Xem mẫu

  1. Ti t 109 Bài : M T PH N HAI I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bư c u nh n bi t ư c “ M t ph n hai +Bi t c, vi t 1 2 II. dùng d y h c. + Các hình vuông ,hình tròn , hình tam giác như sgk III . Ho t ng d y và h c : 1. kTBC: g i 2 em làm bài b ng , l p -HS làm bài làm gi y nháp 4:2= 6:2= 16 : 2 = 4x2= nh n xét cho i m HS 2. Bài m i GT bài :M t ph n hai -Cho Hs quan sát hình vuông sau ó -Quansát dùng kéo c t hình vuông thành 2 ph n b ng nhau GT:Có m t hình vuông chia làm 2 ph n
  2. b ng nhau , l y i 1 ph n còn l i m t - theo dõi ph n hai hình vuông Tương t v i hình tam giác , hình tròn HS rút ra k t lu n : -Có m t hình tròn chia làm hai ph n b ng nhau ,l y i m t ph n còn l i m t ph n hai hình tròn Gvnói:Trong toán h c th hi n m t ph n hai hình vuông, hình tròn, hình tam giácta dùng :M t ph n hai , Vi t là 1 .M t ph n hai còn g i là m t n 2 -Theo dõi bài gi ng 3.Luy n tâp – th c hành -vi t vào bc 1 Bài 1 :yêu c u quan sát hình vuông sgk 2 - ã tô màu m ph nhai hình tròn nào ? Bài 2: -Quan sát hình sgk -Hình nào có m t ph n hai s ô vuông ư c tô màu ? Bài 3: -A, C ,D -Hình nào ã khoanh m t ph n hai s con cá? -Quan sát và nh n xét 4.C ng c –d n dò -Nêu :A, C nh n xét ti t h c -tr l i B
  3. Ti t 110 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + H c thu c lòng b ng chia 2 +Ap d ng b ng chia 2 gi i các bài toán có liên quan +C ng c bi u tư ng v 1 2 III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC: v m t s hình và yêu c u HS -HS làm bài nh n bi t và tô màu m t ph n hai hình ó. Nh n xét cho i m HS 2. Bài m i GT bài : Luy n t p a/HD luy n t p Bài 1, 2 yêu c u HS t làm và nêu -Nêu :8 : 2 = 4 10 : 2 =5 mi ng 16 : 2 = 8 6:2=3 GV ghi k t qu lên b ng 2 x 6 = 12 2 x 8 =16 Nh n xét cho i m HS
  4. Bài 3:yêu c u c 12 : 2 = 6 16 : 2 = 8 HD tóm t t - c 2t :18 lá c Bài gi i m i t : ? lá c -S lá c m i t có là: -Yêu c u làm v 18 : 2 = 9 lá c thu ch m nh n xét Bài 4:yêu c u c HD tóm t t , làm PHT - c làm bài Thu ch m nh n xét Bài 5:cho HS quan sát hình trong sgk -Hình nào có m t ph n hai s con chim -Quan sát ang bay ? nh n xét cho i m HS -Hình a, c 4.C ng c –Yêu c u HTL b ng chia 2 -D n nh ng en nào chưa thu c v nhà - 3 em c h c thu c nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn