Xem mẫu

  1. TI T: 129 CHU VI HÌNH TAM GIÁC –CHU VI HÌNH T GIÁC I/M C TIÊU: -Giúp hs :bư c u nh n bi t chu vi hình tam giác chu vi hình t giac là t ng dài các c nh c a hình ó -Bi t cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình t giác II/ DÙNG D Y H C : v hình lên b ng như sgk III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài Làm bài X:3=5 x:4=6 Nh n xét cho i m hs X=5x3 x=6x4 2/Bài m i :GT bài X = 15 x = 24 - Yêu c u hs quan sát hình trên b ng và c tên các o n th ng có trong hình - c :hình tam giác ABC -Nói :các an th ng mà các em v a c tên -AB , BC, CA chính là các c nh c a hình tam giác ABC -V y hình tam giác ABC có m y c nh , ó là nh ng c nh nào ? -C nh c a hình tam giác chính là các o n th ng t o thành hình -Yêu c u quan sát và cho bi t dài c a t ng
  2. c nh - ây chính là ô dài các c nh c a hình tam giác AB :4 cm ; BC : 5cm ; ABC CA :3cm -Hãy nêu dài các c nh c a hình tam giác -Hãy tính t ng dài các c nh AB, BC, CA 1 s hs nêu -T ng dài các c nh c a hình tam giác ABC là -3cm +5cm +4cm = 12cm ? + T ng dài các c nh c a hình tam giác ABC -12cm ư c g i là chu vi c a hình tam giác ABC -V y chu vi c a hình tam giác ABC là ? + Tương t GT chu vi c a hình t giác -Chu vi c a hình tam giác 3/ Luy n t p –th c hành ABC là 12cm Bài 1: c yêu c u HD m u - Tính chu vi hình tam giác Chu vi hình tam giác là có dài các c nh là 4 + 10 + 13 = 30 (cm ) Làm bài b –yêu c u làm các bài còn l i - Chu vi c a hình tam giác là 20 + 30 + 40 = 90dm Bài 2: yêu c u làm tương t như bài 1 -hs làm v Bài 3: g i hs c yêu c u -hs c -Yêu c u nh c l i cách o dài c a 1 o n - hs t làm bài th ng cho trư c - Chu vi hình tam giác ABC
  3. Thu ch m nh n xét là 3 + 3 + 3 = 9cm 3/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c
  4. TI T: 130 LUY N T P I/M C TIÊU: - Giúp hs c ng c v nh n bi t và tính dài ư ng g p khúc , nh n bi t và tính chu vi hình tam giác , chu vi hình t giác III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - 2 em làm bài , l p làm gi y nháp Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài 3/ Luy n t p –th c hành - N i các i m ư c -Bài 1:yêu c u nhìn sgk GV HD yêu c u 1 s em lên b ng n i - hs lên b ng n i Nh n xét tuyên dương hs -Bài 2:yêu c u c - Tính chu vi hình tam giác ABC bi t dài các c nh là AB =2cm ; BC =5cm ; AC =4 cm Bài làm
  5. Cho hs làm bài vào v - Chu vi c a hình tam giác ABC là 2 + 5 + 4 = 11 cm Chu vi hình t giác DEGH Thu ch m nh n xét là: Bài 3: yêu c u làm bài 3 + 5 + 6 + 4 =18cm - c yêu c u Làm bài -Bài 4:g i hs c yêu c u a/ dài c a ư ng g p khúc Cho hs làm vào v bt ABCDE là : - 3 + 3 + 3 + 3 = 12cm b/Chu vi c a hình t giác ABCD là : 3 + 3 + 3 + 3 = 12cm ABCDE =ABCD Hãy so sánh ô dài ư ng g p khúc ABCDE và Vì các dài các o n th ng chu vi hình t giác ABCD c a ư ng g p khúc b ng dài các c nh c a hình t Vì sao ? giác -hs chơi 4/ C ng c – D n dò : H i l i bài
  6. Trò chơi GV hd cách chơi Thi tính chu vi Nh n xét ti t h c