Xem mẫu

  1. TI T: 124 GI , PHÚT I/M C TIÊU: Giúp hs nh n bi t ư c 1 gi có 60 phút Bi t cách xem ng h khi kim phút ch vào s 3 và 6 C ng c bi u tư ng v th i i m II/ DÙNG D Y H C Mô hình ng h có th quay ư c kim ch gi phút theo ý mu n III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - hs làm bài Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - HD xem gi khi kim phút ch vào s 3 ho c 6 -Các em ã ư c h c các ơn v ch th i gian nào ? - ã ư c h c v tu n l , -Ngoài các ơn v ã h c , các em có bi t thêm ngày , gi ơn v nào n a không ? - HS tr l i GT: Ngoài các ơn v các em ã ư c h c tính th i gian chúng ta còn nhi u ơn v khác . Hôm
  2. nay các em s ư c bi t ơn v nh hơn và là ơn v k ti p ngay sau gi ó là phút . M t gi chia thành 60 phút . 60 phút t o thành 1 gi Vi t lên b ng 1 gi = 60 phút H i :1 gi b ng bao nhiêu phút ? -Ch trên m t ng h và nói :Trên ng h khi kim phút quay ư c 1 vòng là ư c 60 phút - 1 gi = 60 phút -Quay kim ng h n vi trí 8 gi + ng h ch m y gi ? -Quay kim ng h n 8 gi 15 phút và h i :- ng h ch m y gi ? -N u hs tr l i ư c thì GV kh ng nh l i và ghi - Ch 8 gi gi lên b ng . Sau ó yêu c u hs c gi . N u hs không nói ư c thì GV gi i thi u - - ng h ch 8 gi 15 phút -Hãy nêu v trí c a kim phút khi ng h ch 8 gi 15 phút -Quay kim ng h n 9 gi 15 phút , yêu c u hs c gi trên ng h -Ti p t c quay kim ng h n v tri1ˆ gi 30 -Quan sát ng h và nói khi phút và GT tương t như v i 8 gi 15 phút kim phút ch vào s 3 -Yêu c u hs nh n xét v trí c a kim phút khi ng h ch 8 gi 30 phút -Yêu c u hs s d ng m t ng h quay kim
  3. ng h n các v trí 9 gi , 9 gi 15 phút , 9 gi 30 phút - khi kim phút ch vào s 6 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1 : Yêu c u hs quan sát m t ng h - ng h 1 ang ch m y gi ? -Em căn c vào âu bi t ư c ng h ang ch m y gi ? -7 gi 15 phút t i còn g i là m y gi ? - quan sát hình sgk -Ti n hành tương t v i các ng h còn l i - 7 gi 15 phút vì kim gi Bài 2: HD hs ang ch qua s 7, kim phút - làm t t bài t p này các em c n c kĩ yêu c u ch vào s 3 v hành ng bi t hành ng ó là hành ng -19 gi gì? -Yêu c u th o lu n nhóm - - th o lu n và nêu k t qu VD:Mai ng d y lúc 6 gi -Mai ăn sáng lúc 6 gi 15 phút
  4. ng h D ch 6 gi 15 phút - Mai n trư ng lúc 7 gi 15 phút ng h B ch 7 gi 15 phút Tuyên dương nh ng nhóm nêu t t úng - Mai tan h c v lúc 11 gi 4/ C ngc 30 phút Cho hs thi nhau quay kim ng h theo hi u ng h A ch 11 gi 30 l nh phút -Chia l p thành 3 nhóm c m m t ng h và quay theo hi u l nh c a GV Nh n xét nh ng em th c hi n úng D n v nhà th c hành xem ng h Nh n xét ti t h c
  5. TI T: 125 TH C HÀNH XEM NG H I/M C TIÊU:Giúp hs rèn luy n kĩ năng xem ng h khi kim phút ch vào s 3 và 6 -C ng c nh n bi t các ơn v o th i gian gi phút II/ DÙNG D Y H C : ng h III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài 2/ Luy n t p –th c hành Bài 1: g i 1 em c yêu c u -Yêu c u quan sát t ng ng h và c gi - ng h ch m y gi +KL:Khi xem gi trên ng h n u th y kim -HS c gi phút ch vào s 3 em c là 15 phút , n u kim ng h A :4 gi 15 phút phút ch vào s 6 em c là 30 phút ng h B : 1 gi 30 phút ng h C : 9 gi 15 phút ng h D :8 gi 30 phút Bài 2: c - c : m i câu dư i ây ng v i ng h nào ? Yêu c u làm vi c theo c p - 2 em ng i c nh nhau làm bài
  6. -A a/ An i h c lúc 13 gi 30 phút -D b/ An ra chơi lúc 15 gi -B c/ An vào l p h c ti p lúc 15 gi 15 phút -E d/ An tan h c lúc 16 gi 30 phút -C e/ An tư i rau lúc 5 gi 30 phút chi u -G g/ An ăn cơm lúc 7 gi t i -hs chơi dư i s i u khi n c a GV Bài 3: trò chơi thi quay kim ng h GV gi i thích trò chơi HS chơi Nh n xét cách chơi 4/ C ng c : -Yêu c u nh c l i cách c gi khi kim phút ch vào s 3 vá 6 D n v nhà th c hành xem ng h Nh n xét ti t h c
  7. TI T: 126 LUY N T P I/M C TIÊU: Giúp hs ti p t c rèn kĩ năng xem gi úng và gi khi kim phút ch vào s 3 và 6 – C ng c bi u tư ng v th i i m , kho ng th i gian ơn v o th i gian trong cu c s ng h ng ngày II/ DÙNG D Y H C : m t s ng h III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài 2/ HD luy n t p Bài 1: HD bài t p yêu c u các em nêu gi x y ra - hs làm theo c p c a 1 s hành ng -trình bày trư c l p Nh n xét cho i m hs -Lúc 8 gi 30 phút Nam cùng các b n n vư n thú , n9 gi thì các b n n chu ng voi xem voi . Sau ó vào lúc 9 gi 15 phút các b n n chu ng h xem h , 10 gi 15 phút các b n cùng nhau ng i ngh , lúc 11 gi t t c
  8. cùng ra v - Hà n trư ng lúc 7 gi Bài 2: g i hs c yêu c u ph n a -Toàn n trư ng lúc 7 gi 15 phút -Hà n trư ng lúc m y gi ? -B n Hà n s m hơn -Toàn n trư ng lúc m y gi ? - Ai n s m hơn ? -Yêu c u làm các bài còn l i tương t B ài 3: yêu c u c t suy nghĩ và làm bài 3/ C ng c – D n dò : v nhà th c hành xem ng h Nh n xét ti t h c