Xem mẫu

  1. TI T: 140 CÁC S CÓ 3 CH S I/M C TIÊU: - Giúp HS: + N m ch c c u t o th p phân c a s có 3 ch s là g m các trăm, các ch c, các ơn v . + c vi t thành th o các s có 3 ch s II/ DÙNG D Y H C - Các hình vuông, HCN, bi u di n trăm ch c, ơn v - III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: Cho HS vi t th t và so sánh các s t - 3 em vi t 111 n 200 Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài 3/ Gi i thi u các s có 3 ch s . a/ c và vi t các s theo hình bi n di n. - G n lên b ng hai hình vuông bi u di n 200 và
  2. h i. Có m y trăm ? - G n ti p 4 hình CN bi u di n 40 và h i. Có m y - Có 2 trăm ch c ? - G n ti p 3 hình vuông bi u di n 3 ơn v và - Có 4 ch c h i. Có m y ơn v ? - Hãy vi t s g m 2 trăm, 4 ch c và 3 dơn v - Có 3 ơn v - Yêu c u c - HS vi t bc 243 - hai trăm b n mươi ba, - 243 g m m y trăm, m y ch c và m y ơn v l p T - g m 2 trăm, 4 ch c, 3 ơn - Ti n hành tương t HS c vi t và n m ư c v c u t o c a các s : 235, 310, 240, 411, 205, 252 b/ Tìm hình bi u di n cho s - GV c s yêu c u HS l y các hình bi u di n tương ng v i s ư c gv c. 4/ Luy n t p – th c hành Bài 1: Yêu c u hs nhìn hình v SGK c các s tương ng v i hình. Bài 2: HS th o lu n và tìm s tương ng v i cách c a/ 310 b/ 132 Bài 3: Yêu c u làm VBT c/ 205 d/ 110 e/ 123
  3. - HS làm bài 911 560 991 427 Thu ch m, nh n xét 673 231 4/ C ng c – D n dò : v nhà c và vi t các s 705 320 tròn trăm 800 901 Nh n xét ti t h c 575 891
  4. TI T: 141 SO SÁNH CÁC S CÓ 3 CH S I/M C TIÊU: - Giúp HS: + Bi t cách so sánh các s có 3 ch s + n m ư c các s trong ph m vi 1000 II/ DÙNG D Y H C - Các hình vuông, HCN, bi u di n s trăm, ch c, ơn v III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: GV c cho hs vi t các s có 3 ch s - 3 em lên b ng vi t, l p vi t bài c 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Nh n xét tuyên dương hs 2/Bài m i :GT bài 3/ Gi i thi u cách so sánh các s có 3 ch s . - Có 234, hs lên b ng vi t s a/ So sánh 234 và 235 g n hình bi u di n s 234. dư i hình 234 Có bao nhiêu HV nh ? - Có 235, hs lên b ng vi t s - G n hình bi u di n s 235. Có ? hình vuông dư i hình 235 nh ? - 234 hình vuông ít hơn 235 ? 234 hình vuông và 235 hình vuông thì bên nào hình vuông. có ít hình vuông hơn, bên nào nhi u hình vuông -235 hình vuông nhi u hơn hơn ?
  5. 234 hình vuông. - 234 và 235 s nào l n hơn và s nào bé hơn ? 234 bé hơn 235, 235 l n hơn 234 - D a vào vi c so sánh 234 hình vuông và 235 hình vuông chúng ta ã so sánh ư c s 234 và 235. - Trong toán h c, vi c so sánh các s v i nhau ư c th c hi n d a vào vi c so sánh các ch s cùng hàng. - Chúng ta s th c hi n so sánh 234 và 235 d a vào vi c so sánh các s cùng hàng v i nhau. - Hãy so sánh ch s hàng trăm c a 234 và 235 - Hãy so sánh ch s hàng ch c c a 234 và 235 - Ch s hàng trăm cùng là 2 - Hãy so sánh các s hàng ơn v c a 234 và 235 - Ch s hàng ch c cùng là 3 - Khi ó ta nói 234 nh hơn 235 và vi t 234 < 235 hay 235 l n hơn 234 và vi t 235 > 234 -4 3 nên 194 > 139 hay
  6. - Hư ng d n hs so sánh 199 hình vuông v i 215 139 < 194 hình vuông tương t như so sánh 234 và 235 hình vuông - 215 hình vuông nhi u hơn - Hư ng d n so sánh 199 và 215 b ng cách so 199 hình vuông, 199 hình sánh các ch s cùng hàng. vuông ít hơn 215 hình vuông d/ Rút ra k t lu n: - Hàng trăm 2 l n hơn 1 nên - Khi so sánh các s có 3 ch s v i nhau tao b t 215 > 199 hay 199 < 215 u so sánh t ng hàng nào ? - S có hàng trăm l n hơn s như th nào v i s kia ? - Hàng trăm - Khi ó ta có c n so sánh ti p n hàng ch c không ? - Thì l n hơn - Khi nào ta c n so sánh ti p n hàng ch c ? - Không c n - Khi hàng trăm c a các s c n so sánh b ng nhau thì s có hàng ch c l n hơn s như th nào v i s - Khi hàng trăm c a các s c n kia ? so sánh b ng nhau - N u hàng ch c c a các s c n so sánh b ng - S có hàng ch c l n hơn s nhau thì ta ph i làm gì ? l n hơn - Khi hàng trăm và hàng ch c b ng nhau. S có hàng ơn v l n hơn s như th nào v i s kia - So sánh n hàng ơn v 4/ Luy n t p – th c hành Bài 1:Yêu c u làm bc - S có hàng ơn v l n hơn s l n hơn
  7. Làm bài < > = Bài 2: Tìm s l n nh t trong các s sau: 127 > 121 865 = 865 a/ 395; 695; 375 124 < 129 648 < 684 b/ 873; 973; 979 182 < 192 749 > 549 c/ 751; 341; 741 a/ 695 b/ 979 c/ 751 Bài 3: i n s Yêu c u làm VBT 990 100 980 989 999 979 988 998 978 987 997 977 986 996 976 985 995 975 984 994 974 983 993 973 982 992 972 981 991 971
  8. Thu ch m, nh n xét 5/ C ng c – D n dò : v nhà c và vi t các s tròn trăm Nh n xét ti t h c
  9. TI T: 142 LUY N T P I/M C TIÊU: - Giúp hs c ng c kĩ năng c, vi t, so sánh, s th t s trong ph m vi 1000 II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC: GV ghi s lên b ng g i hs lên c và 567 < 687 318 > 117 so sánh các s 833 = 833 724 < 734 Yêu c u hs nêu l i cách so sánh các s có 3 ch s d a vào vi c so sánh các ch s cùng hàng v i nhau Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài: Luy n t p Bài 1: Vi t (theo m u) Làm bài Yêu c u làm VBT Thu ch m, nh n xét Bài 2: i n s a/ 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 b/ 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 990; 1000 c/ 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218;
  10. d/ 693; 694; 695; 696; 697; 701 543 < 590 342 < 432 Bài 3: Làm bài c 670 < 676 987 > 897 699 < 701 695 = 600 + 95 Bài 4: Yêu c u vi t các s 875, 1000, 299, 420 - 299, 420, 875, 1000 theo th t t bé nl n