Xem mẫu

  1. TI T :107 Bài : PHÉP CHIA I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bư c u nh n bi t ư c phép chia ( phép chia là phép tính ngư c c a phép nhân +Bi t c vi t và tính k t qu c a phép chia II. dùng d y h c. + 6 bông hoa , 6 hình vuông III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:g i HS làm bài t p -2 em làm bài 2x3 3x5 2x37x5 3x4 4x3 3x4=4x3 2.Bài m i GT bài : Phép chia a/GT phép chia : 6 : 2 = 3 - ưa 6 bông hoa nêu bài toán -Có bông hoa .Chia d u cho 2 b n .H i -Suy nghĩ làm bài m i b n có m y bông hoa ? -Yêu c u HS lên nh n 6 bông hoa và -1 HS th c hi n chi 6 bông hoa cho 2 chia u cho 2 b n
  2. Khi chia u 6 bông hoa cho 2 b n thì b n , c l p theo dõi m i b n có m y bông hoa ? -Khi chia u 6 bông hoa cho 2 b n thì +Nêu bài toán 2:Có 6 ô vuông chia m i b n ư c 3 bông hoa thành 2 ph n b ng nhau .H i m i ph n -HS c l p l y 6 ô vuông t b dùng có m y ô vuông ? toán th c hi n thao tác chia 6 ô -Khi chia 6 ô vuông thành 2 ph n b ng vuông thành 2 ph n b ng nhau nhau .H i m i ph n ư c m y ô vuông -M i ph n ư c 3 ô vuông ? GT: 6 bông hoa chia u cho 2 b n thì m i b n ư c 3 bông hoa .6 ô vuông chia u thành 2 ph n b ng nhau thì -Nghe gi ng m i ph n ư c 3 ô vuông .Ta có phép tính tìm só hoa c a m i b n , s ô vuông c a m i ph n là : 6 : 2 = 3 -Ch vào d u chia và nói : ây là d u chia . Phép tính này c là :Sáu chia cho hai b ng ba b/ Phép chia 6:3=2 - c :6 : 2 = 3 -Nêu bài toán : Có 6 bông hoa chia u cho m t s b n , m i b n ư c 3 bông hoa .H i có m y b n ư c nh n hoa? -Có 6 ô vuông chia thành các ph n b ng nhau , m i ph n có 3 ô vuông .H i chia -HS th c hi n chia b ng dùng r i ư c m y ph n b ng nhau ? nêu k t qu có 2 b n ư c nh n hoa – GT: 6 bông hoa chia u cho m t s b n , m i b n ư c 3 bông hoa thì có 2
  3. b n ư c nh n hoa. ô vuông chia thành các ph n b ng -Th c hi n chia dùng và tr l i : s nhau m i ph n có 3 ô vuông thì chia ph n ư c chia là 2 ph n ư c thành 2 ph n . tìm s b n ư c nh n hoa ,s ph n chia , m i -Nghe gi ng sau ó t l p phép tính ph n có 3 ô vuông , ta có phép tính chia trong bc chia :sáu chia ba b ng hai c/ M i quan h gi a phép nhân và phép chia +Nêu bài toán :M i ph n có 3 ô vuông .H i 2 ph n có m y ô vuông ?Hãy nêu phép tính tìm t ng s ô vuông -Nêu bài toán ngư c :Có 6 ôvuông -HS c6:3=2 chia thành 2 ph n thì m i ph n có m y ô vuông -Hãy nêu phép tính tìm s ô vuông c a m i ph n -Có 6 ô vuông ư c chia thành các ph n b ng nhau , m i ph n có 3 ô vuông .H i chia ư c m y ph n như th ? -Hãy nêu phép tính tìm s ph n ư c chia -HS suy nghĩ tr l i có 6 ô vuông vì GT: 3 nhân 2 b ng 6nên 6 chia 2 b ng 3x2=6 3và 6 chia 3 ba b ng 2. ó là tính quan -M i ph n có 3 ô vuông h gi a phép nhân và phép chia .T
