Xem mẫu

  1. TI T: 147 VI T S THÀNH T NG CÁC TRĂM, CH C, ƠN V I/M C TIÊU: - Giúp HS + Ôn luy n kĩ năng m s , so sánh các s , th t các s có 3 ch s + Bi t vi t s có 3 ch s thành t ng các trăm, ch c, ơn v II/ DÙNG D Y H C - B ng ghi, BT 3, 1 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: G i hs lên b ng làm bài t p 1 em lên b ng, l p làm gi y nháp i ns 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Ch a bài, nh n xét 2/Bài m i :GT bài a/ - Hư ng d n vi t s có 3 ch s thành t ng các trăm, ch c, ơn v Vi t s 375 - 3 trăm, 7 ch c, 5 ơn v ? S 375 g m m y trăm, m y ch c, m y ơn v . - D a vào vi c phân tích s 375 thành các trăm, ch c, ơn v như trên, ta có th vi t s này thành t ng như sau: 375 = 300 + 70 + 5
  2. ? 300 là giá tr c a hàng nào trong s 375 ? ? 70 là giá tr c a hàng nào trong s 375 ? - Hàng trăm - 5 là giá rtij c a hàng ơn v , vi c vi t s 375 - Hàng ch c thành t ng các trăm, ch c, ơn v chính là phân tích s này thành t ng các trăm, ch c, ơn v . - Yêu c u hs phân tích các s 456, 764, 893 thành t ng các trăm, ch c, ơn v . Phân tích s : - Nêu s 820 và yêu c u hs th c hi n phân tích s này. 456 = 400 + 50 + 6 - Nêu: v i các s hàng ơn v b ng 0 ta không 764 = 700 + 60 + 4 c n vi t vào t ng, vì s nào c ng v i 0 cũng vãn 893 = 800 + 90 + 3 b ng chính s ó. HS có th vi t: - Yêu c u hs phân tích s 703 rút ra chú ý: V i 820 = 800 + 20 + 0 các s có hàng ch c là 0, ta không vi t vào t ng. Vì s nào c ng v i 0 cũng vãn b ng chính s ó. 820 = 800 + 20 - Yêu c u hs phân tích s 450, 707, 803, thành 703 = 700 + 3 t ng các trăm, ch c, ơn v . 3/ Luy n t p –th c hành Phân tích s : Bài 1, 2: Yêu c u hs t làm bài, sau ó i chéo 450 = 400 + 50 v KT bài l n nhau. 803 = 800 + 3 - Yêu c u hs c l p c các t ng v a vi t ư c. 707 = 700 + 7 Thu ch m, nh n xét
  3. Bài 3: Bài yêu c u chúng ta tìm t ng tương ng HS Làm bài v i s . Vi t lên b ng s 975 và yêu c u hs phân tích s này thành t ng các s trăm, ch c, ơn v . Sau khi ta n i s 975 v i t ng 900 + 70 + 5. - Yêu c u hs tìm ti p các ph n còn l i c a bài. Bài 4: T ch c cho hs thi x p thuy n ? 975 = 900 + 70 + 5 HS làm bài 4/ C ng c – D n dò : Yêu c u v nhà ôn l i cách c,vi t, phân tích s có 3 ch s thành t ng các X p thuy n trăm, ch c, ơn v . Nh n xét ti t h c
  4. TI T: 148 PHÉP C NG (KHÔNG NH ) TRONG PH M VI 1000 I/M C TIÊU: - Giúp HS + Bi t th c hi n phép c ng các s có 3 ch s (không nh ) theo c t d c II/ DÙNG D Y H C - Các hình bi u di n trăm, ch c, ơn v . III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: G i HS lên b ng làm bài t p, vi t các - 3 em lên làm bài, l p làm s sau thành t ng các trăm, ch c, ơn v . gi y nháp a/ 234, 230, 405 b/ 657, 702, 910 c/ 398, 890, 908 Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài a/ Hư ng d n c ng các s có 3 ch s (không nh ) - Gi i thi u phép c ng: -Nêu: Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông n a. H i có t t c bao nhiêu hình vuông ? - HS phân tích bài toán - Mu n bi t có t t c bao nhiêu hình vuông ta làm - Th c hi n phép c ng th nào ?
