Xem mẫu

  1. TI T: 117 B NG CHIA 4 I/M C TIÊU: Giúp hs l p b ng chia 4- th c hành chia 4 II/ DÙNG D Y H C: Các t m bìa m i t m bìa có 4 ch m tròn III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài , l p làm bc -2 em làm bài X + 3 = 18 2 x X = 18 X + 3 = 18 2 x X = 18 X = 18 – 3 x = 18 : 2 Nh n xét cho i m hs X = 15 x= 9 2/Bài m i :GT bài - GV và HS cùng th c hi n -HS làm theo +GV ính lên b ng cài 3 t m bìa m i t m bìa có 4 ch m tròn -H i : m i t m bìa có m y ch m tròn ? -có 4 ch m tròn -3 t m bìa có bao nhiêu ch m tròn ? -có 12 ch m tròn - Mu n bi t có bao nhiêu ch m tròn ta làm -làm phép nhân l y 4 x 3 = 12 th nào ? GV ính s 4 x 3 = 12 -Nói : Trên các t m bìa có 12 ch m tròn , m i t m bìa có 4 ch m tròn . H i có m y
  2. t m bìa ? - 3 t m bìa - Mu n bi t có 3 t m bìa em làm th nào ? Làm 12 : 4 = 3 GV ính s : 12 : 4 = 3 - T phép tính nhân có th a s 4 là 2 4 x 3 = 14 ta hình thành m t phép tính chia 4 tương ng là Nêu: 4 x 3 = 12 12 : 4 = 3 12 : 4 = 3 -2 em c b ng nhân Yêu c u 2 em HTL b ng nhân - Làm tương t v i m t s phép tính khác Làm PHT - Cho HS làm PHT 4 x 5 = 20 20 : 4 = 5 - 4 x 6 = 24 24 : 4 = 6 4 x 7 = 28 28 : 4 = 7 4 x 8 = 32 32 : 4 = 8 4 x 9 = 36 36 : 4 = 9 4 x 10 = 40 40 : 4 = 10 - 2 em c,l p ng thanh Cho 2 em c b ng chia -là chia 4 -Yêu c u tìm i m chung trong b ng chia -là t 1 n 10 -Em có nh n xét gì v k t qu c a các phép chia . -Là m thêm 4 Nh n xét các s em chia
  3. -Yêu c u c nh m và HTL -HS htl b ng chia 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1 Tính nh m yêu c u HS nêu -Nêu k t qu Nh n xét cho i m hs 8:4=2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 40 : 4 = 10 4 :4=1 28 : 4 = 7 Bài 2: yêu c u c - c H i :có t t c m y hs? -có 32 HS - ư c x p thành m y hàng ? - 4 hàng -Mu n bi t m i hàng có bao nhiêu HS ta -th c hi n phép chia 32 : 4 làm th nào? -làm bài Yêu c u hs làm vào v Bài 3 tương t bài 2 yêu c u t làm bài Tóm t t -S hàng x p ư c là : 4 hs : 1 hàng 32 : 4 = 8 (hàng ) 32 hs : ? hàng Thu ch m nh n xét 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c
  4. TI T: 118 M T PH N TƯ I/M C TIÊU:Giúp hs bư c u nh n bi t ư c m t ph n tư, vi t c 1/4 II/ DÙNG D Y H C hình vuông, hình tam giác, hình tròn III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài -2 em làm bài 12 : 4 6:2; 28 : 4 2x3 12 : 4 = 6 : 2 28 : 4 > 2 x 3 1 em c TL b ng chia 4 -1 em c Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - Cho hs quan sát hình vuông sau ó dùng kéo c t - Quan sát hình vuông ra làm 4 ph n b ng nhau và GT +Có 1 hình vuông chia làm 4 ph n b ng nhau l y 1 ph n , ư c m t ph n tư hình vuông Tương t GT hình tròn, hình tam giác Nói : trong toán h c , th hi n ư c m t ph n tư hình vuông, hình tròn , ngư i ta dùng s m t
  5. ph n tư, vi t là 1/4 3/ Luy n t p –th c hành - c m t ph n tư - Cho hs quan sát yêu c u c và suy nghĩ tr l i -quan sát Nh n xét cho i m hs - ã tô màu ¼ s hình nào? Bài 2 Yêu c u c suy nghĩ tr l i A,B,C Nh n xét cho i m hs - c tr l i A, B ,D Bài 3:yêu c u c -Vì sao em bi t hình a ã khoanh vào ¼ s con -Hình nào ã khoanh vào ¼ th s con th :hình a Nh n xét cho i m hs - Vì có 8 con th chia làm 4 ph n b ng nhau m i ph n có 2 con th . Hình a có 2 con 4/ C ng c – D n dò : cho trò chơi tìm ¼ trong th ã khoanh các hình GV ã chu n b Nh n xét ti t h c
  6. TI T: 119 LUY N T P I/M C TIÊU: Giúp hs HTL b ng chia 4- c ng c bi u tư ng v 1/4 II/ DÙNG D Y H C III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:v m t s hình trên b ng , yêu c u hs - 2 em làm bài , l p theo dõi lên tô màu 1/4s hình ó nh n xét Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài : luy n t p 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1: nêu mi ng 8:4=2 12 : 4 = 3 Nh n xét cho i m hs 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 Bài 2 : làm bc Làm bc 4x3= 4x2= 12 : 4 = 8:4= 12 : 3 = 8:2= Bài 3:g i 1 hs c - Có 40 hs chia u thành 4 t . H i m i t có bao nhiêu hs ?
  7. -có 40 hs -Có t t c m y hs? - thành 4 t - ư c chia thành m y t ? Làm bài - yêu c u hs suy nghĩ làm bài -S hs m i t có là 40 : 4 = 10 (hs ) Thu ch m nh n xét - c tóm t t Bài 4:yêu c u c t suy nghĩ và làm bài 4 ngư i :1 thuy n 12 ngư i :? Thuy n Bài làm -S thuy n c n ch 12 ngư i qua sông là : 12 : 4 = 3 (thuy n) S:3 thuy n -Hình a Bài 5 : hs quan sát và tr l i 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn