Xem mẫu

  1. TI T: 153 TI N VI T NAM I/M C TIÊU: - Giúp h c sinh nh n bi t: + ơn v thư ng dùng c a ti n Vi t Nam là ng + Nh n bi t m t s lo i gi y b c trong ph n vi 1000 ng (100 ng, 200 ng, 500 ng, 1000 ng) + N m ư c m i quan h trao i gi a giá tr (m nh giá) c a các lo i gi y b c ó. + Bi t làm các phép tính c ng tr trên các s ơn v là ng II/ DÙNG D Y H C - Các t gi y b c lo i 100 ng, 200 ng, 500 ng, 1000 ng - Các th ghi t 100 ng, 200 ng, 500 ng, 1000 ng III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài - Trong cu c s ng h ng ngày chúng ta thư ng s d ng các gi y b c thanh toán, ơn v thư ng dùng c a ti n Vi t Nam là ng. Trong ph m vi - H c sinh quan sát các t 1000 ng có các lo i gi y b c, 100, 200, 500, gi y b c lo i 100, 200, 500, 1000 1000 - Yêu c u h c sinh tìm t gi y b c lo i 100 ng. - L y t gi y b c lo i 100
  2. - H i. Vì sao em bi t ó là t gi y b c 100 ng. ng. - Yêu c u h c sinh laabn lư t tìm các t gi y b c - Vì có s 100 và dòng ch : lo i 200 ng, 500 ng, 1000 ng, sau ó nêu M t trăm ng lên t i m c a các t gi y b c này tương t như v i t 100 ng. 2/ Luy n t p –th c hành Bài 1: Nêu nài toán. M có m t t gi y b c lo i 200 ng, m mu n i l y lo i gi y b c 100 ng. H i m nh n ư c m y t gi y b c lo i 100 ng. - Yêu c u h c sinh nh c l i k t qu bài toán. - Nh n ư c 2 t gi y b c lo i 100 ng - Có 500 ng, i ư c m y t lo i 100 ng? Vì sao? - 200 ng i ư c 2 t gi y b c lo i 100 ng -5t Vì 100 ng +100 ng +100 - Ti n hành tương t rút ra. 1000 ng i ng +100 ng +100 ng = ư c 10 t gi y b c lo i 100 ng 500 ng Bài 2: G n các th ghi t 200 ng như ph n a trên b ng. Nêu bài toán: Có 3 t gi y b c lo i 200 ng. H i có t t c nao nhiêu ng? Vì sao - Quan sát hình - G n th t lên b ng 600 ng yêu c u h c sinh - Có t t c 600 ng. Vì 200
  3. t làm ti p các bài t p. ng + 200 ng + 200 ng =600 ng Bài 3: Bài toán yêu c u chúng ta làm gì? - Mu n bi t chú l n nào ch a nhi u ti n nh t ta ph i làm th nào? - Tìm chú l n ch a nhi u ti n nh t - Tính t ng s ti n có trong - Yêu c u h c sinh làm bài. m i chú l n. Sau ó so sánh - Còn các chú l n còn l i, m i chú ch a bao các s này v i nhau. nhiêu ti n? Chú l n ch a nhi u ti n nh t là chú D ch a 800 ng. A ch a 500 ng B ch a 600 ng - Hãy x p s ti n có trong m i chú l n theo th C ch a 700 ng t t bé n l n. 500 ng < 600 ng < 700 Bài 4: Yêu c u h c sinh t làm bài ng < 800 ng Nh n xét, cho i m - Làm bài 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c
  4. TI T: 154 LUY N T P I/M C TIÊU: - Giúp HS: + C ng c nh n bi t và cách s d ng m t s lo i gi y b c trong ph m vi 1000 ng + Rèn kĩ năng th c hi n các phép tính c ng tr trên các s v i ơn v ng. Rèn kĩ năng gi i toán liên quan n ơn v ti n t . + Th c hành tr ti n và nh n l i ti n th a trong mua bán II/ DÙNG D Y H C - Các t gi y b c và th t lo i: 100, 200, 500, 1000 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài Luy n t p 2/ Hư ng d n làm bài Bài 1: Cho h c sinh m SGK. - L y SGK quan sát. H i túi th nh t có nh ng t gi y b c nào? Có 3 t gi y b c 500, 200, 100 - Ta th c hi n phép c ng - Mu n bi t túi th nh t có bao nhiêu ti n ta làm th nào? 500 + 200 + 100 = 800 ng - V y túi th nh t có t t c bao nhiên ti n? - 800 ng - Yêu c u t làm các ph n còn l i - Làm bài nêu mi ng
  5. Bài 2: G i h c sinh c c H i, M mua rau h t bao nhiêu ti n? Mua hành 600 ng, 200 ng h t bao nhiêu ti n? Bài toán yêu c u làm gì? -S ti n m ph i tr - Làm th nào tìm s ti n mà m ph i tr ? - Th c hi n phép c ng 600 + 200 = 800 ( ng) - Yêu c u h c sinh t làm bài. Làm v Thu ch m, nh n xét. Bài 3: G i h c sinh c yêu c u. c yêu c u - Khi mua hàng trong trư ng h p nào chúng ta - Tr ti n th a so v i giá ư c tr l i ti n? hàng - Nêu bài toán: An mua rau h t 600 ng, An ưa - Nghe và phân tích toán ngư i bán rau 700 ng. H i ngư i bán rau ph i r l i cho An bao nhiêu ti n? - Mu n bi t ngư i bán rau ph i tr l i cho An bao nhiêu ti n, chúng ta ph i làm phép tính gì? - Th c hi n phép tr 700 ng – 600 ng = 100 ng Ngư i bán hàng ph i tr l i cho An 100 ng - Yêu c u h c sinh t làm ti p các ph n còn l i. Làm bài Thu ch m, nh n xét Bài 4: Bài toán yêu c u chúng ta làm gì? - Vi t s thích h p vào ô - Yêu c u h c sinh c m u và suy nghĩ v cách tr ng làm bài.
  6. - Nêu bài toán: M t ngư i mua hành h t 900 ng, ngư i ó ã tr ngư i bán hàng 2 t gi y - Nghe và phân tích bài toán b c lo i 100 ng và 1 t gi y b c lo i 500 ng. H i ngư i ó ph i tra thêm cho ngư i bán hàng mây t gi y b c lo i 200 ng? - T ng s ti n mà ngư i mua ph i tr là bao nhiêu? - Ngư i ó ã tr ư c bao hiêu ti n? - Là 900 ng - Ngư i ó còn ph i tr thêm bao nhiêu ti n n a - Ngư i ó ph i ưa thêm m y t gi y b c lo i 100 + 100 + 500 = 700 ng 200 ng - V y i n m y vào ô tr ng dòng th hai - 200 ng - Yêu c u h c sinh t làm các ph n còn l i - 1 t lo i 200 ng 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c - i ns 1 Làm bài