Xem mẫu

  1. Ti t 15 : 9 c ng v i m t s 9+5 I . M c tiêu : giúp h c sinh - Bi t cách th c hi n phép c ng d ng 9 + 5 , t ó thành l p và h c thu c các công th c 9 c ng v i 1 s ( c ng qua 10 ) - Chu n b cơ s th c hi n cácphép c ng d ng 29 + 5 , 49 + 25 II . dùng d y h c : 20 que tính III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh Ho t ng 1 : gi i thi u bài : 9 c ng v i 1 s : 9 +5 Ho t ng 2:gi i thi u phép c ng 9 +5 - 9 que tính G n 9 que tính vào b ng gài .H i có m y que tính? - có 5 que tính Có 9 que trính cô vi t 9 c t ơn v , g n 5 que - H c sinh theo dõi trên b ng tính n a , có thêm m y que tính ? Có 5 que tính ,vi t 5 c t ơn v th ng v i 9 - H c sinh tr l i Mu n bi t có t t c bao nhiêu que tính em làm th nào ? 9 + 5 ( gài s và d u + , = ? ) - h c sinh s th c hi n trên que tính tìm k t
  2. qu .Gv ch n và k t lu n cách th c hi n 9 que tính g p v i 1 que tính ? nêu câu h i C l p th c hi n qt, 10 que tính 9 que tính v i 1 qt là bao nhiêu que tính ? 10 qt còn g i là 1 ch c que tính , thay bó 1 ch c que tính thành th 1 ch c que tính 1 ch c que tính và 4 que tính là bao nhiêu que - HSnêu cách tính theo nhi u cách tính ? Hs tr l i sau ó hs nêu mi ng 9 qt thêm 5 qt ư c bao nhiêu qt ? ( 14 qt) cách th c hi n Gv nêu : 9 + 5 = 14 vi t 4 c t ơn v th ng v i 9 và 5 vi t 1 c t ch c Ch c ơn v 9 5 1 4 Nêu cách t tính , hs t tính b ng con 9 + 5 14 9 + 5 = 14 vi t 4 th ng c t v i 9 và 5 vi t 1 vào c t ch c
  3. 9 + 5 = 14 5 + 9= m y ? - C l p th c hi n 5 + 9 = 14 - 3 hs nêu l i cách t tính So sánh 2 k t qu c a 2 phép tính Gv nêu : trong phép c ng khi i ch các s h ng thì t ng không thay i Ho t ng 3 : l p b ng c ng 9 Th c hi n trên que tính l p b ng c ng 9 9 + 2 = 11 9 + 5 = 14 9 + 8 = 17 Hs th c hi n trên qt và nêu k t 9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 9 = 18 qu 9 + 4 = 13 9 + 7 = 16 Rèn h c thu c b ng c ng 9 b ng cách che k t qu không theo th t các phép tính , che h t k t qu 9 + 2 = 11 9 + 5 = 14 9 + 9 = 18 - Hs c cá nhân , t nhóm c 9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 không th t 9 + 4 = 13 9 + 7 = 16 - h c sinh c toàn th b ng c ng ttheo th t 9 + 2….9+9 Nh n xét tuyên dương nh ng hs h c thu c Ho t ng 4 : th c hành luy n t p - Hs tính nh m nêu k t qu Bài 1 : h c sinh tính nh m 9+4 9+3 9+6 9+8 9+7
  4. 4+9 3+9 6+9 8+9 7+9 - Hs tr l i Các em có nh n xét gì v c p phép tính ? Các s h ng i ch cho nhau t ng không thay i Bài 2 sgk : th c hi n b ng con - C l p làm b ng con 9 9 9 7 5 + + + + + 2 8 9 9 9 11 17 18 16 14 Bài 2 - 1 hs c yêu c u bài t tính r i tính - c l p t làm bài , 1 h c sinh 9+6 9+9 9+4 9+3 lên b ng 9 9 9 9 + + + + 6 9 4 3 15 18 13 12 Bài 4 - hs tr l i , c l p làm bài Nêu câu h i : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i - 1 hs nêu l i gi i gì ? Bài gi i : S cây cam trong vư n có: 9 + 8 = 17 ( cây )