  4. m t phép nhân ta có th l p 2 phép Phép tính :6 : 3 = 2 chia tương ng 4.Luy n t p –thưc hành -Chia ư c 2 ph n Bài 1:yêu c u HS c 6: 3 = 2 HD m u 4x2=8 8 :2=4 8 :4=2 -Tương t HS làm nhóm Bài 2: yêu c u làm v -Nghe gi ng và nh c l i k t lu n Thu ch m 6:2=3 4. C ng c – d n dò 3x2=6 v nhà th c hành chia 6:3=2 nh n xét ti t h c - c yêu c u làm bài 3 dãy bàn m i dãy 1 bài 3 x 5 = 15 4 x 3 = 12 15 : 5 = 3 12 : 4 = 3 15 : 3 = 5 12 : 3 = 4 Làm bài
  5. Ti t 108 Bài : B NG CHIA 2 I.M c tiêu: - Giúp hs: + L p b ng chia – th hành chia 2 II. dùng d y h c. + Các t m bìa , m i t m bìa có 2 ch m tròn III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:g i 2 em lên b ng làm bài , l p -2 em làm bài b ng , l p làm gi y nháp làm gi y nháp 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2x5= 2x6= 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6 10 : 2 = 12 : 2 = 10 : 5 = 2 12 : 6 = 2 10 : 5 = 12 : 6 = nh n xét cho i m HS -1em c -Yêu c u 1 em c l i b ng nhân 2 2.Bài m i GT bài :B ng chia 2 -G n lên b ng 4 t m bìa -2 ch m tròn -M i t m bìa có m y ch m tròn ?, 4 t m -8 ch m tròn có m y ch m tròn ? -th c hi n phép tính nhân 2 x 4 = 8 - bi t 4 t m bìa có bao nhiêu ch m
  6. tròn em làm th nào ? -Trên các t m bìa có 8 ch m tròn , m i t m bìa có 2 ch m tròn .H i có m y t m -4 t m bìa bìa ? - tìm ư c 4 t m bìa em làm th nào? -8 : 2 = 4 -T phép tính nhân có th a s 2 là 2 x 4 = 8 ta s hình thành 1 phép tính chia 2 tương ng là : 8 : 2 = 4 -G i 2 em c b ng nhân 2, tương t GV HD các phép tính còn l i -HS nh c l i -Yêu c u c b ng chia 2 -1 s em c -Trong b ng chia 2 có i m chung là -HS làm vào PHT gì? - c b ng chia 2 -Em có nh n xét gì v k t qu c a các -là chia 2 phép chia -Các s ư c em chia g m nh ng s nào ? - ây là dãy s m thêm m y ? -K t qu t 1 n 10 _HD HS h c thu c lòng là s 2, 4, 6, ….10 1. Luy n t p – th c hành Bài 1:Tính nh m - m thêm 2 -HS n i ti p nhau HTL HS tính và nêu
  7. 6: 2 = 3 2:2=1 20 : 2 = 10 Bài 2: yêu c u HS c toán 4:2=2 8:2=4 14 : 2 = 7 – 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6 18 : 2 = 9 Bài toán cho bi t gì? 16 : 2 = 8 – toán h i gì? - c :Có 12 cái k o chia u cho 2 b n .H i m i b n dư c m y cái k o ? Tóm t t -Có 12 cái k o , chia u cho 2 b n 2 b n : 12 cái - H i m i b n ư c m y cái k o ? m i b n : ? cáik o -Mu n bi t m i b n có m y cái k o ta làm th nào? -Yêu c u làm v thu ch m nh n xét Ta làm tính chia Bài 3:yêu c u HS c cho l p th o Bài gi i lu n nhóm -S cái k o m i b n nh n là : -yêu c u các nhóm trình bày 12 : 2 = 6 cái nh n xét tuyên dương - c , th o lu n 2. C ng c - D n dò : g i 1 s em c thu c lòng b ng chia 2 - Trình bày Nh n xét ti t h c -
nguon tai.lieu . vn