Xem mẫu

  1. Ti t 17 : 49 + 25 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép c ng d ng 49 + 25 ( t t tính r i tính) C ng c v phép c ng d ng 9 + 5 , 29 + 5 , tìm t ng c a 2 s h ng ã bi t II . dùng d y h c : 7 bó qt ( m i bó 10 qt ) và 14 qt r i , b ng gài III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 29 + 5 t tính và tính k t qu - 2 hs lên b ng làm bài 69 + 3 39 + 7 29 + 6 79 + 2 - h c sinh nh n xét 69 39 29 79 + + + + 3 7 6 2 72 46 35 81 Nh n xét ghi i m 3 . Bài m i Ho t ng 1 : gi i thi u bài 49 + 25 Gi i thi u phép c ng 49 + 25 - h c sinh cùng th c hi n t que tính lên bàn Ho t ng 2 giáo viên và h c sinh cùng th c hi n phép tính G n lên b ng gài 4 th que tính , m i th 1 ch c qt
  2. và 9 que tính r i Nêu câu h i có bao nhiêu que tính ? - Hs tr l i, 49 que tính t thêm 2 th ( 1 ch c qt ) và 5 qt r i t thêm bao nhiêu n a : ( 25 qt n a ) - Hs tr l i Có 49 qt thêm 25 qt có t t c bao nhiêu qt ? em làm th nào ? ( l y 49 + 25 ) Gv ính 49 + 25 lên b ng gài Hs thao tác trên qt l n lư t nêu 49 + 25 các em th c hi n trên qt tìm k t qu k t qu gv rút ra cách tính nhanh nh t và úng thao tác l i b ng qt trên b ng gài ( gv tách 1 qt hàng dư i cho hs th y ) 9 que tính g p 1que tính ư c m y qt ? ( 10qt ) bó thánh 1 ch c qt thay 1 ch c qt b ng th 1 ch c que tính 4 ch c qt hàng trên và 2 ch c qt hàng dư i là m y ch c que tính ? ( 6 ch c ) - Hs tr l i, 6 ch c 6 ch c qt thêm 1 ch c que tính là 7 ch c que tính 7 ch c que tính v i 4 que tính r i là bao nhiêu que - 74 que tính tính ? - Hs tr l i v y 49 qt thêm 25 qt ư c bao nhiêu qt ? ( 74) 49 ta vi t ch s nào c t ơn v , ch s nào c t ch c ? Ghi b ng
  3. Ch c ơn v 4 9 2 5 7 4 t tính : C l pt t tính vào b ng con , 1 hs nêu cách tính 49 + - Hs nêu mi ng 25 74 9 c ng 5 b ng 14 vi t 4 nh 1 , 4 c ng 2 b ng 6 thêm 1 b ng 7 49 + 25 = ? ( 74 ) Ho t ng 3 : th c hành luy n t p Bài 1 : tính : th c hi n b ng con Theo th t ch n l Ch n : 39 + 22 , 69 + 24 , 29 + 56 L : 39 + 19 , 69 + 6 , 59 + 3 Yêu c u h c sinh t tính Bài 2 : vi t s thích h p vào ô tr ng 1 hs c yêu c u S h ng 9 29 9 49 59 19 1 hs lên b ng làm S h ng 6 18 34 27 29 39 c l p làm v , ch a bài T ng 15 47 43 76 88 58
  4. Bài 3 : bài toán cho bi t gì ? ( l p 2A có 29 hs , - h c sinh c toán l p 2B có 25 hs ) Bài toán h i gì ? ( hai l p có bao nhiêu hs ) 1 hs lên b ng gi i , c l p làm Bài gi i : S hs 2 l p có : vào v 29 + 25 = 54 ( hs ) áp s : 54 hs Thu v ch m 6 em , nh n xét 4 . C ng c trò chơi : tìm hai s h ng có t ng là 25 c l p tham gia trò chơi ( 19 + 16 ) 5 . Nh n xét d n dò : tuyên dương phê bình hs Ti t 18 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c và rèn luy n kĩ năng th c hi n phép c ng d ng 9 + 5 , 29 + 5 , 49 + 25 ( c ng qua 10 có nh d ng tính vi t ) C ng c kĩ năng so sánh s , kĩ năng gi i toán có l i văn ( toán ơn liên quan n phép c ng ) Bư c u làm quen v i bài t p d ng tr c nghi m II . Các ho t ng d y h c
  5. Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 2 hs lên b ng th c hi n phép tính ( t tính và tính k t qu ) 9 và 8 , 29 và 35 , 49 và 6 , 39 và 18 , 9 và 5 , 29 - 3 hs th c hi n b ng l p và 43 c l p nh n xét Nh n xét ghi i m 3 . Bài m i Ho t ng 1 : gi i thi u bài - nh c l i t a bài Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 : tính nh m - hs l n lư t nh m và nêu k t qu 9+4= 9+3= 9+6= 9+5= 9+8= 9+7= 9+2= 6+9= 9+9= 5+9= 9+1= 2+9= Bài 2 : tính Dãy A :
  6. 29 19 39 9 - Hs l n lư t làm tính trên b ng con theo dãy A , B k t h p nêu + + + + cách tính 45 9 26 27 74 28 65 36 Dãy B : 72 81 74 20 + + + + 19 9 9 39 91 90 83 59 1 hs c yêu c u Bài 3 : ghi vào b ng ph i n d u thích h p vào ch tr ng - 1 hs làm b ng ph 9 + 9 < 19 9+8 = 8+9 9 + 9 > 15 2+9=9+2 9+59+2 Ch a bài , yêu c u hs nêu cách tính Nh n xét ghi i m Hs nêu ki n th c v a luy n tâp ghi b ng c ng c v so sánh s - Hs làm bài vào v Bài 4 : k t h p h i và ghi tóm t t - 1 hs làm bài b ng ph Bài toán cho bi t gì ? ( có 19 gà tr ng và 25 gà mái
  7. ) - h c sinh nh n xét Bài toán h i gì ? ( có t t c bao nhiêu con gà) Bài gi i : S gà trong sân có t t c là : 19 + 25 = 44 ( con gà ) áp s : 44 con gà Thu v ch m 5 v , nh n xét , ghi i m Luy n t p gi i toán có l i văn 4 . C ng c d n dò Trò chơi : i di n 3 t thi ua Khoanh vào ch t trư c câu tr l i úng Trên hình v có m y o n th ng ? M O P N A : 3 o n th ng B : 4 o n th ng C : 5 o n th ng D : 6 o n th ng Nh n xét tuyên dương t làm úng và nhanh . Nh n xét ti t h c
  8. D n dò : ôn l i các d ng toán ã h c
nguon tai.lieu . vn