Xem mẫu

  1. TI T:115 TÌM M T TH A S C A PHÉP NHÂN I/M C TIÊU:Giúp hs bi t cách tìm m t th a s khi bi t tích và th a s còn l i c a phép nhân –Bi t cách trình bày bài toán d ng tìm th a s chưa bi t ( tìm x ) II/ DÙNG D Y H C 3 t m bìa , m i t m bìa có hai ch m tròn (hình tam giác, hình vuông ) Th ch ghi s n th a s tích III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài -HS lên làm bài 9:3= 14 : 2 = 12 : 3 = 16 : 2 = Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài -HD tìm m t th a s c a phép nhân a. Nh n xét -G n lên b ng 3 t m bìa m i t m bìa có hai ch m tròn - Có 3 t m bìa như nhau m i t m có 2 ch m tròn . Hõi có t t c m y ch m tròn ? -Có 6 ch m tròn Làm th nào tìm ư c 6 ch m tròn ? -Làm phép nhân : 2 x 3 = 6 Nêu tên g i c a các thành ph n và k t qu c a
  2. phép nhân -2 và 3 là th a s , 6 là tích GV g n th t ng v i các s 2 x 3 = 6 Th a s th a s tích -D a vào phép nhân hãy l p các phép chia tương ng - 6:2=3 GT hs l p ư c phép chia - 6:3=2 6 : 2 = 3 chúng ta l y tích ( 6 ) trong phép HS nghe và nh c l i cách l p nhân 2 x 3 = 6 chia cho th a s th nh t ( 2 ) phép chia ư c th a s th hai (3 ) 6: 2 = 3 d a vào phép nhân 2 GT tương t v i phép chia 6 : 3 = 2 x3=6 H i : 2 và 3 là gì trong phép tính nhân 2 x 3 = 6 -V y ta th y n u l y tích chia cho m t th a s ta s ư c th a s kia -La các th a s H i : Mu n tìm th a s chưa bi t ta làm như th nào ? +HD hs tìm th a s x chưa bi t -Mu m tìm th a s này ta l y Xx2=8 yêu c u hs gi i thích : X là th a tích chia cho th a s kia s chưa bi t trong phép tính nhân X x 2 = 8. Chúng ta s h c cách tìm th a s chưa bi t này H i X là gì trong phép tính nhân - c x nhân hai b ng tám Mu n tìm th a s X trong phép nhân này ta làm như th nào ?
  3. -Hãy nêu phép tính tương ng tìm X -x là th a s V y X b ng m y ? Vi t b ng X = 4 - ta l y tích ( 8 )chia cho th a s còn l i (2 ) Như v y chúng ta ã tìm ư c X b ng 4 có -x=8:2 4x2=8 -x=4 Tương t gi ng bài toán 3 x X = 15 Nh n xét chung .Rút quy t c -HS làm b ng cài , 1 em lên 3/ Luy n t p –th c hành b ng -Bài 1: nêu mi ng -Bài 2: làm b ng con Làm bài -Bài 3: làm PHT Thu ch m nh n xét - X x 3 = 12 3 x X = 21 -Bài 4:yêu c u HS c HD tóm t t -HS làm PHT : y x 2 = 8 Y=8:2 Yêu c u làm bài Y=4 Thu ch m nh n xét - c 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Bài làm Nh n xét ti t h c -S bàn h c có t t c là : 20 : 2 = 10 ( bàn )
  4. TI T: 116 LUY N T P I/M C TIÊU: GIÚP HS c ng c kĩ năng tìm m t th a s trong phép tính nhân - C ng c v tên g i các thành ph n và k t qu cùa phép tính nhân II/ DÙNG D Y H C - Vi t s n n i dung bài t p 3 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài trên b ng , l p làm - 2 em lên b ng gi y nháp X x 3 = 18 2 x X = 14 X x 3 = 18 2 x X = 14 Nh n xét cho i m hs X = 18 : 3 X = 14 : 2 2/Bài m i :GT bài X=6 X=7 3/ Luy n t p –th c hành Bài t p 1 : làm b ng con Xx2=4 2 x X = 12 X=4:2 X = 12 : 2 Bài t p 2 : làm gi y X=2 X= 6 Bài t p 3 : vi t s thích h p vào ô tr ng , yêu TS: 2 2 2 3 3 3 c u làm nhóm TS:6 6 3 2 5 Nh n xét
  5. Bài t p 4: g i hs c T :12 12 6 6 15 H i: có t t c bao nhiêu kilogam g o ? - c Chia u thành m y túi? -12 kg - V y làm th nào tìm ư c s g o trong -3 túi m i túi ? -ta th c hi n phép chia Yêu c u làm bài Thu ch m Bài làm Bài t p 5 : yêu c u làm v -S kg g o m i túi có là : Thu ch m nh n xét 12 : 3 = 4 ( kg ) 4/ C ng c – D n dò : v nhà xem l i bài b ng nhân 4 Nh n xét ti t h c