiêu qt ? ( 13 qt ) 8+5=? 8 + 5 = 13 cô vi t như th nào c t ơn v và c t ch c ? vi t 3 c t ơn v , 1 c t ch c Gv ghi b ng Ch c ơn v Hs tr l i 8 5 1 3
  3. Hs t tính vào b ng con , gv nh n xét ghi b ng 8 + 5 = 13 vi t 3 th ng c t v i 8 và 5 c t ơn v , vi t 1 c t chuc Ho t ng 2 : hư ng d n hs t l p b ng c ng 8 v i 1s S d ng qt tìm k t qu các phép c ng 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17 -C l p t tính Che k t qu hs thi ua c thu c b ng c ng , gv - 1 hs nêu cách t tính nh n xét tuyên dương Ho t ng 3 : th c hành luy n t p Bài 1 : tính nh m 8+3 8+4 8+9 3+8 4+8 9+8 8+6 8+7 - Hs th c hi n qt tìm k t qu 6+8 7+8 Em có nh n xét gì v các c p phép tính ? các s h ng i ch cho nhau nhưng k t qu không thay i Bài 2 : b ng con - Hs l n lư t nêu 8 8 8 4 6 8 8 4
  4. + + + + + + + + 3 hs c b ng c ng 3 7 9 8 8 5 8 8 Bài 3 : làm vào v 8+5= 9+5= 8+4= - Hs tr l i 8+2+3= 9+1+4= 8+2+2= 8+7= 9+7= 9+8= 8+2+5= 9+1+6= 9+1+7= Th c hi n theo yêu c u ch n l Bài 4 Hs nh n xét Bài toán cho bi t gì ? Bài toán h i gì - h c sinh c yêu c u bài K t h p ghi tóm t t Hà có : 8 tem Mai có : 7 tem - Thi ua ai nhanh nh t trong 10 phút Hai b n có ? tem 1 hs s a bài Bài gi i : S tem c hai b n có là : - gi i bài vào v 8 + 7 = 15 ( tem) áp s : 15 tem Ch m 5 v nh n xét C ng c trò chơi Trò chơi : thi ua thành l p b ng c ng 8 t nào có
  5. 3 b ng ưa lên trư c nh t s th ng cu c Gv nh n xét tuyên dương D n dò : v nhà h c thu c b ng c ng 8 Nh n xét ti t h c : tuyên dương phê bình hs C l p thi ua l p b ng c ng 8
  6. Ti t 20 : 28 + 5 I . M c tiêu: giúp hs bi t cách th c hi n phép c ng d ng 28 + 5 ( c ng có nh dư i d ng tính vi t ) II . dùng d y h c : 2 bó que tính và 13 que tính r i III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Ki m tra bài cũ Ki m tra b ng c ng 8 - 2 hs 1 hs c 4 phép tính u 1 hs c 4 phép tính cu i 1 hs c b ng c ng 8 Ho t ng 1 : gi i thi u bài : gi i thi u và ghi t a -2 hs nh c l i bài 28 + 5 Ho t ng 2 : gi i thi u phép c ng 28 + 5 Gv và hs cùng th c hi n que tính G n 2 th que tính m i th 1 ch c que tính , 8 que - hs th c hi n t que tính lên tính r i bàn Có bao nhiêu que tính ? 28 vi t s nào c t ơn v ,s nào c t ch c? ( 8 - 28 que tính c t ơn v , 2 c t ch c )
  7. g n thêm 5 que tính 5 vi t c t nào ? ( c t ơn v ) Gv nêu : có 28 qt thêm 5 qt , có t t c bao nhiêu qt ? - Hs nêu mi ng Mu n bi t có bao nhiêu qt em làm th nào ? 28 + 5 G n 28 + 5 = ? - Hs tr l i Các em cùng thao tác qt th c hi n Gv nh n xét rút ra cách tính úng và nhanh nh t l y 8 qt g p 2 qt tách qt hàng dư i là 2 8 qt thêm 2 qt ư c m y qt ? Hs thao tác tìm k t qu 10 qt bó l i thành 1 ch c qt thay 1 ch c qt b ng th 1 qt và 3 qt r i 2 ch c qt thêm 1 ch c qt là m y qt ? ( 3ch c ) 28 + 5 = ? ( 33 ) 33 vi t như th nào ? Hs tr l i vi t 3 c t ơn v , vi t ti p 3 c t ch c Ch c ơn v Hs tr l i 2 8 5 3 Ho t ng 3 : th c hành luy n tâp Bài 1 : t tính , yêu c u hs t tính vào b ng con
  8. , chia l p thành 3 dãy hs th c hi n 18 68 38 28 78 4 5 6 7 2 22 73 44 35 80 Theo dãy A , B , C, hs làm b ng con 88 48 40 48 + + + + 8 9 8 7 96 57 48 55 Bài 3 : hs c bài k t h p nêu câu h i Tóm t t : Bò : 18 con - 1 hs c bài Trâu : 5 con -hs làm bài vào v Có ? con -1 hs làm b ng ph Bài gi i : Bò và trâu có : 18 + 5 = 23 ( con ) áp s : 23 con Ch a bài , nh n xét C ng c trò chơi Ghi , S vào phép tính
  9. 42 38 55 26 Thi ua 3 t th c hi n b ng con + + + + 9 4 3 5 51 32 58 21 S S Nh n xét tuyên dương D n dò : luy n t p nh ng bài t p các phép tính sai vào b ng con Nh n xét ti t h c : tuyên dương phê bình hs