  5. - tìm có t t c bao nhiêu hình vuông chúng ta 326 + 253 g p 326 hình vuông v i 253 hìng vuông l i tìm t ng 326 + 253 b/ i tìm k t qu Yêu c u hs quan sát hình bi u di n phép c ng và h i - T ng 326 và 253 có t t c m y trăm, m y ch c, m y ơn v . - G p 5 trăm, 7 ch c, 9 hv l i thì có t t c bao - Có 5 trăm, 7 ch c, và 9 hv nhiêu hv - V y 326 c ng 253 b ng bao nhiêu ? - Có t t c 579 hình vuông c/ t tính và th c hi n tính: D a vào cách t tính c ng các s có hai ch - 326 + 253 = 579 s , hãy suy nghĩ và tìm cách t tính v i s có 3 ch s t tính - 1 em lên b ng, l p làm bài - Vi t s th nh t (326) sau ó xu ng dòng vi t c ti p s th hai (253) sao cho các s th ng c t v i nhau. Vi t d u c ng vào gi a 2 dòng k , k v ch ngang dư i hai s - Theo dõi giáo viên hư ng Th c hi n tính t ph i sang trái. d n, t tính theo - T ng k t quy t t t tính 326 + 253 - Vi t trăm dư i trăm - Ch c dư i ch c
  6. - ơn v dư i ơn v 326 + - 6 c ng 3 b ng 9 253 - Tính: C ng t ph i sang trái, ơn v c ng v i ơn v , ch c c ng v i ch c, trăm c ng v i trăm. 579 vi t 9 - 2 c ng 5 b ng 7 vi t 7 - 3 c ng 2 b ng 5 3/ Luy n t p –th c hành vi t 5 Bài 1: Yêu c u làm bc Làm bài 235 637 503 Bài 2: t tính + + + 451 162 354 Yêu c u làm PHT 686 799 857 Làm phi u a/ 832 257 + + 152 321 984 578 b/ 641 936 + + 307 23 948 959 Bài 3: Tính nh m HS nêu mi ng Yêu c u nêu mi ng Hư ng d n m u:
  7. a/ 200 + 100 = 300 b/ 800 + 200 = 1000 Nh n xét t ng hs 4/ C ng c – D n dò : v nhà làm bài t p 1 vào v Nh n xét ti t h c TI T: 149 LUY N T P I/M C TIÊU: - Giúp HS + Luy n kĩ năng tính c ng các s có 3 ch s (không nh ) 1 + Ôn t p v 4 + Ôn t p v chu vi hình tam giác + Ôn t p v gi i bài toán v nhi u hơn II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: G i hs lên b ng làm bài t p sau 3 em lên b ng làm, l p làm gi y nháp tính và tính 2 em nh c l i cách t tính và a/ 456 + 123 547 + 311 th c hi n phép tính c ng các s b/ 234 + 644 735 + 142 có 3 ch s .
  8. c/ 568 + 421 781 + 118 Ch a bài và cho i m hs 2/Bài m i :GT Luy n t p 225 362 683 502 + + + + 634 425 204 256 Bài 1: Yêu c u làm bài c 859 787 887 758 Làm phi u Bài 2: t tính r i tính Yêu c u làm PHT Thu ch m, nh n xét Bài 3: Yêu c u quan sát hình v trong SGK - Hình a sau ó tr l câu h i -Vì hình a có t t c 8 con voi ã 1 - Hình nào ư c khoanh vào s con v t ? khoanh vào 2 con voi 4 1 - Vì sao em bi t i u ó - s con v t vì hình b có t t 3 1 c 12 con th , ã khoanh tròn 4 - Hình b ã khoanh vào s con v t ? Vì ? con th sao em bi t i u ó. c 210kg Nh n xét, cho i m hs G u 18kg Bài 4: G i 1 hs c Sư t ? kg - Giúp hs phân tích toán và v sơ - Th c hi n phép c ng 210 + 18 - tính s cân n ng c a sư t ta th c hi n - Sư t cân n ng là
  9. phép tính gì ? 210 + 18 = 228 (kg) Yêu c u làm v bài t p S: 228 kg c Thu v ch m i m - Chu vi c a m t hình tam giác b ng t ng dài các c nh c a Bài 5: G i 1 hs c toán hình tam giác ó - Hãy nêu cách tính chu vi v a hình tam giác - AB dài 300cm - BC dài 400cm - CA dài 200cm - Yêu c u hs nêu các c nh dài c a hình - Chu vi hình tam giác ABC là tam giác ABC 300cm + 400cm + 200cm = 900cm - V y chu vi c a hình tam giác ABC là bao nhiêu cm ? Nh n xét và cho i m hs 3/ C ng c – D n dò : Yêu c u hs v nhà t ra toán c ng 3 s không nh và làm VB so n xem trư c bài ti t 151 Nh n xét ti t h c