Xem mẫu

  1. Ti t 113 Bài : M T PH N BA I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bư c u nh n bi t ư c m t ph n 3. 1 + Bi t c vi t 3 II. dùng d y h c Các hình vuông, hình tròn, HTG như SGK III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC: G i 2 em làm bài t p: 3 em làm bài, l p làm gi y nháp 9:3= 12 : 3 = HS làm nêu tên g i các s trong bài 6:2= 18 : 3 = M t em c thu c lòng b ng chia 3 Nh n xét cho i m HS 2. Bài m i: GT m t ph n 3 - Cho HS quan sát HV sau ó dùng kéo - Theo gi i các thao tác c a GV, phân c t hình vuông ra làm 3 ph n b ng nhau tích bài toán và tr l i: ư c 1 ph n 3 và gi i thi u: Có 1 hình vuông chia làm hình vuông 3 ph n b ng nhau, l y 1 ph n ư c 1 ph n 3 hình vuông.
  2. - GV th c hi n HT, HTG như HV Nói trong toán h c, th hi n ph n 3 HV, HT, HTG, ngư i ta dùng s 1 ph n 1 3. vi t là 3 1 - vi t 3 * Luy n t p – Th c hành Bài 1: Yêu c u c 1 - ã tô màu hình nào? - GV g n lên b ng 3 x 4 = 12 3 - NX, cho i m HS - HS suy nghĩ và t làm bài A, C, D Bài 2: Yêu v u c - Hình nào có 1 s ô vuông ư c tô 3 - Nh n xét cho i m hs màu. HS t là nêu lên A, B, C 1 - Hình nào ã khoanh vào s con gà 3 Bài 3: Yêu c u c : B - Nh n xét, cho i m 3/C ng c – D n dò HS chơi 1 - Cho trò chơi tìm trong các viên 3 ph n, quy n v Nh n xét ti t h c
  3. Ti t 114 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + H c thu c lòng b ng chia 3 + Ap d ng b ng chia 3 gi i các bài t p có liên quan + Bi t th c hi n phép tính chia v i các s o i lư ng ã h c II . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC: V lên b ng m t s hình yêu 2 em lên b ng, l p theo dõi, nh n xét. 1 c u HS nh n bi t hình và tô màu 3 hình 2. Bài m i: GT Luy n t p Bài 1: Tính nh m - HS nêu mi ng 6:3=2 12 : 3 = 4 9:3=3 27 : 3 =9 Bài 2: 1 em lên b ng - Nh n xét cho i m hs Làm bài cũ: 3 x 6 = 18 3 x 9 = 27 18 : 3 = 6 27 : 3 = 9 Bài 3: Tính (theo m u)
  4. Hd m u: 8cm : 2 = 4cm - HS làm PHT 15cm : 3 = 5cm 9kg : 3 = 3kg - Nh n xét, cho i m 14cm : 2 = 7cm 21l : 3 = 7l 10 dm : 2 = 5dm Bài 4: Yêu c u c Hd tóm t t – HS làm v . - c Thu ch m, NX - S kg g o m i túi có là 15 : 3 = 5 (kg) Tương t HS làm bài 5 S: 5 kg g o 3/C ng c cho HS h c thu c lòng b ng chia 3, d n nh ng em nào chưa thu c v nhà h c th t thu c. Nh n xét ti t h c