  5. áp s : 17 cây 4 . C ng c d n dò : 2 hs c l i b ng c ng 9 d n dò v nhà h c thu c b ng c ng 9 Trò chơi : b n - i di n m i t b n Cách chơi : i di n b n t 1 b n t 2 m i hs ư c 3 phép tính , t nào có b n tr l i sai s thua b n: 9+9=? 8+9=? 6+9=? 4+9=? 9+6=? 5+9=? 7+9=? 2+9=? Nh n xét tuyên dương phê bình h csinh Ti t 16 : 29 + 5 I . M c tiêu : giúp hs bi t cách th c hi n phép c ng d ng 29 + 5 , c ng có nh dư i d ng tính vi t C ng c nh ng hi u bi t v t ng , s h ng , nh n d ng hình vuông II . dùng d y h c : 3 bó 1 ch c que tính , 14 qt r i , b ng gài
  6. III . Các ho t ng d y h c : 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : g i 2 hs lên b ng t tính và tính k t qu : 9 + 5 , 9 +3 , 8 + 9 Nêu cách tính , l p nh n xét 2 hs nêu mi ng b ng nh m , nêu k t qu : 9+5+3 9+7+2 Nêu cách tính nh m Nh n xét ki m tra , ghi i m 3 . Bài m i Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh Ho t ng 1 : gi i thi u bài Các em ã bi t cách c ng qua 10 bài 9 c ng v i m ts 9 + 5 ti t toán hôm nay cô s ti p t c hư ng d n các em cách c ng qua 10 bài 29 + 5 - 2 h c sinh nh c l i t a bài Ho t ng 2 : gi i thi u phép c ng 29 + 5 - Gv ính lên b ng gài 29 que tính 2 th que tính m i th là 1 que tính và 9 que tính - hs quan sát và tr l i, 29 que r i tính cô có bao nhiêu que tính ? Có 29 thì vi t vào c t ơn v ch s nào ?
  7. Nh n xét : vi t 9 vào c t ơn v - ch s 9 Vi t vào c t ch c ch s nào ? ( s 2 ) Ch c ơn v - hs tr l i, s 2 2 9 5 H i có 5 thì vi t 5 vào c t nào ? Có 29 que tính thêm 5 que tính n a có t t c bao - c t ơn v th ng c t v i 9 nhiêu que tính ? Mu n bi t có t t c bao nhiêu que tính em làm th nào ? - l y 29 + 5 G n 29 + 5 vào b ng cài Ch n cách úng và nhanh - C l p tính k t qu trên que C l p th c hi n l i cách làm mà giáo viên ch n tính Tách 1que tính 5 que tính , 1que tính g p v i 9 que tính thành 10 que tính , 10 que tính còn g i là bao nhiêu que tính ? - Thay bó qt b ng 1 th 1 ch c que tính - 3 ch c que tính v i 4que tính là bao nhiêu qt ? - C l p th c hi n, 1 ch c que 29 + 5 = ? tính vi t 4 c t ơn v th ng c t v i 9 và 5 , vi t 3 c t ch c th ng c t v i 2 - 34 que tính nh c l i 29 + 5 b ng bao nhiêu ? g n 29 + 5 lên
  8. b ng gài - h c sinh nêu cách t tính Ghi b ng : - Th c hi n theo giáo viên 29 + - 2 h c sinh nh c l i 5 34 Ho t ng 3 : th c hành : 59 + 5 - 2 hs nêu cách t tính 9 + 5 = 14 vi t 4 nh 1 , 5 thêm 1 ư c 6 , vi t 6 , -c l p t tính b ng con 59 + 5 = 64 Chia l p 3 dãy A , B , C , m i dãy th c hi n phép tính A . 79 + 2 B . 89 + 6 C . 79 + 1 C l p làm b ng con bài 1 Bài t p 2 : yêu c u t tính - Hs nêu cách c ng 59 19 69 89 + + + + C l p làm bài 1 6 7 8 5 65 26 77 94
  9. Bài t p 3 : yêu c u làm gì ? N i các i m có hình vuông - Hs nh m nêu k t qu Nhìn trên b ng v có m y i m ? ( 8 i m ) - 2 h c sinh nêu cách tính c tên các i m ó ? ( A , B ,C , D, M , N , P, Q Yêu c u các em dùng bút chì và thư c n i t ng - 1 h c sinh c yêu c u bài c p i m có t ng o n th ng t ó v hình vuông - Giáo viên ch m 1 s v nh n xét 4 . C ng c trò chơi - 2 hs c tên i m Khi th c hi n phép c ng qua 10 d ng 29 + 5 ta c n chú ý gì ? ( nh c ng thêm 1 vào hàng ch c khi tính k t qu c a phép tính ) Trò chơi : chia l p thành 2 i,m i i có 5 b n ti p s c ch n ,S i n vào ô tr ng c a m i phép tính trên b ng nhóm nào nhanh s th ng cu c Nh n xét d n dò - th c hi n trò chơi
nguon tai.lieu . vn